Skip to Content

Рјешење спора: Стајчић Драган, Александровац

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-306-10/17/Р-57-228  
Датум: 15.09.2017. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Стајчић Драгана из Александровца, општина Лакташи, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспорвањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Стајчић Драгана из Александровца од 04.07.2017. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије према Рачуну број НФ – 302542890 од 19.05.2017. године у износу од 4.090,51 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 302542890 које се налази у мјесту Романовци бб – Александровац, општина Лакташи.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Поднеском, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен дана 04.07.2017. године, Стајчић Драган из Александровца, Романовци бб (у даљем тексту: подносилац захтјева), покренуо је поступак рјешавања спора против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује. Подносилац захтјева оспорава обрачун неовлашћене потрошње на његовом мјерном мјесту у износу од 4.090,51 КМ, због фалсификовања оловног жига, што је утврђено извјештајем Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука. Подносилац захтјева наводи да је 07.04.2017. године од стране чланова контролног тима противне стране извршена замјена бројила које је упућено у Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука, ради провјере исправности, а који је својим извјештајем констатовао да је фалсификован жиг на бројилу. Подносилац захтјев изражава сумњу у бројило који је био предмет испитивања, будући да приликом постављања овог бројила 2011. године није добио никакву потврду о верификацији, а бројило је већ било коришћено, тако да постоји могућност да је бројило са том неправилношћу тада инсталирано. Подносилац даље наводи да на извјештају о ванредном прегледу бројила је наведено да постоји пролаз између стакла и кућишта, а тиме и могућност заустaвљања ротора и бројчаника, за што се не сматра одговорним, нити је он то могао учинити. Поред тога, у енергетској картици је у континуитету приказивана потрошња електричне енергије, а и након извршене замјене потрошња електричне енергије је приближна потрошњи прије замјене бројила. С обзиром да се не сматра одговорним за предузимање недозвољених радњи на мјерном мјесту, подносилац захтјева се обратио Регулаторној комисији, те тражи ослобађање плаћања по основу обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 4.090,51 КМ.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 08.08.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјeсту ЕДБ 302542890 у износу од 4.090,51 КМ. Подносилац захтјева је евидентиран као крајњи купац 02.07.2003. године, с тим да је реконструкција прикључка са монофазног на трoфазни урађена 27.11.2006. године. Са подносиоцем захтјева није закључен уговор о снабдијевању, мјерно мјесто се редовно очитава, доступно је за очитање и редовно се испостављају рачуни за електричну енергију. Противна страна даље наводи да је дана 07.04.2017. године извршена контрола мјерног мјеста од стране чланова контролног тима, који је предложио да се изврши ванредни преглед бројила, па је дана 10.04.2017. године извршено скидање бројила које је упућено на ванредни преглед, а потврду о замјени бројила потписала је супруга подносиоца захтјева, која је присуствовала и контроли мјерног мјеста. У конкретном случају, након што је Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука утврдио својим извјештајем да је фалсификован државни жиг, а уређај неисправан, извршен је обрачун неовлашћене потрошње за период од годину дана, те противна страна наводи да се овдје ради о неовлашћеној потрошњи у виду онемогућавања правилног прегистровања преузете електричне енергије и снаге из одредбе члана 89. став 1. тачка б) 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. Противна страна наводи да се мјерно мјесто налази на објекту подносиоца, односно на његовом посједу, затим да обустава испоруке електричне енергије није извршена, те да подносилац захтјева није платио износ утврђен обрачуном неовлашћено утошене електричне енергије. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису доствљале коментаре на закључак и нацрт рјешења. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију: 
а) документацију коју је приложио подносилац захтјева: поднесак од 04.07.2017. године, поднесак ''захтјев за измјештање сата'' од 24.05.2017. године упућен противној страни, поднесак ''опомена за неовлашћену потрошњу'' од 22.05.2017. године, извјештај о ванредном прегледу мјерила од 04.05.2017. године, одговор од 14.06.2017. године, 
б) документацију коју је приложила противна страна: изјашњења од 01.08.2017. и 03.08.2017. године, захтјев за прикључак од 12.06.2003. године, радни налог од 22.07.2003. године, пријаву обрачунског бројила за домаћинство од 21.07.2003. године, записник од 07.07.2003. године, потврду о замјени бројила од 27.11.2006. године, електроенергетску сагласност од 27.11.2006. године, картицу по датуму књижења – неовлашћена потрошња, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, енергетску картицу, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – неовлашћена потрошња, читачке листе, поднесак подносиоца од 04.07.2017. године, налог за рад – контрола мјерног мјеста од 24.02.2016. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 24.02.2016. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 07.04.2017. године, налог за рад – контрола мјерног мјеста од 07.04.2017. године, потврду о замјени бројила од 10.04.2017. године, извјештај о ванредном прегледу мјерила од 04.05.2017. године и рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 19.05.2017. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац у категорији потрошње ''Домаћинство'', на мјерном мјесту ЕД број 302542890 које се налази у мјесту Романовци бб, Александровац, општина Лакташи, почев од 02.07.2003. године, евидентиран је подносилац захтјева;
