Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на "Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-14-4/18/Р-71-42
Датум, 26.02.2018.

На основу одредби члана 4. став 2. тачка ђ), а у вези са чланом 7. и 31. став 1. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07 и 121/12), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за eнергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 71. редовној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на "Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас"

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас" број 01-87-127/18 од 23.01.2018. године, Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију природног гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево. 

II

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево објављује ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас" у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници друштва. 

III

Ово рјешење објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске".
 

О б р а з л о ж е њ е

Рјешењем број 01-457-3/14/Р-93-284 од 06.11.2014. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, у смислу члана 4. став 2. тачка ђ) и члана 31. Закона о гасу, дала сагласност на Правила рада дистрибутивног система за природни гас, које је Управни одбор Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију природног гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево (у даљем тексту: "САРАЈЕВО - ГАС") донио на 20. сједници одржаној 09.10.2014. године. 
Дана 05.02.2018. године, "САРАЈЕВО - ГАС" доставило је Регулаторној комисији ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас" број 01-87-127/18, које је Управни одбор овог друштва донио дана 23.01.2018. године. Наведеним актом извршене су измјене и допуне ''Правила рада дистрибутивног система за природни гас'', на начин да су након члана 82., додата нова поглавља Х.1 и Х.2, а којима се прецизније дефинише поступак свођења измјерене запремине на запремину природног гаса у стандардном стању и свођење запремине природног гаса при стандардном стању на обрачунску запремину за кориснике природног гаса који уз мјерила не посједују коректоре по притиску и температури. 
На 71. редовној сједници одржаној 26.02.2018. године, Регулаторна комисија је размотрила ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас'' подносиоца "САРАЈЕВО - ГАС" и констатовала да су измјене и допуне овог акта у цјелости извршене у складу са прописима, па је, на основу одредбе члана 4.став 2. тачка ђ), а у вези са чланом 7. и 31. став 1. Закона о гасу, одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
На основу одредбе члана 31. став 3. 3акона о гасу, а поштујући начело јавности рада, "САРАЈЕВО - ГАС" објављује ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас" у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници друштва, како је утврђено у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник 
Владислав Владичић