Skip to Content

Рјешење спора: Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

 Број: 01-258-11/17/Р-57-226 
Датум: 15.09.2017. године На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Гаврић Јездимира из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Братунац, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Гаврић Јездимира из Братунца од 29.05.2017. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошенe електричнe енергијe број 318/17 од 24.02.2017. године на мјером мјесту ИД број: 0042019800029033 у износу од 1.882,23 КМ, које се налази у мјесту Сплашница бр. 130, општина Братунац, због самовољног прикључења објекта на електродистрибутивну мрежу, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Поднесцима од 26.04.2017 и 29.05.2017. године, Гаврић Јездимир из Братунца (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Братунац (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. Захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 1.182,23 КМ, на мјерном мјесту у мјесту Сплашница бр. 130, општина Братунац. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да му је, дана 16.03.2017. године, достављен обрачун неовлашћене потрошње и рачун на износ од 1.882,23 КМ, да је ова обавеза утврђена на основу погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примјене материјалног права, затим да су записници сачињени без његовог присуства и свједока, те да је тачно утврђена потрошња на бројилу од 12 kWh, за период од 2013. године до дана сачињавања записника о контролном прегледу. Подносилац наводи да је обрачун извршен за кућу на селу у којој нико не живи 25 година, од смрти његових родитеља, а обрачун неовлашћене потрошње много је већи од укупне потрошње електричне енергије на трафоу мјерног мјеста у МЗ Спалшница коју користи велики број домаћинстава. Подносилац даље наводи да је у записницима само констатовано да је крајњи купац скинуо пломбе са бројила и извршио самоукључење, међутим, подносилац наводи да правог искључења са дистрибутивне мреже и пломбирања бројила није ни било, већ само ''административно искључење'', те да записник о пломбирању и искључењу никада није добио нити потписао иако је протекло пет година од подношења захтјева за искључење. Једина и стварна потрошња коју подносилац признаје је потрошња од 12 kWh коју је потрошио намјерно, укључењем гријалице у утичницу, са намјером да поново активира бројило зато што истиче рок од пет година од дана подношења захтјева за искључење. Подносилац захтјева од Регулаторне комисије тражи да поништи, односно стави ван снаге обрачун неовлашћене потрошње, те да наложи противној страни да испостави нову фактуру са стварно утрошеном електричном енергијом од 12 kWh.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 04.08.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на два мјерна мјеста на подручју које дистрибутивно покрива РЈ ''Електродистрибуција'' Братунац. За мјерно мјесто ИД број 0042019800029033 које се налази у Сплашници, општина Братунац, подносилац захтјева је дана 09.04.2013. године поднио противној страни захтјев за одјаву и истог дана извршио уплату дуга од 45,00 КМ. Поступајући по овом захтјеву, радници противне стране су изашли на лице мјеста дана 11.04.2013. године и извршили искључење објекта подносиоца, о чему је сачињен записник, који је поред радника протвине стране, потписало и лице које је присуствовало овој радњи. Након тога, дана 22.02.2017. године, чланови контролног тима су вршећи контролу мјерних мјеста на подручју Сплашнице, извршили и контролни преглед мјерног мјеста подносиоца захтјева ИД број 0042019800029033 када је установљено постојање неовлашћене потрошње. Том приликом је утврђено да је на овом мјерном мјесту, које је са дистрибутивне мреже искључено, дана 11.04.2013. године, односно на бројилу број 6799928, просјечена дистрибутивна пломба , након чега је извршено самоукључење на дистрибутивну мрежу, чиме је почињена неовлашћена потрошња из члана 89. став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) у даљем тексту: Општи услови. Мјерно мјесто подносиоца је након обављене контроле поново искључено са електродистрибутивне мреже, док су све радње приликом обављеног контролног прегледа констатоване записнички од стране чланова контролног тима, при чему је на предметне записнике стављена напомена да крајњи купац није био присутан контролном прегледу. Противна страна у изјашњењу детаљно појашњава начин на који је, примјеном одредби 89.-92. Општих услова, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, у укупном износу од 1.882,23 КМ, на који је и гласио рачун број 9000072890 од 13.03.2017. године, који је подносиоцу захтјева уручен 16.03.2017. године. Након тога, подносилац захтјева је оспорио обрачун неовлашћене потрошње путем приговора од 22.03.2017. године, по којем је поступало Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца, које је након разматрања навода из приговора, дана 28.03.2017. године сачинило одговор по приговору, којим се његов приговор одбија као неоснован. Поред тога, противна страна наводи да подносилац захтјева неосновано тврди да су скидање пломби могли да ураде и радници који су вршили контролу, јер исти немају интереса за такве радње. Подносилац захтјева је имао могућност да ове сумње изрази и пред надлежним државним органима, полицији и тужилаштву, па с обзиром да то није учинио, његове тврдње представљају покушај избјегавња одговорности о неовлашћеном скидању пломбе. Тврдње подносиоца да је извршено ''административно искључење'' су у цјелости неутемељене, јер се искључење мјерног мјеста врши на начин да се бројило искључи са мреже, те пломбира дистрибутивном пломбом, што је начин да се онемогући даље коришћење електричне енергије без одобрења противне стране. С друге стране, чак и да су ови наводи тачни, подносилац захтјева је имао обавезу да све уочене недостатке пријави противној старани и да захтјева њихово отклањање, па с обзиром да се именовани није обраћао противној страни, његови наводи су неосновани. На крају изјашњења, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се одбија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње, као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је на 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. У остављеном року, подносилац захтјева је доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења. Подносилац захтјева, у коментарима на утврђени нацрт рјешења, између осталог, понавља наводе који су већ изнесени у захтјеву за рјешавање спора, сматрајући да није доказано постојање неовлашћене потрошње, већ да је на основу документације противне стране само констатовано самоукључење мјерног мјеста објекта подносиоца на електродистрибутивну мрежу. Подносилац захтјева сматра да су доношењем закључка о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и нацртом рјешења без саслушања странака и вјештачења, повријеђена његова права да докаже да је противна страна неосновано извршила обрачун неовлашћено утрошене електричне енргије. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: 
а) документацију коју је приложио подносилац захтјева: захтјев за рјешавање спора од 26.04.2017. године, допуну захтјева за рјешавање спора од 29.05.2017. године, приговор на фактуру упућен противној страни, без датума, одговор по приговору противне стране од 28.03.2017. године, доставу фактуре за наканду неовлашћене потрошње електричне енергије од 13.03.2017. године, рачун од 13.03.2017. године, обрачун нерегистроване енергије од 24.02.2017. године са обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 22.02.2017. године, записник о извршеном искључењу од 22.02.2017. године, захтјев за одјаву од 09.04.2013. године, записник од 11.04.2013. године, рачун за електричну енергију за март 2013. године, као и
б) документацију коју је приложила противна страна: изјашњење по захтјеву од 27.07.2017. године, одговор по приговору од 28.03.2017. године са повратницом, приговор на фактуру ид 22.03.2017. године, рачун од 13.03.2017. године, доставу фактуре за накнаду неовлашћене потрошње електричне енергије од 13.03.2017. године, предрачун од 13.03.2017. године, обрачун нерегистроване енергије од 24.02.2017. године са обачуном неовлашћено утрошене електричне енергије, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 22.02.2017. године, записник о конролном прегледу мјерног мјеста од 22.02.2107. године, записник о извршеном искључењу од 22.02.2017. године, захтјев за одјаву од 09.04.2013. године, записник од 11.04.2013. године, архива промета, те картицу текуће потрошње и рачун за електричну енергију за мјесец март 2013. године. 
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:

