Skip to Content

Рјешење спора: Мучибабић Радиславка, Невесиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-289-9/17/Р-55-210  
Датум: 25.08.2017. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Мучибабић Радиславке из Невесиња против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро Херцеговина'' а.д. Требиње, Радна јединица Невесиње, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је
 

РЈЕШЕЊЕ


1. УСВАЈА СЕ захтјев Мучибабић Радиславке из Невесиња од 18.05.2017. године, којим оспорава обрачуне електричне енергије за мјесец децембар 2016. године и мјесец јануар 2017. године на мјерном мјесту ЕД број 402229790, те се утврђује да су ови обрачуни неосновани.
2. НАЛАЖЕ СЕ МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро Херцеговина'' а.д. Требиње, Радна јединица Невесиње, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 402229790 због истека рока важности верификационог жига мјерном уређају серијски број 17842066, за период од двије године уназад почев од 06.02.2017. године. 
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 18.05.2017. године Захтјев за рјешавање спора Мучибабић Радиславке из Невесиња (у даљем тексту: подносилац захтјева) против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро Херцеговина'' а.д. Требиње, Радна јединица Невесиње (у даљем тексту: противна страна) у вези са оспоравањем обрачуна утрошене електричне енергије за мјесец децембар 2016. године и мјесец јануар 2017. године на мјерном мјесту ЕД број 402229790, у објекту на адреси Достојевског број 3, насеље Килавци у Невесињу. У захтјеву је наведено да је поднесен приговор на рачун за мјесец децембар 2016. године и за јануар 2017. године из разлога што су знатно увећани у односу на уобичајену потрошњу на овом мјерном мјесту, али да противна страна није поступила по приговору. Поред тога, подносилац истиче да је мјерни уређај постављен 2001. године, те да од тада није баждарен. На захтјев подносиоца, дана 06.02.2017. године извршена је замјена мјерног уређаја који је упућен на контролу исправности. С обзиром да је контролом исправности утврђено да је мјерни уређај исправан, подносилац захтјева и даље сумња у његову исправност нарочито због тога што је смањена потрошња након постављања новог бројила, те је поднио захтјев за рјешавање спора Регулаторној комисији.
У изјашњењу противне стране о захтјеву подносиоца је, између осталог, наведено да је евидентирани крајњи купац на мјерном мјесту наплатни број 4022297920, у категорији ''Домаћинства'', на адреси Достојевског број 3, насеље Килавци у Невесињу, покојни Мучибабић Милета, а да је подносилац захтјева његова супруга која користи објекат. На захтјев подносиоца за ванредни преглед бројила од 02.02.2017. године, дана 09.02.2017. године у баждарници у Требињу извршено је испитивање и преглед трофазног индукционог бројила серијски број 17842066 о чему је сачињен Протокол о испитивању број 1161. Уз присуство представника Републичког завода за стандардизацију и метрологију, а на основу наведеног теста сачињен је Записник о прегледу мјерила у коме је утврђено да је мјерни уређај број 17842066 исправан, односно да исправно мјери утрошену електричну енергију. Имајући у виду да је од стране овлашћене институције утврђена исправност бројила, то се нису испунили услови за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за мјесец децембар 2016. године и мјесец јануар 2017. године на овом мјерном мјесту, прописани одредбом члана 79. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Поред тога је наведено да је мјерни уређај доступан за очитање и да је измјештен на стуб, те се редовно очитава и редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију. Подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 54. редовној сједници, одржаној 03.08.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року противна страна је доставила коментаре на нацрт рјешења наводећи да је неспорно да је, између осталих, и мјерном уређају серијски број 17842066 истекао рок важности верификационог жига и то због проблема као што су недовољан капацитет баждарнице, проблеми са набавком нових мјерних уређаја, за које је дугорочним планом инвестиција предвиђена реконструкција мјерних мјеста која подразумијева измјештање, баждарење, замјену мјерних уређаја и сл. Из наведених разлога као и чињенице да је контролом исправности утврђено да је предметни мјерни уређај исправан, то противна страна сматра да није потребно налагати корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 402229790. Ово из разлога што ни одредбом члана 79. Општих услова није предвиђена корекција обрачуна у случају када је мјерни уређај исправан, само зато што му је истекао рок баждарења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: Захтјев за рјешавање спора од 18.05.2017. године, рачуне за утрошену електричну енергију за мјесец децембар 2016. и јануар 2017. године, приговор на рачуне од 20.03.2017. године, захтјев за ванредни преглед бројила од 02.02.2017. године, Изјашњење противне стране о поднеску број 03.0245-1123-02/17 од 29.06.2017. године, Записник о прегледу мјерила од 15.02.2017. године, Протокол о испитивању број 1161 од 09.02.2017. године, Рачун за ванредни преглед бројила на захтјев потрошача број 9000071213 од 17.02.2017. године, Налог за уградњу (замјену) мјерног уређаја од 06.02.2017. године, Читачке листе, као и Финансијску и Енергетску картицу за мјерно мјесто наплатни број 402229790.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• подносилац захтјева је супруга регистрованог крајњег купца електричне енергије у категорији ''Домаћинства'', на мјерном мјесту ЕД број 402229790, на адреси Достојевског број 3, насеље Килавци у Невесињу;