 мјерно мјесто се налази на објекту подносиоца, односно на његовом посједу, доступно је за очитање, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за електричну енергију;
 са подносиоцем захтјева није закључен уговор о снабдијевању електричном енергијом;
 на основу издатог налога за рад број 25702/4974483 од 07.04.2017. године, радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева, којом је констатовано да је бројило број 917470 затечно без пломби и панцера, те да је расјечено стакло на бројилу, са констатацијом да је бројило потребно послати на преглед;
 утврђено чињенично стање је констатовано записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 02541 од 07.04.2017. године, који је поред радника противне стране потписала супруга подносиоца захтјева, која је присуствовала контролном прегледу мјерног мјеста;
 дана 10.04.2017. године, радници противне стране су извршили скидање бројила број 917470 и постављање бројила број 261934, што је констатовано потврдом о замјени бројила број 4978365, која је потписана од стране од радника противне стране и супруге подносиоца захтјева; 
 скинуто бројило број 917470, којем верификациони жиг важи до 2018. године, достављено је Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука, ради ванредног прегледа;
 Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука је својим Извјештајем о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-298/17 од 04.05.2017. године констатовао да трофазно индукционо бројило активне електричне енергије произвођача ''Искра'' серијски број 91470/1970 има фалсификован оловни жиг РЗСМ РС КМ Бања Лука РС 11 БИХ 18 110, те да постоји пролаз између стакла и кућишта, а тиме и могућност заустављања ротора и бројчаника; 
 противна страна је, на основу Извјештаја о ванредном прегледу мјерила, примјеном одредби Општих услова, сачинила рачун број НФ – 302542890 од 19.05.2017. године за неовлашћено утрошену електричну енергију у износу од 4.090,51 КМ;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа од 4.090,51 КМ по основу извршеног обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије;
 подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 07.04.2017. године, а којом је констатовано да је бројило број 917470 затечно без пломби дистрибутера и панцера, те да је расјечено стакло на бројилу. На овај начин је омогућено неовлаштено дјеловање на исправан рад бројила. На основу Извјештаја о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-298/17 од 04.05.2017. године, Републичког завода за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука, утврђено је да је фалсификован оловни жиг овога завода, те да је ово бројило неисправно, будући да је утврђена грешка у мјерењу која је два пута већа од класе тачности. Овим извјештајем је такође утврђено да је усљед оштећења на бројилу створен пролаз између стакла и кућишта, чиме је омогућено неовлашћено дјеловање на исправан рад ротора и бројчаника бројила. С обзиром на ове чињенице, без икакве сумње је утврђено постојање неовлашћене потрошње електричне енергије, којом је онемогућено правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова.
Противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. С обзиром на чињеницу, да није утврђено када су почињене неовлашћене радње, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период 07.04.2016.-07.04.2017. године, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3. Општих услова, односно као производ номиналне струје главног осигурача од 35 А V и номиналног напона од 230 А (три фазе), будући да је ово мања вриједност, па је иста утврђена у износу од 24,15 kW. Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је добијена примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка в) подтачка 1. 2. Општих услова, односно множењем обрачунске снаге и четири часа дневно за цијели период за који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, у складу са чланом 90. став 3. Општих услова, односно годину дана. На овако добијену количину електричне енергије су примјењене цијене дефинисане чланом 92. став 2. тачка а) Општих услова, односно за категорију потрошње ''Домаћинства''. Поред тога, противна страна је извршила умањење износа накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за количине електричне енергије које су регистроване на мјерном уређају у периоду који је обухваћен обрачуном неовлашћене потрошње, у складу са чланом 92 став 8. Општих услова. Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу неовлашћено утрошене електричне енергије одређен је у износу од 4.090,51 КМ у форми рачуна за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ- 302542890 од 19.05.2017. године.
Код овако утврђеног чињеничног стања, неприхватљиви су и нерелевантни за одлучивање наводи подносиоца да приликом постављања овог бројила 2011. године није добио никакву потврду о верификацији, а бројило је већ било коришћено, тако да постоји могућност да је бројило са том неправилношћу тада инсталирано, затим да се не сматра одговорним за утврђену неправилност на бројилу, те његов навод да је у енергетској картици у континуитету приказивана потрошња електричне енергије, као и да је након извршене замјене потрошња електричне енергије приближна потрошњи прије замјене бројила.
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено онемогућавање правилног регистровања преузете електричне енергије. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се уствари утврђује количина електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије. 
Будући да подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатог износа по основу неовлашћене потрошње, потребно је истаћи да је противна страна, како због постојања дуга по основу редовно утрошене, тако и неовлашћено утрошене електричне енергије, овлашћена да, на основу одредбе члана 80. алинеја 1. и алинеја 3. Закона о електричној енергији, као и одредбе члана 97. став 1. тачка з. и и. Општих услова, изврши обуставу испоруке електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 4.090,51 КМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 


 

Предсједник


Владислав Владичић