Skip to Content

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-135-1/18/Р-71-41 
Датум: 26.02.2018. 

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 38. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 71. редовној сједници, одржаној 26.02.2018. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К
о одржавању општe расправe

 

Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (у даљем тексту: Правилник) упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, дана 07.03.2018. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске број 7.
 

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт Правилника.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у једном писаном медију, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, те позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт Правилника, најкасније до 07.03.2018. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт Правилника ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Краљице Јелене Анжујске 7 и на интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba".

IV

За водитеља поступка опште расправе именује се Божо Тасовац, инжењер за тарифе, специјалиста за природни гас.
За замјеника водитеља поступка именује се Гордана Зеленовић, тарифни аналитичар за снабдијевање електричном енергијом.
Водитељ поступка руководи поступком расправе и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и других аката Регулаторне комисије.
Вријеме за давање коментара може се ограничити у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
 

Предсједник 
Владислав Владичић