Skip to Content

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Медна"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-535-35/14/Р-55-205 
Датум: 25. август 2017. године 

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 33. став (4) Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), одлучујући по захтјеву привредног друштва „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Сане као обновљививог извора енергије у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Медна“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 55. редовној сједници, одржаној 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу 
Мaла хидроелектрана „Медна“

 

1. Усваја се захтјев привредног друштва „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука за продужење трајања прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала хидроелектрана „Медна“ номиналне активне снаге на прагу 4.900 kW, планиране годишње производње од 20.990.000 kWh, које се гради на подручју општина Рибник и Мркоњић Град, а као што је наведено у рјешењу о одбрењу грађења, број 15-361-418/09 од 22. октобра 2014. године које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске, а које је одређено Рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Мaлој хидроелектрани „Медна“ број 01-535-29/14/Р-39-49 од 16. марта 2017. године.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 20.990.000 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-27/15 од 9. марта 2015. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2017. години.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења продужава се до 12. марта 2018. године до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању којим продужава период резервације количина у систему подстицаја и да прије потписивања предуговора о подстицању у складу са овим рјешењем уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у складу са овим рјешењем.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 12. септембра 2018. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицања за закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Дана 7. јула 2017. године привредно друштво „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднијело Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.
Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије број 01-535-14/14/Р-103-41 од 12. марта 2015. године, као и Закључком о исправци рјешења број 01-535-15/14/Р-105-70 од 31. марта 2015. године одобрено прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Медна“. Тачком 3. наведеног рјешења утврђено је трајање прелиминарног права на подстицај на период од 25 мјесеци, односно до 12. априла 2017. године. Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, размотрила захтјев подносиоца за продужење трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије, те је, на основу увида у достављени захтјев и пратећу документацију, као и на основу записника о обиласку локације, сачињеног од стране овлаштеног тима Регулаторне комисије и представника подносиоца захтјева, утврђено да је реализовано више од 50% планиране инвестиције за Малу хидроелектрану „Медна“ чиме су испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника, тако да је прелиминарно право на подстицај, рјешењем број 01-535-29/14/Р-39-49 од 16. марта 2017. године продужено до 12. октобра 2017. године.
Подносилца захтјева је Регулаторној комисији поднио Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај број 0488-07/17 од 7. јула 2017. године. Захтјев је у Регулаторној комисији примљен 10. јула 2017. гоидне, а на пошту је предат 7. јула 2017. године, што се сматра и датумом подношења захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај.
Увидом у расположиву документацију, утврђено је да је, на основу члана 27. став (5) и (6) Закона и члана 30. став (2) Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасаној когенерацији (у даљем тексту: Правилник), подносилац захтјева закључио предуговор о подстицању са Оператором система подстицаја, број 1.1/04/1-30-105/15 од 14. маја 2015. године, као и Анекс овог уговора, број 1.1/04/1-99-112/2017 од 26. априла 2017. године и на тај начин је резервисао количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп. 
Одредбом члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Регулаторна комсија доноси рјешење о прилиминарном праву на подстицај на период који не може бити дужи од три године од дана доношења рјешења. Дакле, према овој одредби максимални период прелиминарног права на подстицај је три године, а дужина трајања овог периода у конкретним случајевима утврђује се рјешењем, због чега је овај период утврђен рјешењем продужив у смислу одредбе члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку. Након протека законског рока од три године губи се прелиминарно право на подстицај. С обзиром да је досадашње трајање прелиминарног права на подстицај било краће од три године, то је било неопходно рамотрити оправданост разлога за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.
На основу расположиве документације и прикупљених података, утврђено је да је изградња производног постројења Мaла хидроелектрана „Медна“ у току, те да је већина радова завршена, али да постоје технички проблеми везани за завршетак радова на доводном тунелу усљед неповољне геологије и поплаве тунела који су првобитно помјерили планирани рок пробоја тунела, а самим тим и завршетак радова у тунелу. Подносилац захтјева је промијенио технологију радова како би извођење тунелске облоге било могуће и код већег дотока воде у тунел, чиме је додатно продужен рок за завршетак ових радова, тако да се коначан завршетак радова на тунелској облози очекује у марту 2018. године На основу наведених чињеница оцијењено је да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај оправдани. 
Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 20.990.000 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-27/15 од 9. марта 2015. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2017. години.
Имајући у виду да укупни период важења прилиминарног права на подстицај, укључујући и продужење према овом рјешењу, не може прелазити три године, у смислу одредбе члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, да је захтјев за продужење благовремено поднесен, те да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије оправдани, одлучено је да се одобри продужење трајање прелиминарног права на подстицај за додатних пет мјесеци, колико је преостало до укупно могућих 36 мјесеци, те је одлучено као у тачки 1, 2. и 3. диспозитива овога рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању, прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о подстицању са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од пријема рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицању. Прије потписивања предуговора о подстицању, произвођач електричне енергије у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW, у складу са чланом 27. став (6) Закона, дужан је да уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију у висини од 2% од вриједности инвестиције. С обзиром на наведено, одлучено је као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 12. септембра 2018. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицања. У противном, након истека овог рока губи право на количине резервисане овим рјешењем. 
Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење, односно усклађивање предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (5) Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).


Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

 


Предсједник

Владислав Владичић