 у евиденцијама противне стране, подносилац захтјева је био регистрован као крајњи купац у категорији потрошње ''Домаћинство'', на мјерном мјесту 0042019800029033 које се налази у мјесту Сплашница бр.130 у Братунцу, до 11.04.2013. године;
 по захтјеву подносиоца за одјаву овог мјерног мјеста од 09.04.2013. године и након што је подносилац захтјева измирио дуг на овом мјерном мјесту, противна страна је дана 11.04.2013. године, извршила искључење мјерног мјеста, што је засписнички констатовано;
 радници противне стране су, дана 22.02.2017, вршили контролу мјерних мјеста на подручју насељеног мјеста Сплашница, којом приликом је утврђено постојање неовлашћене потрошње на одјављеном мјерном мјесту, на начин да је дистрибутивна пломба пресјечена на бројилу број 6799928 и извршено самоукључење на електродистрибутивну мрежу;
 утврђено чињенично стање је записнички констатовано потписом радника противне стране, док подносилац захтјева није присуствовао контроли мјерног мјеста и том приликом је извршено искључење објекта подносиоца за електродистрибутивне мреже;
 противна страна је, дана 24.02.2017. године, у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 318/17 у износу од 1.882,23 КМ, на који износ је гласио у рачун број 9000072980 од 13.03.2017. године;
 обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се односи на период од годину дана, тј. на период 22.02.2016.-22.02.2017. године;
 поводом приговора подносиоца од 13.03.2017. године на обрачунати износ неовлашћене потрошње, противна страна је актом број 1392-1/17 oд 28.03.2017. године, доставила одговор по приговору, којим се одбија као неоснован његов приговор;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу извршеног обрачуна неовлашћене потрошње.

