Skip to Content

Рјешење спора: Талић Свјетлана, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-337-10/17/Р-62-261  
Датум: 23.11.2017. године 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Свјетлане Талић из Бање Луке, заступанe по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е


1. УСВАЈА СЕ захтјев Талић Свјетлане из Бање Луке од 26.06.2017. године којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије у износу од 3.025,22 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 114589250, које се налази у улици Алеја Светог Саве број 7, Град Бања Лука, те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да овај обрачун стави ван снаге. 
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 28.06.2017. године, захтјев за рјешавање спора Талић Свјетлане из Бање Луке од 26.06.2017. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), заступанe по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње у износу од 3.025,22 КМ, који је противна страна обрачунала за мјерно мјесто ЕД број 114589250, јер је контролом бројила које је било постављено на овом мјерном мјесту, утврђена повреда жигова. Подносилац захтјева даље наводи, да је контрола мјерног мјеста извршена 08.05.2017. године, те да је за неовлаштену потрошњу сазнао тек 08.06.2017. године, када му је достављен рачун за неовлаштену потрошњу, а који не садржи све елементепрописане одредбама члана 83. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. Такође, подносилац је указао да га противна страна није претходно обавијестила о контроли мјерног мјеста и замјени бројила, нити му је накнадно доставила записник о томе, чиме противна страна није поступила по одредбама члана 77. Општих услова. Подносилац захтјева је навео да се његово мјерно мјесто налази у стубишту стамбене зграде и исто је закључано, те је указао да он није имао приступ мјерном мјесту, нити му је било познато за било какаве неправилности на мјерном мјесту. Поред тога у захтјеву је истакнуто, да је Регулаторна комисија у сличним случајевима, код оваквих пропуста запослених противне стране, усвајала захтјева крајњих купаца. С обзиром да га противна страна није обавијестила о контроли мјерног мјеста, због чега је противна страна поступила супротно одредбама Општих услова, подносилац захтјева тражи да се обрачун неовлаштене потрошње стави ван снаге и да му се надокнаде трошкови поступка у износу од 438,75 КМ, који се састоје од трошкова заступања од стране адвоката.
На захтјев Регулаторне комисије, противна страна је, дана 09.10.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме се наводи да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'' на мјерном мјесту број 11489250, које се налази у улици Алеја Светог Саве број 7 у Бањој Луци, те да је за ово мјерно мјесто подносилац захтјева закључио уговор о снабдијевању дана 25.04.2016. године. Противна страна је навела да се ово мјерно мјесто налази у стубишту зграде и редовно је очитавано. Даље је наведено, да је на основу Налога за рад број 26429/4895247 и Налога број 4989917, дана 08.05.2017. године извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева и замјена бројила, којом приликом је сачињен Записник број 001/0026659 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста, на коме је констатовано да је бројило однесено у магацин ради атеста. У изајшњење је указано, да подносилац захтјева није присуствовао контроли мјерног мјеста и замјени бројила, јер није био у стану приликом контроле, те да су му наведени записник о контроли мјерног мјеста и потврда о замјени бројила остављени у поштанско сандуче. Противна страна истиче да је Републички завод за стандардизацији и метрологију извршио контролу исправности замијењеног бројила број 123142, те да је након контроле сачинио Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-321/17 од 19.05.2017. године, којим је констатовано да трофазно електронско бројила број 123142, типа Енел има оштећене и отваране двије оловне пломбе овог завода број РС12БИХ 18 120, те да су умјесто отпорника Р41, Р42 и Р43 од 36 Ω залемљени отпорници од 6,8 Ω, као и да контролисано бројила није исправно и да мјери 81% мање електричне енергије. Како противна страна наводи, на основу овог извјештаја је подносиоцу захтјева дана 06.06.2017. године издат Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-114589250-621 у укупном износу од 3.025,22 КМ, који се односи на обрачун неовлаштене потрошње, која је обрачуната за период 08.05.2016. - 08.05.2017. године. Противна страна је указала да се у овом случају ради о онемогућавању правилног регистровања испоручене електричне енергије, као виду неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, те да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен