Skip to Content

Рјешење спора: Палачковић Неђо, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-262-10/17/Р-55-209
Датум: 25.08.2017. године 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Палачковић Неђа из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са обрачуном утрошене електричне енергије за мјесец новембар 2016. године на мјерном мјесту ЕД број 103117860, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтјев Палачковић Неђа из Бање Луке од 22.05.2017. године којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије за мјесец новембар 2016. године на мјерном мјесту ЕД број 103117860. 
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у очитању на мјерном мјесту ЕД број 103117860, тако да стварно очитану количину електричне енергије од 7 370 kWh на ВТ распореди сразмјерно по мјесецима у период од годину дана уназад, примјењујући сезонске тарифне ставове приликом обрачуна. 
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 22.05.2017. године, у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен је захтјев за рјешавање спора Палачковић Неђа из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција'' Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава износ рачуна за утрошену електричну енергију за мјесец новембар 2016. године на мјерном мјесту ЕД број 103117860 у објекту на адреси Улица 1. Куљанска бб, у Бањој Луци. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да му је за мјесец новембар 2016. године извршен неоправдано висок обрачун утрошене електричне енергије у износу од 1116,98 КМ, јер се из рачуна за утрошену електричну енергију на овом мјерном мјесту може закључити да је просјечна потрошња 193 kWh што за 38 мјесеци износи 7366 kWh, а за десет дана новембра мјесеца извршен је обрачун за 7378 kWh. Наведена потрошња је очитана са мјерног уређаја који је скинут и замијењен новим, без присуства подносиоца. Из наведених разлога подносилац захтјева тражи од Регулаторне комисије да утврди разлоге за овако висок обрачун електричне енергије за мјесец новембар 2016. године и предлаже да се обрачун за спорни мјесец изврши према просјеку потрошње у његовом домаћинству. 
Поднесени захтјев је упућен противној страни ради изјашњења и достављања расположивих доказа. Противна страна је дана 04.07.2017. године доставила Регулаторној комисији изјашњење о захтјеву подносиоца, те доставила расположиве доказе. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистровани крајњи купац електричне енергије у категорији потрошње домаћинства, на мјерном мјесту ЕД број 103117860 које се налази на фасади објекта, редовно се очитава даљински преко АММ-а, осим за мјесец октобар када је очитање извршено од стране очитача јер даљинско очитање није било успјешно. На читачкој листи је, поред очитаних стања на ВТ 10.691 kWh и МТ 2055 kWh, уписана и порука да је мјерно мјесто пречитано и сумња у исправност бројила. Дана 12.11.2016. године, на основу Налога за рад број 14926/4886919 за контролу мјерног мјеста-директно мјерење, извршена је контрола мјерног мјеста подносиоца и том приликом су на налогу попуњени потребни подаци. На основу Налога за рад број 4891583 за замјену бројила-директно мјерење извршена је замјена наведеног мјерног уређаја. Подаци о скинутом и постављеном бројилу, као и стање на скинутом бројилу ВТ 10.696 kWh и МТ 2067 kWh уписани су на Потврди о замјени бројила од 12.11.2016. године. На Записнику број 001/0022196 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста попуњени су потребни подаци и констатовано да је бројило упућено на атест, да показује нелогично стање и да повремено блокира на ВТ. Након замјене трофазно електронско бројило серијски број 10284341/2012 је упућено у Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука на контролу исправности. Дана 09.12.2016. године достављен је Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-551/16 у коме је утврђено да мјерни уређај број 10284341 има исправан жиг и да је исправан, односно да исправно мјери утрошену електричну енергију. Дана 10.03.2017. године, на основу Налога за рад број 21506/4946876 за контролу мјерног мјеста-директно мјерење, који је издат на основу рекламације подносиоца од 09.02.2017. године, извршена је контрола овог мјерног мјеста и сачињен Записник број 03/0171995 о извршеној контроли мјерног мјеста у коме је констатовано да је мјерно мјесто исправно и да се купац жали на рачун за новембар 2016. године. Дана 15.03.2017. године, на основу налаза број 05.3/11/393-25-551/16 од 02.12.2016. године, у РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука сачињено је одобрење исправке стања и извршена корекција обрачуна у укупном износу од 1210 kWh на МТ, због пречитања. На тој тарифи у систему даљинског очитања очитавана су већа стања у односу на стварно регистровану и утрошену електричну енергију на бројилу серијски број 10284341. Корекција је извршена у складу са ставом 5. одредбе члана 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Замјеном бројила отклоњени су недостаци у даљинском очитавању електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца, а издавањем редовног рачуна за новембар 2016. године и корекцијом обрачуна од 15.03.2017. године подносиоцу су издати рачуни за утрошену електричну енергију