• мјерно мјесто је измјештено на стуб, доступно за очитање, редовно се очитава и редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију;
• на мјерном мјесту се налазио мјерни уређај број 17842066 коме је истекао верификациони жиг 2011. године;
• дана 06.02.2017. године, на захтјев подносиоца, мјерни уређај број 17842066 је замијењен и упућен на контролу исправности;
• дана 09.02.2017. године Протоколом о испитивању број 1161 је утврђено да је мјерни уређај број 17842066 исправан, што је констатовано и у Записнику о прегледу мјерила од 15.02.2017. године ; 
• Противна страна је подносиоцу захтјева издала рачун за ванредни преглед бројила на захтјев потрошача број 9000071213 од 17.02.2017. године;
• противна страна није вршила корекцију обрачуна на основу наведеног извјештаја;
• подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије.
На основу наведених чињеница утврђено је да је истекао рок важности верификационог жига бројилу број 17842066 које је постављено на овом мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 402229790, као релевантна чињеница за одлучивање, а која је међу странкама неспорна. С обзиром на ову чињеницу, бројило број 17842066, се на основу важећих прописа, није могло ни употребљавати за мјерење утрошене електричне енергије, па је противна страна погрешно извела закључак да се у овом случају није могла вршити корекција обрачуна због грешке у мјерењу јер је испитивање показало да је наведено бројило било исправно. 
Наиме, одредбама члана 74. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12), прописано је да мјерни уређаји морају бити прописно баждарени и жигосани те пломбирани од стране дистрибутера, а одредбама члана 75. Општих услова, између осталог, је прописано да одржавање мјерних уређаја врши дистрибутер, као и да се под одржавањем подразумијева баждарење уређаја у редовним интервалима, у складу са техничким стандардима и метролошким прописима за дату врсту уређаја. Надаље, одредбом члана 26. став 1. Закона о метрологији у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 33/16), прописано је да мјерила чији је жиг, односно увјерење о верификацији мјерила престало да важи није дозвољено употребљавати. С обзиром на наведене одредбе неосновани су коментари противне стране. Наиме, крајње су произвољни коментари противне стране у којима се позива на исправност бројила које се на основу императивне законске одредбе није смјело употребљавати. Оперативни проблеми противне стране не могу бити оправдање за игнорисање законских одредби из области метрологије, а посебно што је на основу наведених прописа противна страна обавезна да води рачуна o важности верификационог жига.
С обзиром на чињеницу да је мјерном уређају истекао верификациони жиг, а у смислу наведених одредби Општих услова, противна страна је пропустила да обезбиједи уредну верификацију мјерног уређаја, тако да се у овом случају мјерни уређај није могао ни употребљавати, нити се крајњи купац могао теретити за плаћање трошкова ванредног прегледа бројила како је то, неосновано учинила противна страна издавајући рачун број 9000071213. На основу наведених чињеница, законских одредби, те одредби Општих услова, противна страна је требала сачинити корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, те је усвојен захтјев подносиоца којим оспорава обрачуне електричне енергије за мјесец децембар 2016. године и мјесец јануар 2017. године, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Имајући у виду чињеницу да је на мјерном уређају подносиоца захтјева истекао верификациони жиг, у овом случају је било потребно сачинити корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, због неправилног мјерења, а на основу одредби 79. став 2. и 3 Општих услова. Како се у овом случају електрична енергија уредно испоручивала, а познато је да је мјерном уређају број 17842066 истекао верификациони жиг 2011. године, то је било потребно на основу одредбе 79. став 7. тачка а. Општих услова, извршити корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период од двије године. С обзиром на наведени чињенични и правни основ одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да је у конкретном случају дошло до смрти регистрованог крајњег купца на наведеном мјерном мјесту, подносилац захтјева, као лице у посједу објекта је дужан да се обрати противној страни, ради регистровања крајњег купца и закључења уговора о снабдијевању у смислу одредби члана 52. став 8 - 10. Општих услова. Овим одредбама је јасно прописано да је лице у посједу објекта дужно обавијестити снабдјевача о смрти крајњег купца, у року од 30 дана од дана смрти. До утврђивања насљедника, снабдјевач је дужан да настави снабдијевање објекта крајњег купца, уколико лице у посједу објекта уредно измирује затечене и текуће обавезе у складу са уговором о снабдијевању. 
Како су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 3. диспозитива рјешења одлучено је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

Предсједник


Владислав Владичић