Skip to Content

Рјешење спора: Станојевић Станимир, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-328-9/17/Р-63-271
Датум: 07.12.2017. 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Станојевић Станимира из Бањe Луке, заступаног по пуномоћнику Иветић П. Светозару, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120024400, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаноj 07.12. 2017. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120024400, на адреси Крупа на Врбасу-Центар, као неоснован. 
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Станојевић Станимир из Бањe Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), по свом пуномоћнику, покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120024400, на адреси Крупа на Врбасу-центар, у Бањој Луци. Подносилац захтјева негира постојање неовлашћене потрошње, а као разлоге наводи да се ради о викенд кући у којој веома мало борави, те да је у записнику припадника полиције од 7. априла 2017. године констатовано да нема неовлашћене потрошње јер је спорно сијалично мјесто повезано на мјерни уређај. С обзиром да сматра да је погрешно утврђено чињенично стање за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 1.703,23 КМ, подносилац тражи од Регулаторне комисије поништење односно отпис дуга по обрачуну неовлашћено утрошене електричне енергије на његовом мјерном мјесту.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 18.09.2017. године, доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се приговор подносиоца односи на обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120024400 у износу од 1.703,23 КМ због самовољног прикључења на електродистрибутивну мрежу, без мјерења, за потребе вањске расвјете објекта поднодиоца. Противна страна даље наводи да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинства'', ТГ-1, на мјерном мјесту ЕД број 120024400, на адреси Крупа на Врбасу-Центар. Мјерно мјесто подносиоца није очитавано редовно јер се до 07.04.2017. године налазило унутар објекта. Дана 06.04.2017. године, на основу Налога за рад број 25754/4974577 извршена је контрола мјерног мјеста-директно мјерење којом приликом је сачињен Записник број 001/002801 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије. У овом записнику радници противне стране су констатовали да је прекинут главни вод и прикључена расвјета на стуб са уграђеним временским релејем без мјерења, да је мјерно мјесто недоступно, јер је закључана капија, те да је о овоме обавијештен МУП Полицијска станица Крупа на Врбасу, али нико није изашао на лице мјеста. Поред тога наведено је да је главни вод пресјека 4 mm2, Cu, и да је сијалица напојена СКС 16 mm2 Al, снаге 125 W. Дана 07.04.2017. године контролори су поново изашли на лице мјеста и сачинили Записник број 001/0018206 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста, а на основу Налога број 4985817 извршили су замјену бројила због измјештања бројила на стуб и сачинили Потврду о замјени бројила на којој су уписани подаци о скинутом и постављеном бројилу. У наведеном записнику радници противне стране су констатовали да подносилац захтјева није присуствовао контроли мјерног мјеста од 06.04.2017. године због чега није вршен увиђај од стране полиције. Дана 07.04.2017. године изласком на терен уз присуство полиције и подносиоца захтјева примијећено је "дирање" изолације на главном воду и нови кабал који излази из објекта, те констатовано да је приликом укључења електричне енергије сијалица напојена новим каблом из куће који иде преко мјерења. Наведени записник није потписао подносилац јер се не слаже са констатацијама у њему.
На основу Записника број 001/002801 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 06.04.2017. године, противна страна је, дана 25.04.2017. године, сачинила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију у износу од 1.703,23 КМ који је истог дана упутила подносиоцу. Противна страна потом детаљно појашњава начин на који је, примјеном одредби члана 89.-92. Општих услова, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за период од годину дана. Након тога, подносилац захтјева је оспорио обрачун неовлашћене потрошње путем приговора од 18.05.2017. године, наводећи да он није вршио неовлашћену потрошњу. Дана 31.05.2017. године, након разматрања навода из приговора, противна страна је сачинилa одоговор којим се приговор одбија као неоснован. На овом мјерном мјесту није обустављена испорука електричне енергије, јер подносилац захтјева није дозволио приступ мјерном мјесту. Подносилац није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 61. редовној сједници, одржаној дана 07. 11.2017. године, у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року пуномоћник подносиоца захтјева је доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења у којима је навео да се противи рјешавању спора у скраћеном поступку јер му није омогућено да изнесе све релевантне чињенице. Такође, није сагласан са утврђеним нацртом рјешења и истиче да овлаштени представници противне стране нису правилно извршили контролу мјерног мјеста, јер контроли није присуствовао подносилац и иста је извршена без уласка у објекат гдје се налазило бројило. Још једном је поновљен навод из захтјева да је у записнику припадника полиције од 7. априла 2017. године констатовано да нема неовлашћене потрошње, јер је спорно сијалично мјесто повезано на мјерни уређај. Имајући у виду наведене коментаре на нацрт рјешења, пуномоћник подносиоца захтјева предлаже да Регулаторна комисија донесе одлуку којом ће се обуставити све радње противне стране на принудној наплати износа који му је фактурисан по основу неовлашћене потрошње. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев подносиоца од 23.06.2017. године, захтјев за изјашњење противне стране од 08.08.2017. године, изјашњење противне стране од 18.09.2017. године, пуномоћ за адвоката, записник број 001/0018206 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста, налог број 4985817 за замјену бројила због измјештања бројила на стуб, потврду о замјени бројила на којој су уписани подаци о скинутом и постављеном бројилу, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/002801 од 06.04.2017. године, обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 001-04/17-KnV у износu од 1. 703,23 КМ, доставу обрачуна о неовлашћено утрошеној електричној енергији број 5497/17 од 25.04.2017. године, рачун за април мјесец 2017. године, рекламацију за исправку обрачуна неовлашћене потрошње - приговор од 18.05.2017. године, одговор на приговор од 31.05.2017. године, читачке листе, енергетску и финансијску картицу, финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате, Обавјештење о искључењу од 25.05.2017. године, те Записник о онемогућавању приступа мјерним уређајима и електричним инсталацијама од 14.06.2017. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
- у евиденцијама противне стране на мјерном мјесту ЕД број 120024400, на адреси Крупа на Врбасу-Центар у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње 0,4 kV – "Домаћинствa", регистрован је подносилац захтјева;
- мјерно мјесто подносиоца није очитавано редовно јер се до 07.04.2017. године налазило унутар објекта; 
- дана 06.04.2017. године, на основу Налога за рад број 25754/4974577 извршена је контрола мјерног мјеста-директно мјерење којом приликом је сачињен Записник број 001/002801 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије;, у коме су радници противне стране констатовали да је прекинут главни вод и прикључена расвјета на стуб са уграђеним временским релејем, да је мјерно мјесто недоступно, јер је закључана капија, те да је о овоме обавијештен МУП - Полицијска станица Крупа на Врбасу. Поред тога наведено је да је главни вод пресјека 4 mm2, Cu, и да је сијалица напојена СКС 16 mm2 Al, снаге 125 W; 
- Записником број 001/002801 је, такође, констатовано да је том приликом извршена привремена обустава испоруке електричне енергије због неовлаштене потрошње и да је потребно довести у исправно стање прикључак и мјерно мјесто, односно успоставити напајање расвјете преко бројила, како би се отклонио разлог за привремену обуставу испоруке електричне енергије.
- дана 07.04.2017. године приликом поновног изласка на лице мјеста уз присуство полиције и подносиоца захтјева, сачињен је записник број 001/0018206 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста у коме је наведено да је примијећено "дирање" изолације на главном воду и нови кабал који излази из објекта, те је констатовано да је приликом укључења електричне енергије сијалица напојена новим каблом из куће који иде преко мјерења. Наведени записник није потписао подносилац, јер се не слаже са констатацијама у њему.
- противна страна је дана 25.04.2017. године сачинила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију у износу од 1. 703,23 КМ;
- није обустављена испорука електричне енергије јер подносилац захтјева није дозволио приступ мјерном мјесту;
- подносилац није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлашћене потрошње.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је подносилац захтјева извршио неовлашћене радње на мјерном мјесту које су откривене контролним прегледом радника противне стране дана 06.04.2017. године. Контролним прегледом је утврђено да је прекинут главни вод и прикључена расвјета на стуб са уграђеним временским релејем, да је мјерно мјесто недоступно, јер је закључана капија, те да је о овоме обавијештен МУП - Полицијска станица Крупа на Врбасу. Поред тога наведено је да је главни вод пресјека 4 mm2, Cu, и да је сијалица напојена СКС 16 mm2 Al, снаге 125 W. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевању електричном енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – даљем тексту: Општи услови) – потрошња без мјерних уређаја или мимо њих, будући да је на овакав начин омогућено да се преко овог кабла троши електрична енергија без њеног регистровања на постојећем мјерном уређају. Чињеницу о предузимању неовлашћених радњи на овом мјерном мјесту потврђује и затечено стање утврђено приликом поновног изласка на наведено мјерно мјесто дана 07.04.2017. године. Приликом поновног изласка на лице мјеста уз присуство полиције и подносиоца захтјева, дана 07.04.2017. године сачињен је записник број 001/0018206 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста у коме је наведено да је примијећено оштећење изолације ("дирање" како је записнички констатовано) на главном воду, као и нови кабал који излази из објекта, те је констатовано да је приликом укључења електричне енергије сијалица напојена новим каблом из куће који иде преко мјерења. Управо чињеница да је приликом двије наведене контроле затечено различито стање на мјерном мјесту подносиоца, потврђује чињеницу о предузимању недозвољених радњи на мјерном мјесту, те се у том смислу нису могли прихватити коментари подносица захтјева.