у складу са стварно утрошеном електричном енергијом која је регистрована на бројилу. У регистру за ВТ у АММ систему даљинског очитања биљежене су вриједности мање у односу на ВТ регистар на бројилу, па је та разлика од 7 378 kWh, подносиоцу захтјева фактурисана на редовном рачуну за новембар 2016. године. Суштина приговора подносиоца се управо и односи на наведену разлику. Подносилац је упутио приговор да нема основа за корекцију јер је налаз техничке исправности бројила показао да је бројило исправно. Међутим, рачун за новембар 2016. године на ВТ је испостављен према стварно измјереним количинама електричне енергије на бројилу. Дана 28.03.2017. године подносиоцу је достављен Одговор на приговор број 19302/16 у коме је образложена корекција обрачуна која је извршена на основу атеста.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа на формалној расправи, те је, на 52. редовној сједници, одржаној 27. јула 2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама и остављен им је рок од осам дана од дана пријема за достављање коменатара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на нацрт рјешења у којима износи своје неслагање са предложеним рјешењем из разлога што и даље сматра да његово домаћинство није потрошило количину електричне енергије од 7.370 kWh на ВТ, те да у периоду од октобра 2013. године па до новембра 2016. године није контролисана исправност даљинског очитавања. Наводи противне стране да су замјеном бројила отклоњени недостаци у даљинском очитавању електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца, нису тачни, а што се може утврдити поређењем рачуна из 2016. и 2017. године. Према наведеним рачунима из 2017. године, подносилац захтјева наводи да се може очекивати исти проблем као што је овај који је предмет спора, тј. разлика између даљинског очитања и регистра на бројилу. Подносилац је, углавном, поновио наводе из захтјева тако да у основи у коментарима се не износе нове чињенице и докази на којима би се заснивала одлука у овом спору.
Извршен је увид у: захтјев за покретање поступка за рјешавање спора од 27.04.2017. године и 22.05.2017. године, потврду о замјени бројила од 12.11.2016. године, Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-551/16 од 02.12.2016. године, записник о контроли мјерног мјеста број 03/0171995 од 10.03.2017. године, Налог за рад број 21506/4946876 за контролу мјерног мјеста-директно мјерење који је издат на основу рекламације подносиоца од 09.02.2017. године, књижне обавијести број 01-0317-103117860 од 31.03.2017. године о корекцији утрошене електричне енергије, рачуне за утрошену електричну енергију за 2013, 2014, 2015, и 2016. годину , изјашњење противне стране број протокола 2661/17 од 04.07.2017. године, рачуне за утрошену електричну енергију за мјесец фебруар и март 2017. године. године, приговор подносиоца од 09.02.2017. године, одобрење исправке стања од 15.03.2017. године, одговор на приговор број 19302/16 од 28.03.2017. године, картицу потрошача, енергетску картицу и картицу потрошача са раздвојеним салдом енергије и камате. 
Након анализе захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
 подносилац захтјева регистрован је као крајњи купац електричне енергије у категорији домаћинства, на мјерном мјесту ЕД број 103117860, на адреси Улица 1. Куљанска бб, у Бањој Луци;
 мјерно мјесто се налази на фасади објекта, редовно се очитава даљински преко АММ-а, осим за мјесец октобар када је очитање извршено од стране очитача јер даљинско очитање није било успјешно;
 на читачкој листи је, поред очитаних стања на ВТ 10.691 kWh и МТ 2055 kWh, уписана и порука да је мјерно мјесто пречитано и изражена сумња у исправност бројила, 
 дана 12.11.2016. године извршена је контрола мјерног мјеста подносиоца и извршена замјена мјерног уређаја, а подаци о скинутом и постављеном бројилу, као и стање на скинутом бројилу - ВТ 10.696 kWh и МТ 2067 kWh уписани су на Потврди о замјени бројила од 12.11.2016; 
 у регистру за ВТ у АММ систему даљинског очитања биљежене су вриједности мање у односу на ВТ регистар на бројилу; 
 подносиоцу захтјева је сачињен рачун за утрошену електричну енергију за мјесец новембар 2016. године за разлику од 7.378 kWh, у износу од 1. 116,98 КМ;
 трофазно електронско бројило серијски број 10284341 је упућено у Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука на контролу исправности;
 дана 09.12.2016. године достављен је Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-551/16 у коме је утврђено да мјерни уређај број 10284341 има исправан жиг и да је исправан, односно да исправно мјери утрошену електричну енергију;
 дана 15.03.2017. године на овом мјерном мјесту извршена је контрола и сачињен је записник у коме је констатовано да је мјерно мјесто исправно и да се купац жали на рачун за новембар 2016. године; 
 дана 15.03.2017. године сачињено је одобрење исправке стања и извршена корекција обрачуна у укупном износу од 1210 kWh на МТ, због пречитања;
 дана 28.03.2017. године подносиоцу је достављен Одговор на приговор број 19302/16 у коме је образложена корекција обрачуна која је извршена на основу Извјештаја о ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-551/16;
 подносилац захтјева није платио рачун за мјесец новембар 2016. године.

