Skip to Content

Рјешење спора: Симић Ацо, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-393-8/17/Р-62-262  
Датум: 23.11.2017. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ E


1. УСВАЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине од 10.08.2017. године, којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 242,19 КМ, на мјерном мјесту број 0038639100118005, које се налази у мјесту Доња Пилица, Главичице бб, Град Бијељина, те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да овај обрачун стави ван снаге. 
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 10.08.2017. године, захтјев за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије на његовом мјерном мјесту. У свом захтјеву подносилац је истакао да су радници противне стране приликом измјештања његовог мјерног мјеста на стуб електродистрибутивне мреже оштетили прикључне каблове, те извршили погрешно спајање фаза на бројилу. Подносилац захтјева је навео да у објекту након тога нико није боравио и да је тек у априлу 2017. године примјетио да бројило региструје електричну енергију, иако није било укључених потрошача електричне енергије. Такође, подносилац је указао да се након тога обратио противној страни, чији су радници после тога отклонили неправилности на мјерном мјесту, али нису извршили корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, како је то урађено за мјерно мјесто из сусједног објекта, које се налази на истом стубу електродистрибутивне мреже. С обзиром да сматра да у спорном периоду није могао бити задужен за износ електричне енергије, јер нико није бораио у објекту, подносилац захтјева тражи да се и за његово мјерно мјесто изврши корекција задужења по основу испоручене електричне енергије.
Противна страна је на тражење Регулаторне комисије, дана 12.10.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева од 20.08.2009. године регистрован као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', на мјерном мјесту број 0038639100118005, које се налази у мјесту Главичице, Град Бијељина, а када је и закључио уговор о снабдијевању за ово мјерно мјесто. У изјашњење је наведено да је ово мјерно мјесто измјештено на стуб електродистрибутивне мреже, да је доступно за очитање, те да је мјерно мјесто предато у власништво дистрибутера. Даље је наведено да је 05.01.2017. године извршена замјена бројила на овом мјерном мјесту, када је умјесто бројило број 8051614, постављено бројило број 10782927 и којом приликом је записнички констатовано да је мјерно мјесто уредно. Такође, указано је да се поред мјерног мјеста подносиоца захтјева у главном разводном ормару налази и мјерно мјесто Симић Милана број 0038639100116000, који је због сумње у исправност бројила број 106720, дана 28.12.2016. године поднио захтјев за ванредно баждарење овог бројила. Даље је наведено, да је 12.01.2017. године извршена контрола мјерног мјеста Симић Милана, када је констатовано да је мјерно мјесто уредно. У изјашњењу се наводи да је на мјерном мјести Симић Милана извршена замјена бројила број 106720 дана 16.01.2017. године, те да је контролом истог од стране овлаштеног лица Републичког завода за стандардизацију и метрологију утврђено да је ово бројило исправно. Противна страна указује и да је у октобру 2016. године извршено измјештање мјерних мјеста подносиоца захтјева и Симић Милана на стуб електродистрибутивне мреже, када је приликом затезања траке за причвршћивање самоносећег кабловског снопа уз стуб дошло до оштећења напојног кабла (оштећена излоација проводника) за мјерно мјесто подносиоца захтјева, што је проузроковало ''искакање'' главног осигурача. Како противна страна даље наводи, то је даље проузроковало да се електрична енергија за мјерна мјеста подносиоца захтјева и Симић Милана мјери само на мјерном мјесту Симић Милана, а што је закључено на основу увећане потрошње електричне енергије на његовом мјерном мјесту. Истакнуто је и да је дана 23.03.2017. године извршено отклањање квара на напојном каблу за мјерно мјесто подносиоца захтјева, те да је на основу члана 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, извршена корекција обрачуна електричне енергије на овом мјерном мјесту. У изјашњење је наведено да је корекција обрачуна извршена за период од дана измјештања бројила 07.10.2016. године до дана отклањања квара 23.03.2017. године, те да је за мјерно мјесто Симић Милана