Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мишић Зоран, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-336-4/17/Р-56-218 
Датум: 07.09.2017. године 


На основу члана 33. став 1. тачка д). Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К
 

Спор покренут захтјевом Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.

 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 28.06.2017. године, захтјев за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу адвокату из Бијељине (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 23.06.2017. године против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње. У свом захтјеву подносилац истиче да није одговоран за неовлаштену потрошњу, за коју га је задужио дистрибутер-снабдјевач, јер је утврдио да је на његовом мјерном мјесту неовлаштено дјеловано магнетом на бројило, у циљу онемогућавања правилног регистровања испоручене електричне енергије. У захтјеву се првенствено истиче да је противна страна повриједила одредбе управног поступка, јер је требало прекинути поступак због претходног питања, односно због претходног утврђивања постојања кривичног дјела. Поред тога, подносилац захтјева је навео и да је противна страна вршила накнадне интервенције на записнику о контроли мјерног мјеста. Такође, подносилац захтјева истиче да је верификациони (баждарни) жиг на бројилу истекао 2011. године, коју чињеницу противна страна покушава да прикрије. Даље, у захтјеву се наводи да се у налазу Републичког завода за стандардизацију и метрологију на који се позива противна страна не наводи који су разлози за неисправно мјерење електричне енергије, те да нема одступања у потрошњи електричне енергије након замјене бројила. Подносилац захтјева истиче да не постоје докази да је неовлаштено дјеловао на бројило, те тражи да Регулаторна комисија или прекине поступак до окончања поступка за утврђивање постојања кривичног дјела као претходног питања, или да усвоји његов захтјев и стави ван снаге фактурисани обрачун неовлаштене потрошње и изврши корекцију обрачуна електричне енергије због неисправног мјерења електричне енергије, те да му надокнади трошкове поступка у износу од 750,00 КМ, који се односе на адвокатске услуге.
Противна страна је на тражење Регулаторне комисије, дана 21.08.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева од 04.01.1999. године евидентиран као крајњи купац електричне енергије у категорији потрошње ''домаћинство'', на мјерном мјесту број 00410114700191006, које се налази у објекту у улици Рачанска број 55а у Бијељини. У изјашњењу се наводи да се наведено мјерно мјесто налази у унутрашњости стамбеног објекта, због чега није увијек било доступно за очитање, али да су рачуни за испоручену електричну енергију редовно испостављани. Даље се наводи да су, дана 27.03.2017. године, на основу Налога за рад број 90115, овлаштени радници противне стране извршили контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева, којом приликом су утврдили да на бројилу број 026898 постоје трагови скидања и стављања магнета, као и да постоји сумња у исправност верификационог жига. Том прилком је извршено и скидање бројила број 026898 и сачињен је записник који је потписао и подносилац захтјева. Противна страна истиче да је, дана 13.04.2017. године, од стране овлаштеног контролора Републичког завода за стандардизацију и метрологију извршена ванредна контрола овог бројила, када је утврђено да бројило не задовољава захтјеве из класе тачности и да не ради у дозвољеним границама на свим испитним тачкама. На записнику који је том приликом сачињен констатовано је, да су на бројилу видљиви трагови гребања поклопца и лијепка са бочне стране бројила, као и да су компоненте бројила размагнетисане. Наведено је и да грешка у раду бројила није проузрокована протеком времена од последњег баждарења бројила, већ неовлаштеним дјеловањем на механизам бројила. Противна страна истиче да је, имајући овакво утврђено стање мјерног мјеста, закључено да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89 . став 1. тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, због чега је сачињен обрачун неовлаштене потрошње и подносиоцу захтјева по том основу, дана 05.05.2017. године, фактурисан рачун у износу од 5.729,86 КМ. Такође, у изјашњењу се наводи да накнадне напомене на записнику не утичу на правну ваљаност записника који је уручен подносиоцу захтјева на лицу мјеста, те да обрачун неовлаштене потрошње није сачињен на основу тог записника, већ на основу налаза Републичког завода за стандардизацију и метрологију. На обрачун неовлаштене потрошње подносилац захтјева је доставио приговор, на који му је, дана 13.06.2017. године, достављен одговор у којем му је указано на неоснованост његовог приговора. С обзиром на напријед наведено, противна страна предлаже да Регулаторна комисија, захтјев подносиоца одбије као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Правна поука: 
На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.


 

Предсједник
Владислав Владичић