Skip to Content

Рјешење спора: Богићевић Периша, Козлук

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-287-11/17/Р-57-224 
Датум: 15.09.2017. године На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Богићевић Перише из Козлука, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, Пословница Козлук, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е


 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Богићевић Перише из Козлука од 16.06.2017. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 1194/17 од 17.03.2017. године, у износу од 1.123,74 КМ, због самовољног прикључења објекта у насељу Јасеница код Козлука, на електродистрибутивну мрежу, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

 

О б р а з л о ж е њ е


Поднесцима од 12.05.2017 и 16.06.2017. године, Богићевић Периша из Козлука (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, Пословница Козлук (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. Захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 1.123,74 КМ, на мјерном мјесту у насељу Јасеница код Козлука, Град Зворник. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да је, дана 16.03.2017. године, на свом плацу у насељу Јасеница код Козлука, у завршној фази изградње помоћног објекта имао потребу да изврши сјечење једне табле шперплоче, па пошто најближи комшија није био код куће, пребацио је продужни кабал преко нисконапонске мреже и не за више од 10 минута изрезао шперплочу. Описани начин прикључења су видјели и радници противне стране и припадници полиције, те подносилац наводи да се искрено каје због оног што је урадио. Подносилац захтјева тражи да Регулаторна комисија поништи одлуку противне стране број 1536-1/17 од 19.04.2017. године, односно одговор по приговору и врати на поновни поступак, те наложи противној страни да правилно и потпуно утврди чињенично стање, те да се правилно и објективно изврши обрачун утрошене електричне енергије.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 04.08.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на три мјерна мјестра на подручју које дистрибутивно покрива РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, Пословница Козлук, да је за сва мјерна мјеста са противном страном закључио уговор о снабдијевању, те у претходном периоду није оспоравао рачуне за испоручену електричну енергију. Поступајући по налогу за рад број 085350 од 16.03.2017. године, чланови контролног тима су вршећи контролу мјерних мјеста на трафо подручју у насељу Јасеница, у мјесту Козлук, утврдили постојање неовлашћене потрошње на објекту за који је утврђено да припада подносиоцу захтјева. Подносилац захтјева је директно на ваздушну мрежу – уже AlFe 2x2,5 mm2 спојио кабал ПГП 2x2,5 mm2 који је коришћен као градилишни прикључак за изградњу викенд куће, тако да овакав начин неовлашћене потрошње омогућује потрошњу без њеног регистровања и фактурисања, те да у објекту није изграђено мјерно мјесто, са напоменом да је цијели објекат изграђен неовлашћеним коришћењем електричне енергије. Утврђено чињенично стање је након обављене контроле записнички констатовано, при чему је записнике поред чланова контролног тима, потписао и подносилац захтјева, који је присуствовао контроли. Утврђено чињенично стање је представљало основ за обрачун неовлашћене потрошње која је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) у даљем тексту: Општи услови. Противна страна у изјашњењу детаљно појашњава начин на који је, примјеном одредби 89.-92. Општих услова, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, у укупном износу од 1.123,74 КМ, на који износ је и гласио рачун број 9000074293 од 23.03.2017. године. Након тога, подносилац захтјева је оспорио обрачун неовлашћене потрошње путем приговора од 28.03.2017. године, по којем је поступало Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца, које је након разматрања навода из приговора, дана 19.04.2017. године сачинило одоговор по приговору, којим се приговор одбија као неоснован. Противна страна даље наводи да је имала чињеничног и правног основа да изврши обрачун неовлашћене потрошње, јер је и сам подносилац признао да је исту извршио, с тим да није доказао да је неовлашћено прикључење трајало само десет минута са намјером резања једног комада шперплоче. Подносилац захтјева није поднио противној страни захтјев да му се омогући градилишни прикључак на некретнини на којој је изграђена викенд кућа, па будући да није омогућено алтернативно напјање електричном енергијом приликом изградње овог објекта, основано се може узети да је овај прикључак коришћен далеко дуже него што то твди подносилац захтјева. На крају изјашњења, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се одбија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње, као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. 
