Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Богатићи-Нова"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број:01-377-8/17/Р-58-230
Датум: 22.09.2017. године
 
На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д. и члана 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) и члана 17. став 4. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 58. редовној сједници одржаној 22.09.2017. године, у Требињу, донијела је
 

З А К Љ У Ч А К 
о одржавању опште расправе
 
I
 
Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Богатићи-Нова" утврђен у поступку по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у просторијама Општине Трново, улица Трновског батаљона број 86, у понедељак, 02.10.2017. године, са почетком у 11.00 часова.
 
II
 
Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт дозволе.
 
III
 
Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и да доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт дозволе, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку, најкасније до 02.10.2017. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност. 
Нацрт дозволе ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.
 
IV
 
За водитеља опште расправе именује се Милица Вуковић, инжињер за дозволе, специјалиста за изградњу електроенергетских објеката и заштиту животне средине. 
За замјеника водитеља поступка именује се Миодраг Андрић, правник специјалиста.
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије и другим актима Регулаторне комисије. 
 
V
 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
 
 
Предсједник 


Владислав Владичић