У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко којег је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона. Количина неовлашћено утрошене електричне енергије је примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка в) подтачка 1 и 2. Општих услова утврђена као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова дневно, односно по четири часа дневно јер подносилац не користи електричну енергију за гријање. На овако утврђену количину електричне енергије примијењене су цијене дефинисане чланом 92. став 2. тачка а) Општих услова, односно за прву тарифну групу категорија потрошње ''Домаћинство''. 
Противна страна је, на основу одредбе члана 90. став 1. Општих услова, утврдила период за обрачун неовлашћене потрошње за годину дана уназад од дана када је записнички утврђено постојање неовлашћене потрошње, јер се не може утврдити почетак неовлашћених радњи на овом мјерном мјесту.
Дакле, у овом случају је несумњиво утврђено да је постојала неовлашћена потрошња, па се под тавим условима преузимања енергије, односно када електрична енергија није правилно измјерена, количина преузете елекричне енергије може утврдити само на основу прописа. Због тога се нису могли уважити наводи из поднеска, да се у кући врло мало боравило, јер такве околности не утичу на примјену прописа о утврђивању количине неовлашћено преузете електричне енергије, па није било потребе да се те околности посебно доказују и утврђују. 
За оспоравање обрачуна неовлаштене потрошње електричне енергије није релевантна чињеница, које лице је одговорно за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту и прикључку, нити се та одговорност утврђује у овом поступку. Одговорност за предузимање неовлаштених радњи на мјерном мјесту се утврђује у кривичном поступку пред надлежним судом, будући да се радњама којима је омогућено преузимање електричне енергије са електродистрибутивне мреже без електроенергетске сагласности, стичу обиљежја посебног кривичног дјела, које се гони по службеној дужности. Ову одговорност треба разликовати од одговорности за плаћање преузете електичне енергије, која је утврђена обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије, у складу са прописима, те се нису могли прихватити као релевантни наводи из захтјева да крајњи купац није предузимао радње на неовлаштеном прикључењу на електродистрибутивну мрежу. Обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је електрична енергија неовлаштено преузимана са електродистрибутивне мреже, у периоду који је обухваћен обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије. Обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије се, у ствари, утврђује количина електричне енергије у складу са прописима. 
Пуномоћник подносиоца захтјева, у коментарима, неосновано наводи да му није омогућено да изнесе све релевантне чињенице те да је неоправдано вођен скраћени поступак по његовом захтјеву, будући да је скраћени поступак у овој управној ствари проведен у складу са одредбама члана 71. – 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби. Странке су, као што је констатовано, прибавиле довољно доказа на основу којих се могло правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука, што је основни разлог за спровођење скраћеног поступака, утврђен одредбом члана 71. тачка а. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби. Под потпуним чињеничним стањем се подразумијева скуп правно релевантних чињеница за одлучивање, а у овом случају су правно релевантне чињенице несумњиво утврђене, како је то ниже образложено. Такође, није се могао прихватити навод подносиоца да га је противна страна неосновано задужила за обрачун накнаде неовлашћено утрошене електричне енергије из разлога што се наведени обрачун не врши по основу субјективне, индивидуалне одговорности, већ на основу чињеничног стања утврђеног контролним прегледом мјерног мјеста. Наиме, сваки записник сачињен од стране радника противне стране представља службену исправу састављену у поступку вршења јавних овлаштења повјерених на основу законских одредби. Подносилац је у коментарима, углавном, поновио наводе из захтјева тако да у основи у коментарима се не износе нове чињенице и докази на којима би се заснивала другачија одлука у овом спору.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у укупном износу од 1. 703,23 КМ неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Подносилац је у оквиру поднесеног захтјева и коментара истакао и захтјев за накнаду трошкова поступка који се односе на накнаду трошкова састављања захтјева за рјешавање спора у износу од 400,00 КМ увећано за износ од 400,00 КМ на име састављања коментара. Међутим, у овом поступку овакви трошкови нису били нужни и оправдани у смислу одредбе члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10). На основу одредбе члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да свака странака по правилу сноси своје трошкове, које је евентуално имала у поступку, као и на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, којом је прописано да о трошковима поступка рјешавања спорова одлучује Регулаторна комисија, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку, као у тачки 2. диспозитива овога рјешења.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник 
Владислав Владичић