У остављеном року подносилац захтјева је поднио коментаре на закључак и нацрт рјешења. У коментарима је изражено неслагање са донесеним закључком о провођењу скраћеног поступка и утврђеним нацртом рјешења. Подносилац сматра да се његов приговор не односи на примјену тарифа по којима се испоручује електрична енергија, већ се приговор односи на обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије. Међутим, сви спорови пред Регулаторном комсијом који се односе на обрачун утрошене електричне енергије укључујући и обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије су врста спора у вези са тарифама, у смислу одредбе члана 28. Закона о електричној енергији, јер се у таквим обрачунима, на утврђене количине преузете електричне енергије, увијек примјењују одређени тарифни ставови, путем којих се добија укупан финансијски износ, као вриједност преузете електричне енергије. Због тога је након разматрања овога коментара, оцијењено да је неопходно додатно образложити шири смисао спорова који се воде у вези са тарифама у смислу наведене законске одредбе. У коментарима се примједбује и на утврђивање периода неовлаштено утрошене електричне енергије, те на провођење скраћеног поступка. Наиме, подносилац сматра да је требало провести редован поступак, те извести све доказе као што су увиђај и саслушање свједока, а у циљу утврђивања краћег периода неовлаштене потрошње. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: 
а) документацију коју је приложио подносилац захтјева: захтјев за рјешавање спора од 12.05.2017. године и допуна захтјева за рјешавање спора од 16.06.2017. године, приговор на фактуру упућен противној страни од 28.03.2017. године, одговор по приговору од 19.04.2017. године, доставу фактуре за наканду неовлашћене потрошње електричне енергије од 23.03.2017. године, рачун од 23.03.2017. године, обрачун нерегистроване енергије од 17.03.2017. године са обрачуном неовалашћено утрошене електричне енергије, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 16.03.2017. године, записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 16.03.2017. године, налог за рад од 16.03.2017. године, копије црно бијелих слика објекта, као и 
б) документацију коју је приложила противна страна: изјашњење по захтјеву од 31.07.2017. године, приговор подносиоц на фактуру упућен противној страни од 28.03.2017. године, одговор по приговору од 19.04.2017. године са повратницом, рачун од 23.03.2017. године, обрачун нерегистроване енергије од 17.03.2017. године са обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 16.03.2017. године, записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 16.03.2017. године, налог за рад од 16.03.2017. године, те каталог домаћинства и рачун за електричну енергију за мјесец јуни 2017. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац у категорији потрошње домаћинство, на три мјерна мјеста, и то: 0038323200066008, 0038323200066029 и 003832300066008, која се налазе у насељу Јасеница, Козлук, Град Зворник, регистрован је подносилац захтјева и за сва мјерна мјеста подносилац захтјева је закључио уговор о снабдијевању са противном страном;
 поступајући у складу са издатим Налогом за рад број 08350 од 16.03.2017. године, радници противне стране су истог дана, вршећи контролу мјерних мјеста на подручју насељеног мјеста Јасеница код Козлука, установили постојање неовлашћене потрошње на објекту подносиоца захтјева на начин да је извршено самовољно прикључење на електродистрибутивну мрежу;
 подносилац захтјева је директно на ваздушну мрежу – уже AlFe 2x2,5 mm2 спојио кабал ПГП 2x2,5 mm2 чиме је омогућена неоволашћена потрошња електричне енергије без њеног регистровања и фактурисања, будући да у објекту не постоји мјерно мјесто; 
 утврђено чињенично стање је записнички констатовано потписом радника противне стране и подносица захтјева, који је присуствовао контролном прегледу;
 противна страна је дана 17.03.2017. године, у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 1194/17 у износу од 1.123,74 КМ, на који је гласио у рачун број 9000074293 од 23.03.2017. године;
 обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се односи на период од годину дана, тј. на период 17.03.2016.-17.03.2017. године;
