Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Тешановић Славо, Котор Варош

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-273-6/17/Р-60-250  
Датум: 25.10.2017. године

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), у поступку рјешавања спора по захтјеву по захтјеву Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела јe
 

З А К Љ У Ч А К


Спор покренут захтјевом Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Поднесцима од 28.04.2016. године и 14.06.2017. године, Тешановић Славо из мјеста Товладић – Забрђе, општина Котор Варош (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисијe за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева оспорава обрачун неовлашћене потрошње на његовом мјерном мјесту у насељу Товладић - Забрђе, због самовољног прикључењa објекта на електродистрибутивну мрежу, након обуставе испоруке електричне енергије због дуга. Подносилац захтјева наводи да му противна страна ставља на терет дуг по основу утрошене електричне енергије са каматама, који потиче од његовог покојног оца, који не прихвата и није дужан платити, с тим да је сагласан да плаћа дуг по основу утрошене електричне енергије након 20.12.2016. године, када су радници противне стране извршили скидање бројила ради баждарења и постављање новог бројила.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 04.10.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије у укупном износу од 5.266,76 КМ, који је извршен у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, јер је подносилац захтјева, након обуставе испоруке електричне енергије због дуга, која је извршена дана 08.10.2013. године искључењем на стубу, извршио самовољно прикључење. Противна страна наводи да је, након смрти Тешановић Благоја, оца подносиоца захтјева, а на основу Записника о извршеној контроли мјерног мјеста од 14.11.2016. године, извршена промјена матичних података, на начин да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на ЕДБ 106135600. На записнику је констатовано да електричну енергију користи подносилац захтјева, да је извршено самоукључење и да стање није очитано, јер су у просторији у којој се бројило налази затворене дивље свиње. На овом мјерном мјесту, односно прије извршене промјене регистрованог крајњег купца, дана 08.10.2013. године, извршено је искључење електричне енергије на стубу, на основу налога за обуставу испоруке електричне енегрије због дуга у износу од 3.278,23 КМ. Дана 18.11.2016. године, а на основу записника од 14.11.2016. године, сачињен је Записник о утврђивању неовлашћене потрошње којим је, између осталог, констатовано да подносилац неовлашћено троши електричну енергију, да је неовлашћена потрошња изведена самоукључењем на мрежи, јер су биле скинуте двије Al жице на једном мрежном пољу, да је извршено искључење на мрежи и однесене жице на једном мрежном пољу уз присуство припадника полиције, те да подносилац није био код куће и није присуствовао контроли мјерног мјеста. На налогу за обуставу испоруке електричне енергије од 18.11.2016. године, уписано је затечено стање са бројила 49.651 kWh, које је у односу на претходно стање 34.468 kWh, веће за 15.183 kWh. Противна страна наводи да је 22.11.2016. године сачинила два обрачуна новлашћене потрошње, један на износ од 2.979,84 КМ и други у износу од 2.286,92,05 КМ, односно укупно 5.266,76 КМ. Обрачун неовлашћене потрошње је извршен у два дијела због промјене тарифних ставова који се примјењују од 01.05.2016. године. Противна страна даље у изјашњењу детаљно појашњава начин обрачуна неовлашћене потрошње, који је извршен за период од годину дана, тј. од 18.11.2015. до 18.11.2016. године. Редовни рачуни за електричну енергију у вријеме трајања неовлашћене потрошње су дана 15.12.2016. године стављени ван снаге корекцијом обрачуна која је извршена на основу захтјева за корекцију, енергетским одобрењем за мјесец новембар 2016. године према стварно измјереним количинама које су утврђене приликом искључења мјерног мјеста, те је извршено и одобрење накнаде за обрачунску снагу. Корекција обрачуна је подносиоцу захтјева достављена уз рачун за мјесец новембар путем књижне обавијести. Дана 20.12.2016. године извршена је контрола мјерног мјеста, сачињен је записник о контроли мјерног мјеста и извршена је замјена бројила, уз сачињавање потврде о замјени бројила, док је мјерно мјесто укључено, јер је са подносиоцем захтјева, дана 16.12.2016. године, потписан приједлог за медијацију. Противна страна даље наводи да је подносилац захтјева дана 15.02.2017. године поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње, као и 17.02.2017. године допис под називом поврат рачуна за јануар 2017. године. Подносиоцу захтјева је дана 20.03.2017. године достављен одговор на поднесак у коме је наведено да се не може удовољити његовом захтјеву, те је позван да се јави у Пословницу у Котор Вароши ради договора о измирењу дуга у ратама, како би избјегао поступак за напалту дуга код надлежног суда. На крају изјашњења, противна страна наводи да је 16.03.2017. године од Окружног тужилаштва у Бањој Луци примила обавјештење о обуствљању истраге против подносиоца захтјева.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити потпуно и правилно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овога закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 

Правна поука: На овај закључак странке могу Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од осам дана од дана пријема овог закључка.
 

Предсједник


Владислав Владичић