Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постојење које производи ел. енергију из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-508-2/17
Датум: 23.11.2017. године

На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, утврдила Нацрт Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Нацрт Правилника).
У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија одржаће општу расправу у Требињу, дана 05.12.2017. године у просторијама Регулаторне комисије, са почетком у 11.00 часова.
Основни разлог за измјене овог правилника је прецизирањe појединих одредби овога правилника, у циљу његовог ефикаснијег провођења.
Нацрт Правилника, као и образложење уз Нацрт Правилника стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.reers.bа. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на нацрт Правилника, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске 7, 89 101 Требиње, факсом на број 059/272-430 или путем електронске поште: "regulator@reers.ba", најкасније до 06.12.2016. године.
Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

 

Предсједник


Владислав Владичић