Skip to Content

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МСЕ "Солар 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-67-5/18/Р-70-33
Датум: 16.02.2018.

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 23. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) у поступку по захтјеву привредног друштва "Солар 1" д.о.о. Билећа за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2'', Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 70. редовној сједници, одржаној 16. фебруара 2018. године, у Требињу, донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2''


1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Солар 1" д.о.о. Билећа одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2'', инсталисане снаге - фотонапонски модули 47,7 kW, инвертори 45 kW и планиране годишње нето производње 72.500 kWh, изграђеном на крову пословног објекта у власништву привредног друштва "Никпром" д.о.о. Билећа, а који је лоцирано на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 К.О. Билећа-Град (нови премјер), односно к.ч. бр. 1651/8 К.О. Билећа (стари премјер), Општина Билећа. 
2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право да закључи уговор са Оператором система подстицаја о остваривању подстицаја из тачке 1. овога рјешења за нето прозведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 72.500 kWh, у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-99-13/17 од 17. јануара 2017. године. 
3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја.
4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за соларне електране изграђене на објектима, инсталисане снаге до укључиво 50 kW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.
5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени.
6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења престаје да важи рјешење о праву на подстицај.
7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на мјерном слогу, са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми, а састоји се од:
• мјерног уређаја (бројило електричне енергије) произвођача Iskra, типа: MT174D2A4, серијског броја: 69259343, 2017. година производње, називног напона 3х230/400V, називне струје 5(120)А, датум уградње мјерног уређаја 06.09.2017. године, важење жига до 2029. године, класе тачности 1 за мјерење активне енергије и снаге и класе тачности 2 за мјерење реактивне енергије.
8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, дана 2. фебруара 2018. године, примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени од привредног друштва друштва ''Солар 1'' д.о.о. Билећа (у даљем тексту: подносилац захтјева) за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2'', инсталисане снаге фотонапонских модула 47,7 kWp, инвертора 45 kW и планиране годишње производње 72.500 kWh.
Регулаторна комисија је, на 68. редовној сједници, одржаној 25. јануара 2018. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана ''Солар 2'' број 01-502-12/17/Р-68-15 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај, чиме је наведени захтјев за подстицај и комплетиран. Регулаторна комисије је, дана 9. фебруара 2018. године, у складу са чланом 21. став 6. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тескту: Правилник о подстицању), обавијестила подносиоца захтјева и јавност о поднесеном захтјеву за одобрење права на подстицај.
Рјешењем Регулаторне комисије, број 01-138-17/16/Р-39-53 од 16. марта 2017. године подносиоцу захтјева одобрено је прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2''. На основу овог рјешења закључен је и предуговор са Оператором система подстицајa, број 1.1/04/1-99-94/17 од 30. марта 2017. године, чиме су резервисане количине у систему подстицаја за ово производно постројење у планираном годишњем износу од 72.500 kWh, у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-99-13/17 од 17. јануара 2017. године. 
У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилникa о подстицању размотрен је захтјев и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план) одређене за подстицање, те је подносиоцу захтјева одобрено право на подстицај за нето произведену електричну енергију у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која се испоручује у мрежу у планираном годишњем износу од 72.500 kWh, а у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-99-13/17 од 17. јануара 2017. године. Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 21. став (1) и чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рjешења.
На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у соларне електране са фотонапонским ћелијама изграђене на објектима, инсталисане снаге до укључиво 50 kW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.
На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 5. диспозитива овог рјешења. 
Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за престанак важења рјешења о подстицају, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.
Тачкa 7. диспозитива овог рјешења заснива се на подацима из Сертификата, Декларацији о мјерним мјестима коју је издао оператор дистрибутивног система, број 03.0112.1627-02/17 од 14. септембра 2017. године, као и једнополној шеми овог постројења. 
Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић