Skip to Content

Рјешење спора: Цвијановић Петко, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-350-8/17/Р-63-272  
Датум: 07.12.2017. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Цвијановић Петка из Бање Луке против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње, ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, у Требињу, донијела је

 

РЈЕШЕЊЕ
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од 07.07.2017. године, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 120158570, за мјесец август 2016. године у износу од 4.206,92 КМ, те се овај обрачун ставља ван снаге.
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу на мјерном мјесту ЕД број 120158570, за период од 01.12.2014. године до 19.08.2016. године, према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно. 
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 07.07.2017. године Захтјев за рјешавање спора Цвијановић Петка из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са обрачуном утрошене електричне енергије на мјерном мјесту овог купца ЕД број 120158570, у објекту на адреси Петра Кочића број 101, у Бањој Луци. Подносилац захтјева наводи да је на његовом мјерном мјесту дана 19.08.2016. године извршена контрола и замјена трофазног електронског бројила серијски број 10289955, а да му је дана 09.06.2017. године противна страна доставила Извјештај о ванредном прегледу мјерила Републичког завода за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука, број 05.3/11/393-25-414/16 од 08.09.2016. године у коме је утврђено да мјерни уређај број 10289955 није исправан. И поред утврђене неисправности мјерног уређаја противна страна је навела да овај налаз овлашћене институције не представља основ за корекцију обрачуна фактурисане електричне енергије, јер није утврђена грешка у мјерењу већ се утврђена неправилност односи на констатацију да се испитивано бројило само укључује и искључује. С обзиром да се не слаже са наводима противне стране подносилац захтјева сматра да има право на корекцију обрачуна утрошене електричне енергије из наведених разлога, због чега је и поднио захтјев за рјешавање спора Регулаторној комисији.
У изјашњењу противне стране о захтјеву подносиоца је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева дана 01.12.2014. године евидентиран као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 120158570, у категорији "Домаћинства", на адреси Петра Кочића број 101 у Бањој Луци. Подносиоцу захтјева су рачуни за утрошену електричну енергију редовно достављани али мјерно мјесто није редовно очитавано из два разлога. Први разлог се односи на грешку у читачком ходу која је настала приликом пријаве мјерног мјеста, а исправка је извршена 09.09.2016. године на основу рекламације контролора. Други разлог је недоступност бројила које се налази у мјерно разводном ормару смјештеном високо на армирано бетонском стубу. Из наведених разлога, од дана пријаве мјерног мјеста па до замјене бројила подносиоцу су фактурисани рачуни са утрошком од 0 kWh, а у бази података од дана пријаве стално су евидентирана стања ВТ-1 и МТ-1. На читачкој листи од 31.07.2016. године очитач је уписао поруку да бројило није исправно због чега је дана 19.08.2016. године на овом мјерном мјесту извршена контрола и замјена бројила. На Записнику број 001/0022838 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста уписани су подаци и констатовано да је извршена замјена бројила, да дисплеј не ради и да се не може очитати стање, да је осигурач 50 А, те да је скинуто бројило потребно упутити на атест. На Потврди о замјени бројила су уписани подаци о скинутом и постављеном бројилу. Стања са бројила су очитана када је радник који ради на пријему бројила са терена прикључио бројило под напон и том приликом на потврди о замјени бројила уписао стање са скинутог бројила и то: ВТ 30771 и МТ 1. Према наведеном стању са скинутог бројила подносиоцу је фактурисан обрачун за август мјесец 2016. године у износу од 4.206,91 КМ. Противна страна даље наводи да је дана 31.08.2016. године бројило серијски број 10289955 упућено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука ради испитивања исправности истог. У Извјештају о ванредном прегледу мјерила, број 05.3/11/393-25-414/16 од 08.09.2016. године је констатовано да мјерни уређај број 10289955 није исправан, с обзиром да се сам укључује и искључује. Међутим, противна страна даље наводи да у Извјештају није наведено да бројило има грешку у мјерењу тако да није било основа за корекцију обрачуна фактурисане електричне енергије. Након обуставе испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту због дуга у износу од 5.824,86 КМ и покретања спора код Регулаторне комисије противна страна је поново извршила анализу података из својих пословних књига, примјеном методе процјене, према којој би разлика у стварно измјереним количинама испоручене електричне енергије и процијењеним количинама за период од 01.12.2014. године до 19.08.2016. године износила 729 kWh. У додатном одговору баждарнице, у форми мејла, наведено је да се спорно бројило није могло испитати јер се само укључивало и искључивало.