Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Свјетлана Талић, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-337-5/17/Р-60-248
Датум: 25.10.2017. године 

На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Свјетлане Талић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К


Спор покренут захтјевом Свјетлане Талић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 28.06.2017. године, захтјев за рјешавање спора Талић Свјетлане из Бање Луке од 26.06.2017. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), заступанe по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње у износу од 3.025,22 КМ, који је противна страна обрачунала за мјерно мјесто ЕД број 114589250, јер је контролом бројила које је било постављено на овом мјерном мјесту, утврђена повреда жигова. Подносилац захтјева даље наводи, да је контрола мјерног мјеста извршена 08.05.2017. године, те да је за неовлаштену потрошњу сазнао тек 08.06.2017. године, када му је достављен рачун за неовлаштену потрошњу, а који не садржи све елементе прописане одредбама члана 83. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. Такође, подносилац је указао да га противна страна није претходно обавијестила о контроли мјерног мјеста и замјени бројила, нити му је накнадно доставила записник о томе, чиме противна страна није поступила по одредбама члана 77. Општих услова. Подносилац захтјева је навео да се његово мјерно мјесто налази у стубишту стамбене зграде и исто је закључано, те је указао да он није имао приступ мјерном мјесту, нити му је било познато за било какаве неправилности на мјерном мјесту. Поред тога у захтјеву је истакнуто, да је Регулаторна комисија у сличним случајевима, код оваквих пропуста запослених противне стране, усвајала захтјева крајњих купаца. С обзиром да га противна страна није обавијестила о контроли мјерног мјеста, због чега је противна страна поступила супротно одредбама Општих услова, подносилац захтјева тражи да се обрачун неовлаштене потрошње стави ван снаге и да му се надокнаде трошкови поступка у износу од 438,75 КМ, који се састоје од трошкова заступања од стране адвоката.
На захтјев Регулаторне комисије, противна страна је, дана 09.10.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме се наводи да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'' на мјерном мјесту број 11489250, које се налази у улици Алеја Светог Саве број 7 у Бањој Луци, те да је за ово мјерно мјесто подносилац захтјева закључио уговор о снабдијевању дана 25.04.2016. године. Противна страна је навела да се ово мјерно мјесто налази у стубишту зграде и редовно је очитавано. Даље је наведено, да је на основу Налога за рад број 26429/4895247 и Налога број 4989917, дана 08.05.2017. године извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева и замјена бројила, којом приликом је сачињен Записник број 001/0026659 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста, на коме је констатовано да је бројило однесено у магацин ради атеста. У изајшњење је указано, да подносилац захтјева није присуствовао контроли мјерног мјеста и замјени бројила, јер није био у стану приликом контроле, те да су му наведени записник о контроли мјерног мјеста и потврда о замјени бројила остављени у поштанско сандуче. Противна страна истиче да је Републички завод за стандардизацији и метрологију извршио контролу исправности замијењеног бројила број 123142, те да је након контроле сачинио Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-321/17 од 19.05.2017. године, којим је констатовано да трофазно електронско бројила број 123142, типа Енел има оштећене и отваране двије оловне пломбе овог завода број РС12БИХ 18 120, те да су умјесто отпорника Р41, Р42 и Р43 од 36 Ω залемљени отпорници од 6,8 Ω, као и да контролисано бројила није исправно и да мјери 81% мање електричне енергије. Како противна страна наводи, на основу овог извјештаја је подносиоцу захтјева, дана 06.06.2017. године, издат Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-114589250-621 у укупном износу од 3.025,22 КМ, који се односи на обрачун неовлаштене потрошње, која је обрачуната за период 08.05.2016. - 08.05.2017. године. Противна страна је указала да се у овом случају ради о онемогућавању правилног регистровања испоручене електричне енергије, као виду неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, те да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен у складу са одредбама члана 90-92. Општих услова. Иако се ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије, мјерном мјесту подносиоца захтјева није извршена обустава испоруке електричне енергије. У изјашњењу се наводи и да је против подносиоца захтјева, дана 12.06.2017. године, поднијета кривична пријава, због сумње у постојање кривичног дјела из члана 279. став 1. Кривичног закона Републике Српске. Даље је истакнуто, да је од стране пуномоћника подносиоца захтјева, дана 13.06.2017. године достављен приговор на рачун за неовлаштену потрошњу, на који му је дана 16.06.2017. године достављен одговор на приговор, у којем му је указано да је приговор неоснован, те да се може обратити Регулаторној комисији. Такође, противна страна је навела да подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлаштене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.
 

Предсједник

Владислав Владичић