извршено одобрење за износ од 242,15 КМ, за који износ је задужено мјерно мјесто подносиоца захтјева. Противна страна је навела, да је подносилац захтјева поднио приговор на ово задужење, на који му је дана 20.07.2017. године достављен одговор на приговор у којем му је указано да је његов приговор неоснован. Поред наведеног, противна страна је навела и да се нису могле прихватити тврдње подносиоца да у периоду корекције обрачуна није боравио у објекту и трошио електричну енергију, те да су неосноване и његове тврдње да је дошло до погрешног везивања бројила на долазни прикључни вод, јер је квар настао оштећем вода за његов објекат. С обзиром на дато изјашњење, противна страна предлаже да Регулаторна комисија одбије захтјев подносиоца као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку, те је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Наведени акти су достављени странкама, којима је остављена могућност да у року од осам дана од дана пријема доставе своје коментаре. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је указано на могућност подношења коментара на наведене акте. У остављеном року странке нису доставиле коментаре на закључак о рјешавању спору у скраћеном поступку и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид документацију коју стране доставиле и то: Захтјев за рјешавање спора од 10.08.2017. године (наш број 01-393-1/17), Изјашњење противне стране број 3224-5/17 од 09.10.2017. године, Уговор о снабдијевању број 1507949180876 од 20.08.2009. године, Изјава од 18.08.2009. године, Захтјев за промјену имена крајњег купца од 18.08.2009. године, Рјешење о наслеђивању број 0-420/97 од 23.05.1997. године, Захтјев за ванредно баждарење мјерног уређаја од 28.12.2016. године, Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 101861 од 05.01.2016. године, Потврда о замјени број број 104119 од 05.01.2017. године, Записник о контролном прегледу мјерог мјеста по налогу број 101869 од 12.01.2017. године, Потврда о замјени бројила број 101878 од 16.01.2017. године, Записник о прегледу мјерила број 05/3.12-393-22-18/17 од 23.02.2017. године, Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 84409 од 23.03.2017. године, Записник о исправкама обрачуна за период октобар 2016. - март 2017. године од 08.05.2017. године, Корекција потрошње купца Симић Милана и Симић Аца од 08.05.2017. године, Рачун број 81/Г од 16.05.2017. године, Рачун број 82/Г од 16.05.2017. године, Рачун број 83/Г од 16.05.2017. године, Рачун број 84/Г од 16.05.2017. године, Рачун број 85/Г од 16.05.2017. године, Приговор на обрачун електричне енергије од 30.06.2017. године, Достава поднеска ради изјашњења број 3224-1/17 од 04.07.2017. године, Допис број 3224-3/17 од 17.07.2017. године, Одговор по приговору број 3224-2/17 од 17.07.2017. године, Декларација о прикључку број 6391/08-01 од 25.08.2017. године, Картица купца – број 0038639100118005, Картица купца – број 0038639100116000, Енергетска картица број 003863910011600, Енергетска картица број 0038639100118005, као и Рачуне за електричну енергију за мјерно мјесто број 0038639100118005 за период јануар-септембар 2017. године. 
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је од 20.08.2009. године регистрован у евиденцијама противне стране као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', на мјерном мјесту број 0038639100118005, које се налази у стамбеном објекту у мјесту Доња Пилица, Главичице бб, Град Бијељина и за ово мјерно мјесто је исти дан са противном страном закључио уговор о снабдијавању;
• За мјерно мјесто подносиоца захтјева је издата Декларација о прикључку број 6391/087-01 од 25.08.2017. године;
• Запослени противне стране су дана 07.10.2016. године измјестили мјерно место подносица захтјева број 0038639100118005 и мјерно мјесто Симић Милана из сусједног објекта број 003863910011600, на исти стуб електродистрибутивне мреже и оба мјерна мјерна мјеста су смјештена у главни разводни ормар и доступна су за очитање;
• Дана 28.12.2016. године Симић Милан је због повећане потрошње електричне енергије поднио захтјев за ванредно баждарење бројила број 106720 постављеног на његовом мјерном мјесту;
• Дана 05.01.2017. године на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена је замјена бројила број 8051614 ради баждарења и постављање бројила број 10782927, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 1014119 од 05.01.2017. године;
• Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 101861, за који је противна страна у изјашњење навела да је сачињен 05.01.2017. године на дан замјене бројила број 8051614, а којим је констатовано да је стање мјерног мјеста подносиоца захтјева уредно и да је бројило достављено на редовно баждарење, датиран је на 05.01.2016. године; 
• Овлаштена лица противне стране обавили су дана 12.01.2017. године контролу мјерног мјеста Симић Милана, којом приликом је Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 101869 од 12.01.2017. године, констатовано да се купац жали на велику потрошњу, иако је извршено измјештање бројила на стуб, те да је бројило баждарено и уредно;
• Дана 16.01.2017. године извршена је замјена бројила број 106720 на мјерном мјесту Симић Милана, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 101878 од 16.01.2017. године;
• Од стране овлаштеног контролора Републичког завода за стандардизацију и метрологију извршена је контрола исправности бројила број 106720, којом приликом је утврђено да ово бројило задовољава метролошке прописе, односно да ради у дозвољеним границама грешке на свим испитним тачкама, што је констатовано Записником о прегледу мјерила број 05/3.12.393-22-118/17 од 23.02.2017. године;
• Дана 16.05.2017. године противна страна је за период 07.10.2016. године – 23.03.2017. године, сачинила корекцију обрачуна електричне енергије на мјерним мјестима подносиоца захтјева и Симић Милана, на начин да је мјерно мјесто Симић Милана одобрено за износ од 242,15 КМ, а мјерно мјесто подносиоца захтјева је задужено за исти износ, о чему су крајњи купци обавијештени уз рачун за мај 2017. године;
• Као разлог за наведену корекцију обрачуна електричне енегрије противна страна је истакла, то што су радници противне стране приликом измјештања бројила подносиоца захтјева на стуб електродистрибутивне мреже дана 07.10.2016. године, приликом затезања траке за самоносећи кабловски сноп уз стуб, оштетили изолацију проводника за ово мјерно мјесто, што је довело ''искакања главног осигурача'' и даље проуроковало да се електрична енергија преузета на мјерним мјестима подносиоца захтјева и Симић Милана региструје само на мјерном мјесту Симић Милана.
• Дана 23.03.2017. године запослени противне стране су извршили контролу мјерног мјеста Симић Милана, којом приликом је сачињен Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 84409, којим је констатовано да је приликом измјештања бројила на стуб дошло до спајања фазних водова са мјерног мјеста Симић Аца на мјерно мјесто Симић Милана, због чега је потрошња са ових мјерних мјеста регистрована само на мјерном мјесту Симић Милана; 
• Дана 30.06.2017. године подносилац захтјева је поднио приговор противној страни на корекцију обрачуна елеклтричне енергије, а на који му је дана 17.07.2017. године противна страна доставила Одговор по приговору у коме му је указано на неоснованост приговора и могућност обраћања Регулаторној комисији; 
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу наведене корекције.
На основу наведених чињеница и изведених доказа, те цјелокупне докуметације која је достављаена у поступку, није се могло утврдити да је противна страна у овом случају имала основ за корекцију обрачуна електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева.
Наиме, из достављене документације је утврђено да је противна страна, дана 16.05.2017. године, извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева и задужила га за износ од 242,15 КМ, а истовремено је извршено одобрење мјерног мјеста број 003863910011600 које припада Симић Милану и које се налази на истом стубу електродистрибутивне мреже у главном разводном ормару. Како је противна страна навела у свом изјашњењу, корекција обрачуна је извршена због тога што је приликом измјештања бројила подносиоца захтјева на стуб електродистрибутивне мреже дана 07.10.2016. године, приликом затезања траке за самоносећи кабловски сноп уз стуб, оштећена изолација проводника за ово мјерно мјесто, што је довело ''искакања главног осигурача'' и даље проузроковало да се електрична енергија преузета на сусједним мјерним мјестима подносиоца захтјева и Симић Милана региструје само на мјерном мјесту Симић Милана. Противна страна је истакла да је корекција обрачуна извршена на основу одредбе члана 79. став 2. Општих услова. 