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 61. редовној сједници, одржаној 07.11.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису подносиле коментаре на наведене акте. Пошиљка са наведеним актима упућена подносиоцу захтјева је враћена Регулаторној комисији, при чему је, од стране овлашћеног привредног друштва за поштански саобраћај, на коверти је констатовано и овјерено да је подносилац обавијештен о пошиљци коју није подигао у остављеном року, чиме се сматра да је достављање уредно извршено дана 18.11.2017. године. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: Захтјев за рјешавање спора од 07.07.2017. године, рачун за утрошену електричну енергију за мјесец август 2016. године, Изјашњење противне стране о поднеску број 3796/17 од 25.09.2017. године, Налог за рад број: 10368/4834425 о контроли мјерног мјеста-директно мјерење; Записник број 001/0022838 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста, Налог за рад број: 4845682 за замјену бројила, Потврду о замјени бројила од 19.08.2016. године, Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-414/16 Републичког завода за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука од 08.09.2016. године, акт противне стране број 12627/17 од 09.06.2017. године о достави Извјештаја о ванредном прегледу мјерила, Уговор о снабдијевању од 22.07.2016. године, Налог за обуставу испоруке електричне енергије због дуга број 4979277 од 13.04.2017. године, као и Финансијску и Енергетску картицу за мјерно мјесто ЕД број 120158570.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• подносилац захтјева је дана 01.12.2014. године регистрован као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120158570, у категорији "Домаћинства", на адреси Петра Кочића број 101 у Бањој Луци;
• мјерно мјесто није редовно очитавано због грешку у читачком ходу која је настала приликом пријаве мјерног мјеста и недоступности бројила које се налази у мјерно разводном ормару смјештеном високо на армирано бетонском стубу;
• од дана 01.12.2014. године, односно од дана пријаве мјерног мјеста, па до дана 19.08.2016. године, односно од дана замјене бројила, подносиоцу су фактурисани рачуни са утрошком од 0 kWh, а у бази података стално су евидентирана стања ВТ-1 и МТ-1;
• дана 19.08.2016. године на овом мјерном мјесту извршена је контрола о чему је сачињен Записник број 001/0022838 у коме је констатовано да је извршена замјена бројила, да дисплеј не ради и да се не може очитати стање, да је осигурач 50 А, те да је скинуто бројило потребно упутити на атест. 
• на потврди о замјени бројила је накнадно уписано стање са скинутог бројила и то: ВТ 30771 kWh и МТ 1 kWh и то након што је бројило стављено под напон;
• према наведеном стању са скинутог бројила број 10289955 подносиоцу је фактурисан обрачун за август мјесец 2016. године у износу од 4.206,91 КМ;
• дана 31.08.2016. године наведени мјерни уређај је упућен на контролу исправности;
• дана 08.09.2016. године Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука је доставило Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-414/16 у коме је утврђено да мјерни уређај број 10289955 није исправан, с обзиром да се сам укључује и искључује; 
• дана 18.04.2017. године противна страна је обуставила испоруку електричне енергије на овом мјерном мјесту због дуга у износу од 5.824,86 КМ; 
• дана 09.06.2017. године противна страна је актом број 12627/17 доставила подносиоцу захтјева Извјештај о ванредном прегледу мјерила и обавијестила га да није вршила корекцију обрачуна фактурисане електричне енергије за мјесец август 2016. године, јер нису наведени резултати контроле тачности бројила, као ни закључак да ли постоји грешка у мјерењу; 
• у додатном одговору баждарнице, у форми мејла, наведено је да се спорно бројило није могло испитати јер се само укључивало и искључивало.