у складу са одредбама члана 90-92. Општих услова. Иако се ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије, мјерном мјесту подносиоца захтјева није извршена обустава испоруке електричне енергије. У изјашњењу се наводи и да је против подносиоца захтјева, дана 12.06.2017. године, поднијета кривична пријава, због сумње у постојање кривичног дјела из члана 279. став 1. Кривичног закона Републике Српске. Даље је истакнуто, да је од стране пуномоћника подносиоца захтјева, дана 13.06.2017. године достављен приговор на рачун за неовлаштену потрошњу, на који му је дана 16.06.2017. године достављен одговор на приговор, у којем му је указано да је приговор неоснован, те да се може обратити Регулаторној комисији. Такође, противна страна је навела да подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлаштене потрошње.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку, када је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Наведени акти су достављени странкама, којима је остављена могућност да у року од осам данаод дана пријема доставе своје коментаре. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је, такође, указано на могућност подношења коментара на наведене акте. У остављеном року пуномоћник подносиоца захтјева је доставио допис у којем је навео да нема коментара на закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и већим дијелом на утврђени нацрт рјешења, те да је спорна само одлука да свака страна сноси своје трошкове које је имала у поступку. У коментарима је истакнуто, да подносилац захтјева није својим радњама довео до вођења поступка, те тражи да Регулаторна комисија наложи противној страни да му надокнади трошкове поступка како је то наведено у захтјеву подносиоца.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у документацију која је достављена у поступку и то: Захтјев подносиоца од 26.06.2017. године, Пуномоћ од 26.06.2017. године, Изјашњење противне стране о поднеску Талић Свјетлане број 3386/17 од 27.09.2017. године и број 6967/17 од 22.09.2017. године, Детаљне податке о записнику и обрачунским параметрима неовлаштене потрошње од 08.05.2017. године, Налог за рад број 26429/4985247- контрола мјерног мјеста од 08.05.2017. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0026659 од 08.05.2017. године, Налог за рад број 4989917 - замјена бројила од 09.05.2017. године, Потврду о замјени бројила број 26429/4985247 од 08.05.2017. године, Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3711/393-25-321/17 од 19.05.2017. године, Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-114589250-621 од 06.06.2017. године, Доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 6967/17 од 06.06.2017. године, Акт- Покретање поступка пред надлежним органом-кривична пријава број 697/17 МШ-МС од 08.06.2017. године, Кривичну пријаву од 12.06.2017. године, Приговор на рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију од 13.06.2017. године, Одговор на приговор број 6967/17 МШ/СМ од 16.06.2017. године, Енергетску картицу ЕД број 114589250, те Финансијску картицу број 114589250 и читачке листе. 
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
- Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', на мјерном мјесту ЕД број 114589250, које се налази у стамбеном објекту у улици Алеја Светог Саве број 7, Град Бања Лука;
- Подносилац захтјева је за мјерно мјесто ЕД број 114589250 са противном страном закључио Уговор о снабдијевању дана 26.04.2016. године;
- Мјерно мјесто ЕД број 114589250 се налази у стубишту стамбене зграде и исто је редовно очитавано;
- Дана 08.05.2017. године извршена је контрола мјерног мјеста ЕД број 114589250, којом приликом је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0026659 од 08.05.2017. године, којим је констатовано, да је по налогу замијењено бројило и однијето у магацин ради ''обављања атеста истог'';
- Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0026659 од 08.05.2017. године нису констатовани трагови неовлаштеног дјеловања на замијењеном бројилу број 123142, нити стање жигова на овом бројилу, већ само стање мјерног мјеста након замјене овог бројила и постављања бројила број 321987;
- О замјени бројила број 123142 и постављању бројила број 321987 сачињена је Потврда о замјени бројила број 26429/4985247 од 08.05.2017. године;
- На Налогу за рад број 26429/4985247 од 08.05.2017. године стављена је напомена да је мјерно мјесто исправно;
- Налог за рад број 4989917 за замјену бројила број 123142, издат је 09.05.2017. године, односно дан после замјене тог бројила;
- Противна страна није претходно обавијестила подносиоца захтјева о замјени бројила, због чега он није могао да присуствује тој радњи и да потпише записник;