Међутим, оцијењено је да противна страна наведену одредбу Општих услова није могла примјенити у овом случају, нити да су документовани разлози због којих је корекција обрачуна електричне енергије извршена. Одредбом члана 79. став 2. Општих услова прописано је, да уколико се баждарењем утврди да је мјерни уређај имао грешку два пута већу од класе тачности или због квара извјесно вријеме није мјерио испоручену електричну енергије или је мјерење било дјелимично, испоручена електрична енергија и снага се утврђује прорачуном ако је могуће или процјеном. С обзиром да из ове одредбе Општих услова јасно произилази, да се иста примјењује у случају грешке у мјерењу електричне енегрије, односно утврђене неисправности мјерног уређаја, иста се није могла примијенити у овом случају, јер нису утврђене никакве неправилности које се односе на мјерни уређај. С тим у вези треба указати, да уопште није ни вршена ванредна контрола исправности бројила постављеног на мјерном мјесту подносиоца захтјева у циљу утврђивања исправност мјерења на том бројилу, нити су констатоване било какве неисправности на самом бројилу. Поред тога, и из изјашњења противне стране је јасно, да корекција обрачуна електричне енергије није извршена због неисправности мјерног уређаја, већ како је наведено, због оштећења прикључног вода од стране запослених противне стране приликом измјештања бројила. Због тога се у овом случају није могла примијенити одредба члана 79. став 2. Општих услова, као основ за корекцију обрачуна утрошене електиричне енергије. Поред тога, наводи противне страна о оштећењу прикључног вода за мјерно мјесто подносиоца захтјева од стране њених запослених приликом измјештања бројила, односно оштећење изoлације проводника, затим ''искакање осигурача'', нису записнички констатовани, па се исти и нису могли ни узети као мјеродавни. Такође, треба указати, да је само Записником о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 84409 од 23.03.2017. године, који се односи на мјерно мјесто другог крајњег купца, односно власника сусједног објекта Симић Милана, констатовано да је приликом измјештања бројила на стуб дошло до ''спајања фазних водова'' са бројила на мјерном мјесту подносиоца захтјева и мјерном мјсту Симић Милана. Треба истаћи и да осим наведеног записника о контролном прегледу мјерног мјеста Симић Милана, није сачињен записник о контролном прегледу мјерног мјеста подносиоца захтјева, којим се констатују неправилности на том мјерном мјесту, а који би касније послужио као доказна подлога за корекцију обрачуна електричне енергије. Према томе, за вршење било какве корекције обрачуна електричне енергије, као минимум доказне подлоге би требало сачинити записник о контроли мјерног мјеста за које се врши корекција обрачуна, у коме треба констатовати разлоге на основу којих се врши корекција обрачуна електричне енергије, а што у овом случају није учињено. Поред наведених недостатака и пропуста формалне природе, односно несачињавања записника о контроли мјерног мјеста подносиоца, којим се констатују неправилности на мјерном мјесту у коме би били описани разлози за корекцију обрачуна наведени у изјашњењу противне стране, треба указати и на изузетно малу вјероватноћу, гледајући из угла техничке струке, да се догоди ситуација која је описана у изјашњењу противне стране, а која је како противна страна наводи могла довести до мјерење електричне енегрије са мјерног мјеста подносиоца на мјерном мјесту другог крајњег купца. Чак и да се такав случај догоди, то би захтијевало детаљну техничку анализу и образложења, који би морао бити документован на одговарајући начин како би могао послужити као поуздан доказ. 
Такође, противна страна је навела да је након измјештања бројила подносиоца захтјева на стуб електродистрибутивне мреже у октобру 2016. године, вршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева дана 05.01.2017. године, као и да је том приликом констатовано да је стање мјерног мјеста подносиоца захтјева уредно. Противна страна тиме указује да је 05.01.2017. године стање мјерног мјеста било уредно, што је у супротности и са њеним тврдњама да мјерно мјесто није уредно од дана измјештања бројила на стуб електродистрибутивне мреже. С тим у вези, треба указати и да је Записник о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 101861, погрешно датиран на 05.01.2016. године, што представља још један пропуст запослених противне стране учињен приликом документовања стања увтрђеног приликом контроле мјерног мјеста. 
Поред наведеног, у овом случају се не може занемарити ни чињеница да су све неисправности на мјерном мјесту на које указује противна страна, проузроковане пропустима и радњама запослених противне стране, а што противна страна и потврђује у свом изјашњењу.
Дакле, у поступку је утврђено да противна страна није документовала своје наводе и тврдње, односно разлоге због којих је извршила корекцију обрачуна електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева, те да није имала основ да у овом случају примјени одредбу члана 79. став 2. Општих услова, па је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник


Владислав Владичић