Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-393-4/17/Р-60-249
Датум: 25.10.2017. године 


На основу члана 33. став 1. тачка д). Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К
 

Спор покренут захтјевом Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 10.08.2017. године, захтјев за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије на његовом мјерном мјесту. У свом захтјеву подносилац је истакао да су радници противне стране приликом измјештања његовог мјерног мјеста на стуб електродистрибутивне мреже оштетили прикључне каблове, те извршили погрешно спајање фаза на бројилу. Подносилац захтјева је навео да у објекту након тога нико није боравио и да је тек у априлу 2017. године примијетио да бројило региструје електричну енергију, иако није било укључених потрошача електричне енергије. Такође, подносилац је указао да се након тога обратио противној страни, чији су радници после тога отклонили неправилности на мјерном мјесту, али нису извршили корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, како је то урађено за мјерно мјесто из сусједног објекта, које се налази на истом стубу електродистрибутивне мреже. С обзиром да сматра да у спорном периоду није могао бити задужен за износ електричне енергије, јер нико није боравио у објекту, подносилац захтјева тражи да се и за његово мјерно мјесто изврши корекција задужења по основу испоручене електричне енергије.
Противна страна је на тражење Регулаторне комисије, дана 12.10.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева од 20.08.2009. године регистрован као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', на мјерном мјесту број 0038639100118005, које се налази у мјесту Главичице, Град Бијељина, а када је и закључио уговор о снабдијевању за ово мјерно мјесто. У изјашњење је наведено да је ово мјерно мјесто измјештено на стуб електродистрибутивне мреже, да је доступно за очитање, те да је мјерно мјесто предато у власништво дистрибутера. Даље је наведено да је 05.01.2017. године извршена замјена бројила на овом мјерном мјесту, када је умјесто бројило број 8051614, постављено бројило број 10782927 и којом приликом је записнички констатовано да је мјерно мјесто уредно. Такође, указано је да се поред мјерног мјеста подносиоца захтјева у главном разводном ормару налази и мјерно мјесто Симић Милана број 0038639100116000, који је због сумње у исправност бројила број 106720, дана 28.12.2016. године, поднио захтјев за ванредно баждарење овог бројила. Даље је наведено, да је 12.01.2017. године извршена контрола мјерног мјеста Симић Милана, када је констатовано да је мјерно мјесто уредно. У изјашњењу се наводи да је на мјерном мјести Симић Милана извршена замјена бројила број 106720 дана 16.01.2017. године, те да је контролом истог од стране овлаштеног лица Републичког завода за стандардизацију и метрологију утврђено да је ово бројило исправно. Противна страна указује и да је у октобру 2016. године извршено измјештање мјерних мјеста подносиоца захтјева и Симић Милана на стуб електродистрибутивне мреже, када је приликом затезања траке за причвршћивање самоносећег кабловског снопа уз стуб дошло до оштећења напојног кабла (оштећена излоација проводника) за мјерно мјесто подносиоца захтјева, што је проузроковало ''искакање'' главног осигурача. Како противна страна даље наводи, то је даље проузроковало да се електрична енергија за мјерна мјеста подносиоца захтјева и Симић Милана мјери само на мјерном мјесту Симић Милана, а што је закључено на основу увећане потрошње електричне енергије на његовом мјерном мјесту. Истакнуто је и да је дана 23.03.2017. године извршено отклањање квара на напојном каблу за мјерно мјесто подносиоца захтјева, те да је на основу члана 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, извршена корекција обрачуна електричне енергије на овом мјерном мјесту. У изјашњење је наведено да је корекција обрачуна извршена за период од дана измјештања бројила 07.10.2016. године до дана отклањања квара 23.03.2017. године, те да је за мјерно мјесто Симић Милана извршено одобрење за износ од 242,15 КМ, за који износ је задужено мјерно мјесто подносиоца захтјева. Противна страна је навела, да је подносилац захтјева поднио приговор на ово задужење, на који му је дана 20.07.2017. године достављен одговор на приговор у којем му је указано да је његов приговор неоснован. Поред наведеног, противна страна је навела и да се нису могле прихватити тврдње подносиоца да у периоду корекције обрачуна није боравио у објекту и трошио електричну енергију, те да су неосноване и његове тврдње да је дошло до погрешног везивања бројила на долазни прикључни вод, јер је квар настао оштећем вода за његов објекат. С обзиром на дато изјашњење, противна страна предлаже да Регулаторна комисија одбије захтјев подносиоца као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Правна поука: 
На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.
 

Предсједник
Владислав Владичић