 поводом приговора подносиоца од 28.03.2017. године на обрачунати износ неовлашћене потрошње, противна страна је актом број 1536/17 oд 19.04.2017. године, доставила одговор по приговору, којим се одбија као неоснован његов приговор;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу извршеног обрачуна неовлашћене потрошње.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је подносилац захтјева извршио неовлашћено прикључење, које је откривено контролним прегледом радника противне стране од 16.03.2017. године. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, због самовољног прикључења на електродистрибутивну мрежу Одредбом члана 44. Општих услова, којом је прописано је да крајњи купац који је своје објекте неовлашћено прикључио на дистрибутивну мрежу плаћа трошкове неовлашћено преузете електричне енергије, у складу са чланом 92. Општих услова.
Будући да се ради о виду неовлашћене потрошње који је изведен у смислу одредби члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, односно због самовољног прикључења електричне енергије, противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. С обзиром на чињеницу, да није утврђено када су почињене неовлашћене радње, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период 17.03.2016.-17.03.2017. године, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова. Одређивање периода неовлаштене потрошње је строго прописано одредбама члана 90. Општих услова, а у циљу избјегавања произвољности у пракси, будући да електрична енергија као роба која се испоручује на тржишту, има низ специфичности физичке, појавне, техничке и технолошке природе. Количина преузете електричне енергије се може утврдити само исправним мјерењем. Уколико је оно изостало преузета електрична енергија се може утврдити само на основу прописа. Према томе период неовлаштене потрошње се не може утврдити на основу изјава заинтересованих лица, јер то отвара низ произвољности и импровизација. Пошто утврђивање периода неовлаштене потрошње непосредно утиче и на износ обрачуна, утврђивање периода и количине неовлаштено преузете електричне енергије се може извршити само на основу прописа. Неовлаште радње на мрежи су забрањене, те предузимање таквих радњи представља грубо крешење порписа којима је уређена област испоруке електричне енергије. Затечени вид неовлаштене потрошње отвара низ питања која се односе на неовлаштено преузимање електричне енергије, међутим да би се избјегле све недоумице у вези са доказивањем које би могло отићи у недоглед и без икаква ефекта, неопходно је строго примијенити прописе, како би се избјегле призвољности. Једини начин да се избјегну посљедице строгих прописа који се односе на неовалаштену потрошњу електричне енергије, је да у приступу овој проблематици треба имати на уму да су неовлаштене радње на мрежи недозвољене, а не да се оне примјењују за практичну примјену и кориштење електричне енергије ради задовољења одређених потреба. Због тога су коментари подносиоца који се односе на утврђивање периода неовлаштене потрошње и на извођења субјективних доказа у циљу утврђивање периода неовлаштене потрошње у цјелости неосновани. 
У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 1. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко којег је извршена неовлашћена потрошња 25 А и номиналног напона од од 230 V. Овако добијена снага је на основу одредбе члана 90. став 3.Општих услова и одредбом члана 91. став 2. подтачка 1. и 2. Општих услова помножена са четири часа дневно у периоду од годину дана. На тако добијену количину електричне енергије, примијењене су цијене прописане чланом 92. став 2. тачка а) Општих услова, за категорију потрошње „Домаћинство“ 1. тарифна група, којима се испоручена електрична енергија мјери једнотарифним мјерним уређајем. Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу неовлашћено утрошене електричне енергије одређен је у износу од 1.123,74 КМ у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије број 1194/17 од 17.03.2017. године, на који износ је гласио и рачун број 9000074293 од 23.03.2017. године.
Подносилац у захтјеву признаје да је извршио самоукључење електричне енергије, што представља неовлашћену потрошњу. Неприхватљиви су и нерелавантни за одлучивање наводи подносиоца о дужини трајања неовлашћене потрошње, односно његови наводи да најближи комшија није био код куће, па је пребацио продужни кабал преко нисконапонске мреже и за не више од 10 минута изрезао шперплочу. 
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено самовољно прикључење. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да она није утврђена исправним мјерењем. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 1.123,74 КМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

Предсједник


Владислав Владичић