- Ванредним прегледом бројила број 123142 од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију, утврђено је да се на овом бројилу налазе оштећене и отваране двије оловне пломбе овог завода број РС12БИХ 18 120, те да су умјесто отпорника Р41, Р42 и Р43 од 36 Ω залемљени отпорници од 6,8 Ω, као и да контролисано бројила није исправно и да мјери 81% мање електричне енергије, што је констатовано Извјештајем о ванредном прегледу мјерила број 05.3711/393-25-321/17 од 19.05.2017. године;
- Противна страна је сачинила обрачун неовлаштене потрошње за мјерно мјесто ЕД број 114589250 и подносиоцу захтјева по том основу издала Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-114589250-621 од 06.06.2017. године у износу од 3.025,22 КМ;
- Подносилац захтјева је, дана 13.06.2017. године, путем пуномоћника, противној страни поднио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је противна страна, дана 16.06.2017. године, доставила одговор на приговор, у коме му је указано да је његов приговор неоснован и да може покренути спор пред Регулаторном комисијом;
- Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлаштене потрошње.
- Противна страна није обуставила испоруку електричне енергије на мјерном месту подносиоца захтјева.
Из достављене документације је утврђено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи на мјерном мјесту ЕД број 114589250, које се налази у стамбеном објекту у улици Алеја Светог Саве број 7, Град Бања Лука, а за које је, дана 08.05.2017. године, извршена контрола мјерног мјеста и замјена бројила. Наиме, противна страна је, дана 08.05.2017. године, извршила контролу овог мјерног мјеста којом приликом је извршена замјена бројила број 123142 и постављање бројила број 321987, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 26429/4985247 од 08.05.2017. године. Замијењено бројило је достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, који је извршио контролу овог бројила и истом утврдио, да су на бројилу број 123142, типа Енел, оштећене и отваране двије оловне пломбе овог завода број РС12БИХ 18 120, да су умјесто отпорника Р41, Р42 и Р43 од 36 Ω залемљени отпорници од 6,8 Ω, да контролисано бројила није исправно, те да бројило мјери 81% мање електричне енергије. Стање које је утврђено ванредним прегледом бројила број 123142, констатовано је Извјештајем о ванредном прегледу мјерила број 05.3711/393-25-321/17 од 19.05.2017. године. Такође, утврђено је да је противна страна на основу овог извјештаја утврдила да се ради о неовлаштеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, те је сачинила обрачун неовлаштене потрошње за мјерно мјесто ЕД број 114589250 у износу од 3.025,22 КМ, о чему је подносиоцу захтјева издат Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-114589250-621 од 06.06.2017. године.
Иако су наведеном контролом бројила број 123142 од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију, утврђена неисправност бројила и трагови неовлаштеног дјеловање на жигове и само бројило, противна страна је у поступку замјене овог бројила учинила низ пропуста, који су довели у сумњу постојање оштећења на бројилу које је утврдио овај завод и у вријеме вршења контроле од стране радника противне стране дана 08.05.2017. године. Наиме, Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0026659 од 08.05.2017. године уопште није констатовано стање мјерног мјеста, док је било постављено бројило број 123142, односно стање које су запослени противне стране затекли прије замјене овог бројила, већ је само констатовано да је бројило замијењено и да је достављено и депоновано у магацин ради атеста. На овом записнику нису констатоване било какве неправилности на мјерном мјесту и бројилу, те уоште није констатовано стање жигова на бројилу број 123142, нити је констатовано да нема оштећења која су видљива вањским прегледом бројила. У овом записнику су непоуздани и унесени подаци о бројилу, будући да није наведен број затеченог бројила 123142, већ је унесен број бројила 321987. Имајући ово у виду, записник о утврђеном стању приликом контроле мјерног мјеста и стању бројила, није могао послужити као доказана подлога за утврђивање чињенице о предузимању неовлаштених радњи на овом мјерном мјесту у вријеме вршења контроле. Да није несумњиво утврђено постојање неправилности на мјерном мјесту у тренутку контроле мјерног мјеста, већ се потврђује у Налогу за рад број 26429/4985247 од 08.05.2017. године да је мјерно мјесто исправно. Дакле, на основу изведених доказа у спису, не може се извести закључак да је стање мјерног мјеста које је утврђено контролом Републичког завода за стандардизацију и метрологију и оштећење жигова, одговарало затеченом стању дана 08.05.2017. године када је извршена контрола мјерног мјеста и замјена бројила.
Поред тога, Налог за рад број 4989917 који се односио на замјену бројила број 123142, издат је 09.05.2017. године, односно дан после замјене тог бројила, што додатно уноси сумње у начин на који је извршена замјена бројила и указује на пропусте у поступању запослених противне стране, те доводи у питање валидност утврђеног стања. То потврђује да запослени приликом замјене бројила број 123142, нису имали налог за замјену овог бројила, јер је налог тек накнадно издат, што доводи у сумњу постојање овлаштења за предузимање радњи на мјерном мјесту и прикључку подносиоца захтјева.
Такође, противна страна није претходно обавијестила подносиоца захтјева да намјерава замијенити мјерни уређај на овом мјерном мјесту, због чега подносиоцу захтјева није омогућено да присуствује замјени бројила и потпише акте противне стране сачињене на мјерном мјесту или да стави примједбе на сачињени записник, нити је образложила да су постојале околности када не постоји обавеза претходног обавјештавања крајњег купца о предузимању радњи на мјерном мјесту у смислу одредби члана 77. Општих услова. И да су постојале околности када претходно не треба обавјештавати крајњег купца о предузимању радњи на мјерном мјесту, противна страна није доставила доказе да је накнадно доставила подносиоцу захтјева записник о контроли мјерног мјеста и потврду о замјени бројила, у смислу одредбе члана 77. став 4. Општих услова. И наведени пропусти су довели у сумњу да је стање бројила утврђено од стране овога завода, било и у вријеме вршења контроле, као и ваљаност свих каснијих радњи које су предузели радници противне стране. 
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, уважен је захтјев подносица, те је наложено противној страни да сачињени обрачун неовлаштене потрошње у износу од 3.025,22 КМ стави ван снаге, због чега је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Подносилац је у свом захтјеву затражио да му противна страна надокнади трошкове поступка који се односе на правно заступање, односно састављање захтјева за рјешавање спора у износу од 438,75 КМ. Међутим, у поступцима рјешавања спорова по захтјевима крајњих купаца електричне енергије, је довољно да се поднесе захтјев са минимумом чињеница и оконости о предмету спора. Што се тиче доказне подлоге, која се углавном налази код дистрибутера-снабдјевача електричном енергијом, у складу са правилима поступка, њено достављање се врши по налогу Регулаторне комисије. Иначе, Регулатрона комисија је надлежна да обезбиједи заштиту права крајњих купаца електричне енергије у складу са прописима. Имајући у виду ове околности, оцијењено је да ови трошкови у поступку, заиста нису били нужни и оправдани, у смислу одредбе члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10). Поред тога, подносилац захтјева није у свом захтјеву указао на околности, на основу којих би се могло закључити, да је правно заступање у овом случају заиста и било нужно и оправдано. Коначно, овај поступак је вођен по правилима скраћеног поступка, односно није проведен поступак формалне расправе, који би изискивао непосредно извођење доказа, као што је саслушање странка, свједока или извођења доказа вјештачењем, а што би могло захтијавати ангажовање додатне стручне помоћи у погледу заступања. С обзиром на наведено, а на основу одредбе члана 103. Закона о општем управном поступку и члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове овога поступка, како је одлучено у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник


Владислав Владичић