На основу наведених чињеница и приложене документације у овом поступку утврђено је да је на мјерном мјесту ЕД број 103117860, на адреси Улица 1. Куљанска бб, у Бањој Луци, подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије у категорији домаћинства. Ово мјерно мјесто се налази на фасади објекта, редовно се очитава даљински преко АММ-а, осим за мјесец октобар када је очитање извршено од стране очитача јер даљинско очитање није било успјешно. Дана 12.11.2016. године извршена је контрола мјерног мјеста подносиоца и извршена замјена мјерног уређаја, а подаци о скинутом и постављеном бројилу, као и стање регистроване потрошње електричне енергије на скинутом бројилу - ВТ 10.696 kWh и МТ 2067 kWh уписани су у Потврду о замјени бројила. С обзиром да су у регистру за ВТ у систему даљинског очитања биљежене вриједности мање у односу на ВТ регистар на бројилу, то је противна страна разлику од 7.378 kWh подносиоцу захтјева фактурисала на редовном рачуну за утрошену електричну енергију за мјесец новембар 2016. године у износу од 1.116,98 КМ. Дана 15.03.2017. године, на основу извјештаја Републичког завода за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука број 05.3/11/393-25-551/16 од 02.12.2016. године, противна страна је сачинила одобрење исправке стања и извршила корекцију обрачуна у укупном износу од 1210 kWh на МТ, због пречитања. Наиме, на мањој тарифи у систему даљинског очитања очитавана су већа стања у односу на стварно регистровану и утрошену електричну енергију на бројилу серијски број 10284341, па је извршена корекција у складу са одредбама члана 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Код оваквог чињеничног стања требало је приступити корекцији обрачуна утрошене електричне енергије, за разику од стварно регистроване потрошње на бројилу и података о потрошњи у систему даљинског очитања. Међутим, противна страна је ову разлику од 7.378 kWh подносиоцу фактурисала за мјесец новембар, иако је грешка у даљинском очитању трајала дужи временски период, а што је утврђено на основу енергетске картице. Овакав обрачун је противно прописима неповољнији за крајњег купца, јер се читава разлика у стварној потрошњи од 7.378 kWh из дужег временоског периода обрачунала по вишем сезонском тарифном ставу. Неспорно је да је разлику од 7.378 kWh требало фактурисати, будући да је то стварна потрошња регистрована на бројилу, за које је овлашћена институција утврдила да је исправно, те су у потпуности неосновани коментари подносиоца захтјева. Такође, није се могао прихватити приједлог у коментарима, да се потрошња електричне енергије на овом мјерном мјесту утврди процјеном на основу приложених рачуна након замјене бројила, будући да нису испуњени услови за корекцију обрачуна и да је утврђена стварна потрошња електричне енергије на бројилу које је било исправно. С обзиром да је грешка у даљинском очитању трајала дужи временски период, корекцију обрачуна за разлику од 7.378 kWh, као стварно утврђене количине утрошене електричне енергије је требало извршити у периоду од годину дана, а на основу одредбе члана 79. став 7. тачка в. Општих услова. Дакле, приликом корекције обрачуна утрошене електричне енергије од 7.378 kWh за период од годину дана, потребно је сразмјерно примјењивати више и ниже сезонске тарифне ставове. Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, Регулаторна комисија је тачком 1. диспозитива овог рјешења усвојила захтјев подносиоца, а тачком 2. је наложила противној страни да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 103117860 за период од годину дана примјењујући при том више и ниже сезонске тарифне ставове, у складу са одредбом члана 79. Општих услова. 
Узимајући у обзир да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 3. диспозитива овога рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник

Владислав Владичић