Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Студена II“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-477-4/17
Датум: 27. октобар 2017. године

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектрани

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 24. октобра 2017. године од привредног друштва „ГМ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Студена II“, која се гради на ријеци Студена у Бијелом Бучју, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1241/1, 1241/136 к.о. Бијело Бучје и к.ч. број 860/1, 860/219 и 860/220 к.о. Угодновић. Номинална активна снага производног постројења на турбини је 249 kW, а планирана нето годишња производња је 1.035.000 kWh, како је наведено у обрасцу захтјева.
Прегледом достављене документације утврђено је да је подносилац захтјева предајом документације на пошту 19. октобра 2017. године доставио потребну документацију, на основу чега је захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у МХЕ „Студена II“ тога дана и комплетиран. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о прелиминарном праву на подстицај. 

 

Предсједник


Владислав Владичић