Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Иломска"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-497-4/17
Датум: 20. новембар 2017. године

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у 
хидроелектрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 14. новембра 2017. године од привредног друштва „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Иломска“ на ријеци Иломској, изграђеном на к.ч. број 11/79-2,11/79-3 к.о. Бенићи, 5/7-2 к.о. Ђенићи и 1/1 и 923 к.о. Корићани, Општина Кнежево. Номинална активна снага производног постројења на турбинaма је 4.950 kW, а планирана нето годишња производња је 15.950.000 kWh, како је наведено у обрасцу захтјева.
Прегледом достављене документације утврђено је да је подносилац захтјева предајом документације на пошту 9. новембра 2017. године доставио потребну документацију, на основу чега је захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у МХЕ „Иломска“ тога дана и комплетиран. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су испуњени прописани услови за додјелу права на подстицај у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о праву на подстицај. 

 

Предсједник


Владислав Владичић