На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 22.02.2017. године. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, због самовољног прикључења на дистрибутивну мрежу након искључења мјерног мјеста. Одредбом члана 44. Општих услова, прописано је да крајњи купац који је своје објекте неовлашћено прикључио на дистрибутивну мрежу плаћа трошкове неовлашћено преузете електричне енергије, у складу са чланом 92. Општих услова.
Будући да се ради о виду неовлашћене потрошње који је изведен у смислу одредби члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, односно због самовољног прикључења електричне енергије на мјерном мјесту које је по захтјеву подносиоца искључено 11.04.2013. године, противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. С обзиром на чињеницу, да није утврђено када су почињене неовлашћене радње, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период 22.02.2016.-22.02.2017. године, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења главног вода преко којег је извршена неовлашћена потрошња од 43 А и номиналног напона од 230 V, па је иста утврђена у износу од 9,89 kW. Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је добијена примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка в) подтачка 1. 2. Општих услова, односно множењем обрачунске снаге и четири часа дневно за цијели период за који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, у складу са чланом 90. став 3. Општих услова, односно годину дана. На овако добијену количину електричне енергије су примјењене цијене дефинисане чланом 92. став 2. тачка а) Општих услова, односно за категорију потрошње ''Домаћинства'', код којих се испоручена електрична енергија региструје једнотарифним мјерним уређајем. Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу неовлашћено утрошене електричне енергије одређен је у износу од 1.182,23 КМ у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије број 318/17 од 13.03.2017. године, на који износ је гласио и рачун број 9000072980 од 13.03.2017. године.
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлштено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено самовољно прикључење. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије. С тога је неприхватљив захтјев подносиоца да се обрачун неовлашћене потрошње стави ван снаге, а да се противној стан наложи да му изда рачун којим би платио потрошњу електричне енергије од 12 kWh која је регистрована на мјерном уређају.
Регулаторна комисија је размотрила достављене коментаре подносиоца на закључак и нацрт рјешења и утврдила да се у њима не износе нове чињенице и докази којима би се оспорило постојање неовлашћене потрошње на овом мјерном мјесту. Неприхватљив је приједлог подносиоца за извођењем додатних доказа у смислу саслушања странака и вјештачења, будући да је на основу приложене документције странака, несумњиво утврђено постојање неовлашћене потрошње на овом мјерном мјесту. Овлашћени радници противне стране су несумњиво утврдили да је извршено неовлашћено прикључење на електродистрибутивну мрежу објекта подносиоца захтјева, а након што је овај објекат искључен са мреже, односно одјављен на захтјев подносиоца у априлу 2013. године. Затечено стање прикључка је записнички констатовано, а потписивање записника од стране крајњег купца није нужно, посебно ако крајњи купац није затечен на мјерном мјесту или ако је одбио да потпише записник. Нису се могли прихватити приговори подносиоца у вези са потписивањем и недостављањем записника о искључењу, који је сачињен на његов захтјев за одјаву мјерног мјеста дана 09.04.2013. године. Затечено стање на лицу мјеста, је потрдило постојање неовлашћеног прикључења на мрежу и утврђивање затеченог стања није трпило одлагање. Записник овлашћених радница дистрибутера, је основни документ којим се може потврдити стање на мјерном мјесту и прикључку. На основу захтјева за одјаву мјерног мјеста од 09.04.2013. године, записника о искључењу од 11.04.2013. године по овом захтјеву и записника о утврђивању неовлашћене потрошње од 22.02.2017. године, се без икакве сумње утврдило, да су овлашћени радници дистрибутера, на захтјев подносиоца изкључили мјерно мјесто са мреже, а да су касније утврдили да је ово мјерном мјесто било неовлашћено прикључено на мрежу. У конкретном случају, није се могао прихватити приједлог подносиоца захтјева за извођење доказа саслушањем странака, будући да се тим субјективним доказним средстивима не би могло објективно утврдити затечено стање на прикључку и будући да је мјерно мјесто поново искључено са мреже дана 22.02.2017. године. Поред тога, овај поступак је спроведен по правилима скраћеног поступка, на основу одредбе члана 71. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 1.182,23 КМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник


Владислав Владичић