Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана „Инцел“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-411-7/17
Датум: 2.10.2017. године

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева 
за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у 
соларној електрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 5. септембра 2017. године од привредног друштва „ППА“ д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Инцел“. Соларна електрана изграђена је на крову пословног објекта смјештеног на к.ч. бр. 1085/20 к.о. Врбања 2, објекат број 9, привредни комплекс „Медно Поље“, Бања Лука. Инсталисана снага производног постројења је 330 kW, а планирана годишња производња 430.000 kWh. 
Након обавјештења о некомплетности, које је подносиоцу захтјева упутила Регулаторна комисија 8. септембра 2017. године, подносилац захтјева је у остављеном року путем поште доставио прописану документацију која је у Регулаторној комисији примљена 27. септембра 2017. године. Документација је предата на пошту 25. септембра 2017. године, те се овај датум сматра датумом комплетирања захтјева. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.
 

Предсједник

Владислав Владичић