Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Дренова"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-428-7/17/Р-60-244 
Датум: 25. октобар 2017. године


На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор, Бабановци бб, Прњавор, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Вијаке, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“

 


1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Дренова“, номиналне активне снаге на турбини 105 kW и планиране нето годишње производње од 829.400 kWh, која се гради на ријеци Вијаки у општини Прњавор, на земљишту означеном као к.ч. 1641/2 к.о. Дренова (нови премјер), а што по старом премјеру договара к.ч. 509/5 и к.ч. 502/4 к.о. Дренова (изван обухвата градског грађевинског земљишта).
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 829.400 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-99-283/17 од 3. октобра 2017. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2018. години. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 24. јула 2018. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени. 
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 24. јануара 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора. 
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 14. септембра 2017. године примила захтјев, број 2.11-9/17 од 12.09.2017. године од привредног друштва „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор (у даљем тексту: подносилац захтјева) за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Вијаке, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Дренова“, која се гради на територији општине Прњавор, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 04-360-82/15 од 18. маја 2015. године, које је издало Одјељење за просторно уређење општине Прњавор. У обрасцу захтјева је наведено да је номинална активна снага производног постројења на турбини 105 kW, планирана нето годишња производња 929.400 kWh, а планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта је 24. јул 2018. године. 
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 18. септембра 2017. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план).
За производно постројење Мала хидроелектрана „Дренова“ Регулаторна комисија је раније издала рјешење о прелиминарном праву на подстицај, број 01-204-13/16/Р-16-171 у коме су прихваћени подаци наведени у захтјеву и приложеној документацији да је номинална активна снага на турбини од 105 kW изведена за коту захвата која одговара коти усисне решетке док је радни ниво језера од коте захвата до максимално 4 метра изнад ове коте с једне стране. Са друге стране хидроагрегат при номиналним параметрима и мрежа на коју је прикључена електрана не могу, у техничком смислу, бити расположиви све сате у години. Може се израчунати да би производња електричне енергије при номиналним параметрима, за све сате у години могла да износи 919.800 kWh. Рад агрегата изнад номиналних параметара није довољно сигуран податак као ни непрекидан рад агрегата без заустављања током цијеле године. Због тога се приликом планирања годишње производње користи метода која са потребним степеном сигурности утврђује могућу годишњу производњу, тако да је у овом случају усвојен податак за планирану нето производњу електричне енергије у 2017. години у износу од 829.400 kWh. Пошто је прелиминарно право на подстицај према овом рјешењу истекло, подносилац је доставио нови образац захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај и одговарајуће изјаве, а остала документација преузета је из претходног поступка и усвојен податак за планирану нето производњу електричне енергије у 2018. години у износу од 829.400 kWh.
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Дренова“, број 1.1/04/1-99-283/17 од 3. октобра 2017. године на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 2018. години за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 829.400 kWh.
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Дренова“.
У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилникa о подстицању подносиоцу захтјева је одобренo прелиминарно право на подстицај за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 829.400 kWh у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-99-283/17 од 3. октобра 2017. године, те је одлучено као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у свом захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 24. јул 2018. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Оператор система подстицаја приликом закључења уговора води рачуна о редослиједу издавања рјешења Регулаторне комисије о праву на подстицај и прелиминарном праву на подстицај, који је у сагласности са редослиједом издавања потврда за енергију, тј. редослиједом подношења комплетних захтјева за одобрење права на подстицај и прелиминарног права на подстицај.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 24. јануара 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Поред наведеног, одредбом члана 33. став (4) и (5) Правилника о подстицању је прописано да произвођач/инвеститор, који је остварио прелиминарно право на подстицај краћи од три године, може да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на подстицај, најдуже за шест мјесеци у случају да је реализовано 50% планиране инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана издавања овог рјешења, те да се захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подноси најкасније 30 дана прије истека периода прелиминарног права на подстицај који је утврђен рјешењем Регулаторне комисије.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, одредби члана 20. став (3) истог закона, те на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).


Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 


Предсједник

Владислав Владичић