На основу наведених чињеница и доказа утврђено је да је подносилац захтјева дана 01.12.2014. године регистрован као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120158570, у категорији "Домаћинства", на адреси Петра Кочића број 101 у Бањој Луци. Мјерно мјесто није редовно очитавано, због грешке у читачком ходу која је настала приликом пријаве мјерног мјеста, тако да су од дана пријаве мјерног мјеста па до замјене бројила подносиоцу фактурисани рачуни са утрошком од 0 kWh, а у бази података су евидентирана стања ВТ-1 и МТ-1. Дана 19.08.2016. године на овом мјерном мјесту извршена је контрола о чему је сачињен Записник број 001/0022838 у коме је констатовано да је извршена замјена бројила. На потврди о замјени бројила је накнадно уписано стање са скинутог бројила број 10289955, након што је бројило стављено под напон и то: ВТ 30771 kWh и МТ 1 kWh на основу кога је подносиоцу фактурисан обрачун за август мјесец 2016. године у износу од 4.206,91 КМ. Дана 08.09.2016. године Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука је доставило противној страни Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-414/16 у коме је утврђено да мјерни уређај број 10289955 није исправан, с обзиром да се сам укључује и искључује. Противна страна је дана 09.06.2017. године актом број 12627/17 доставила подносиоцу захтјева Извјештај о ванредном прегледу мјерила и обавијестила га да није вршила корекцију обрачуна фактурисане електричне енергије за мјесец август 2016. године, јер нису наведени резултати контроле тачности бројила, као ни закључак да ли постоји грешка у мјерењу. Дакле, протививна страна је, накнадно стављањем под напон скинутог бројила, очитала стање на бројилу, и ово стање узела као стварну потрошњу, без обзира је овлаштена институција у свом извјештају јасно констатовала да бројило 10289955 није исправно. Имајући у виду чињеницу да је на овом мјерном мјесту бројило било неисправно, то су се испунили услови за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, на основу одредби члана 79. став 2. и 3 Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). 
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је требало усвојити, како је одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења.
С обзиром на чињеницу да је бројило било неисправно, у овом случају је требало извршити корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу на основу одредби члана 79. став 2. и 3 Општих услова. На основу приложених доказа утврђено је да је грешка у читачком ходу настала приликом пријаве мјерног мјеста, тe је требало корекцију обрачуна сачинити за период од 01.12.2014. године до 19.08.2016. године, односно од момента настанка грешке у мјерењу до њеног откривања, а у смислу одредбе члана 79. став 7. тачка а. Општих услова. Противна страна је противно прописима, очитану количину електричне енергије од 30771 kWh на ВТ фактурисала подносиоцу захтјева за мјесец август, иако је овлаштена институција утврдила да је бројило било неисправно, те да се очитано стање на њему није могло користити за обрачун утрошене електричне енергије. С обзиром да је на бројилу утвђена таква неисправност, да се није могао утврдити износ грешке у мјерењу, те да се због тога у овом случају корекција обрачуна не може извршити прорачуном, то је неопходно да се кореција обрачуна утрошене електичне енергије на овом мјерном мјесту изврши процјеном, према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно, на основу одредби члана 79. став 2. и 3 Општих услова. С обзиром на наведени чињенични и правни основ, наложено је противној страни да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу на мјерном мјесту ЕД број 120158570, за период од 01.12.2014. године до 19.08.2016. године, према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно, како је одлучено у тачки 2. диспозитива овога рјешења. 
Како су трошкови поступка били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 3. диспозитива рјешења одлучено је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник
Владислав Владичић