Skip to Content

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, МХЕ „Штедрић“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-30-5/18/Р-69-20
Датум: 01.02.2018. 

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 23. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) у поступку по захтјеву за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Штедрић“ привредног друштва „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 69. редовној сједници, одржаној 1. фебруара 2018. године, у Требињу, донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Штедрић“


1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у производном постројењу Мала хидроелектрана „Штедрић“, номиналне активне снаге на турбини 850 kW, планиране нето годишње производње 3.520.000 kWh, а која је изграђена на ријеци Штедрић, на подручју села Башићи, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 К.О. Дервента, што одговара к.ч. бр. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 К.О. Васиљ и бр. 2431/9 K.O. Дервента (стари премјер), Општина Милићи. 
2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право да закључи уговор са Оператором система подстицаја о остваривању подстицаја из тачке 1. овога рјешења за нето прозведену електричну енергију у планирном годишњем износу од 3.520.000 kWh, у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-99-122/17 од 3. маја 2017. године. 
3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја. 
4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за хидроелектране инсталисане снаге до укључиво 1 МW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.
5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени.
6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења престаје да важи рјешење о праву на подстицај.
7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на мјерном слогу, индиректном, са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми, а састоји се од:
• мјерног уређаја (бројила електричне енергије) произвођача Meter and Control, типа: ST300FV, серијског броја: 147378, година производње 2014., називног напона 3x58/100 V, називне струје 5 А, класе тачности 0,5 за мјерење активне енергије и снаге и класе тачности 2 за мјерење реактивне енергије, са интегрисаним уређајем за управљање тарифама, датум уградње мјерног уређаја 5. април 2017. године, важност жига до 2022. године, а константа бројила је 40000 Imp/kWh(kVArh). 
• три струјна мјерна трансформатора произвођача ALCE, типа: AК36-30, класе тачности 0,5, преносног односа 25/5 A/А, серијских бројева 2016-1002041090, 2016-1002041091 и 2016-1002041092;
• три напонска мјерна трансформатора произвођача ALCE, типа: VК36, класе тачности 0,5, преносног односа 35000/√3/100/√3-100/3 V, серијских бројева 2016-1002041356, 2016-1002041357 и 2016-1002041358;
• обрачунска константа: 1750.
8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, 23. јануара 2018. године, примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, број 04/18, од привредног друштва „ZEMX“ д.о.о. (у даљем тексту: подносилац захтјева) за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Штедрић“, инсталисане снаге постројења на турбини 850 kW, те планиране нето годишње производње електричне енергије 3.520.000 kWh. 
Прегледом достављене документације установљено је да је захтјев комплетан о чему је, дана 29. јануара 2018. године, у складу са чланом 21. став 6. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тескту: Правилник о подстицању), Регулаторна комисија обавијестила подносиоца захтјева и јавност.
Регулаторна комисија је, на 66. редовној сједници, одржаној 28. децембра 2017. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa „Штедрић“, број 01-482-12/17/Р-66-297 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај, чиме је захтјев за одобрење права на подстицај и комплетиран. 
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Штедрић“ број 1.1/04/1-99-122/17 од 3. маја 2017. године, на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари право на подстицај у 2017. години за укупну планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 3.520.000 kWh.
У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилникa о подстицању размотрен је захтјев и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом одређене за подстицање, те је подносиоцу захтјева одобрено право на подстицај за нето произведену електричну енергију у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која се испоручује у мрежу у планираном годишњем износу од 3.520.000 kWh, а у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-99-122/17 од 3. маја 2017. године, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 21. став (1) и чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рjешења.
На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у хидроелектране инсталисане снаге до укључиво 1 МW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.
На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 5. диспозитива овог рјешења. 
Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за престанак важења рјешења о подстицају, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.
Тачкa 7. диспозитива овог рјешења заснива се на подацима из Сертификата, Декларацији о мјерним мјестима коју је издао оператор дистрибутивног система, број 732-ДММ-1/2017 од 27. децембра 2017. године, као и једнополној шеми овог постројења. 
Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић