Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, по захтјеву подносиоца Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-440-7/17/Р-62-260
Датум: 23.11.2017. године


На основу одредби члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д) и 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) и члана 17. став 4. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К
о одржавању опште расправе 

 

I
 

Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, по захтјеву подносиоца Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, упућује се на јавну расправу.

У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у Требињу, у просторијама подносиоца захтјева, на адреси Улица Јована Рашковића број 6, дана 01.12.2017. године, са почетком у 11.00 часова.
 

II


Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт дозволе.
 

III


Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт дозволе, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку, најкасније до 08.12.2017. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.

Нацрт дозволе ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комсије у Требињу, улица Краљице Јелене Анжујске број 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.
 

IV


За водитеља опште расправе именује се Зоран Елек, инжењер за дозволе – специјалиста за трговину и снабдијевање електричном енергијом.
За замјеника водитеља поступка именује се Миодраг Андрић, правник специјалиста. 
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби и другим актима Регулаторне комисије.
 

V


Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

 

Предсједник 

Владислав Владичић