Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђукић Мића, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-344-4/17/Р-56-219 
Датум: 07.09.2017. године


На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Миће из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, донијела јe
 
 
З А К Љ У Ч А К
 

Спор покренут захтјевом Ђукић Миће из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 

Поднеском, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), примљен дана 04.07.2017. године, Ђукић Мићо из Бијељине (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева, незадовољан одговором на приговор противне стране, између осталог, наводи да је прва контрола мјерног мјеста од стране радника противне стране, која је извршена 28.02.2017. године, била детаљна и да је извршен комплетан преглед објекта, укључујући и подрумске просторије, док је друга контрола од 05.04.2017. године била рутинска, затим да му је била обустављена испорука електричне енергије око 40 дана, те да сада остварује право на напајање електричном енергијом. Подносилац захтјева наводи да је о свом трошку извео радове на уградњи вањског ормарића и каблова и тражи накнаду утрошеног материјала, док ће накнаду по основу намирница које су пропале у замрзивачу усљед обуставе испоруке електричне енергије тражити путем суда.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 25.08.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту идентификациони број 004101470019600, које се налази у Бијељини, улица Рачанска бр. 79, а на овом истом мјерном мјесту је регистрована и његова супруга Ђукић Гордана. Са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању, а подносилац захтјева у претходном периоду није оспоравао рачуне за испоручену електричну енергију. Због сумње у постојање неовлашћене потрошње, односно анонимне пријаве поднесене од стране физичког лица о дијеловима објекта који би требали бити преконтролисани, чланови контролног тима су дана 28.02.2017. године извршили преглед мјерног мјеста подносиоца захтјева. Том приликом је извршен преглед само једног дијела стамбеног објекта подносиоца и то преглед мјерног уређаја и главних инсталационих осигурача који су смјештени у таванским просторијама објекта. С обзиром да се овом контролом није могло утврдити постојање неовлашћене потрошње, приликом накнадног контролног прегледа који је извршена дана 05.04.2017. године, извршен је преглед преосталог дијела објекта, односно унутрашњих просторија, као и подрумских просторија. Том приликом је утврђено да је оштећен главни прикључни вод на дијелу иза панцир осигурача, а прије мјерног уређаја, те је на исти спојен кабал ПП00 4х16 mm2, а на овај кабал је затим монтиран ''КС'' прекидач, те је преко овог проводника електричном енергијом напојена комплетна инсталација у објекту подносиоца. Оваквим начином извођења унутрашње инсталације је омогућено да се преко спорног кабла троши електрична енергија без њеног регистровања на постојећем мјерном уређају. Све записнике о утврђеном чињеничном стању потписао је, поред радника противне стране, и подносилац захтјева који није имао примједби на рад чланова контролног тима, нити на утврђено чињенично стање, које представља неовлашћену потрошњу из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) у даљем тексту: Општи услови, потрошња без мјерних урађаја или мимо њих. Противна страна даље наводи да је мјерно мјесто подносиоца након обављеног контролног прегледа, те извршеног увиђаја од стране припадника полиције, искључено са електродистрибутивне мреже. Противна страна потом детаљно појашњава начин на који је, примјеном одредби 89.-92. Општих услова, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за период од годину дана, у укупном износу од 12.117,98 КМ, на који је и гласио рачун број 9000076283 од 13.04.2017. године, који је подносиоцу захтјева уручен 19.04.2017. године. Након тога, подносилац захтјева је оспорио обрачун неовлашћене потрошње путем приговора од 25.04.2017. године, наводећи да он није вршио неовлашћену потрошњу, односно да је исту вјероватно вршило лице које је прије њега становало у овом објекту. По поднесеном приговору је поступало Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца, које је након разматрања навода из приговора, дана 25.05.2017. године, сачинило одоговор по приговору, којим се приговор одбија као неоснован. Након поднесеног захтјева подносиоца, противна страна наводи да је дана 22.05.2017. године извршила поновно прикључење објекта подносиоца. Подносилац у свом захтјеву наводи да је о свом трошку извршио набавку ормара и прикључног кабла, ради поновног прикључења на дистрибутивну мрежу, али с обзиром да је на његовом мјерном мјесту утврђено постојање неовлашћене потрошње, дужан је да сноси те трошкове. Међутим, противна страна наводи да је подносилац захтјева изричито одбијао било какву могућност да плати ове трошкове, правдајући такво поступање чињеницом да би на тај начин заправо признао све чињенице које му иду на терет. На крају изјашњења, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се одбија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње, као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити потпуно и правилно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овога закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 

Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од осам дана од дана пријема овог закључка.
 
Предсједник


Владислав Владичић