Skip to Content

Рјешење спора: Савић Драган, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-228-10/17/Р-55-207
Датум: 25. август 2017. године

 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Савић Драгана из Бањe Луке, заступаног по пуномоћнику Јовишевић Гордану, адвокату из Бање Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 102579850, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаноj 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтјев Савић Драгана из Бањe Луке од 12.04.2017. године којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 од 13.02.2017. године у износу од 2.983,83 КМ и обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 од 13.02.2017. године у износу од 785,75 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 102579850 у улици Браће Кукрика број 34 у Бањој Луци.
2. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да стави ван снаге обрачуне из тачке 1. овога рјешења.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Савић Драган из Бањe Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), по свом пуномоћнику, покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 102579850, у улици Браће Кукрика број 34 у Бањој Луци. Незадовољан одговором противне стране, подносилац захтјева наводи да му је дана 10.02.2017. године извршена контрола мјерног мјеста и записнички констатовано неовлашћено трошење електричне енергије на начин да је у бројилу ''завучен ''негатив РТГ филм'''' чиме је онемогућено правилно регистровање електричне енергије. На основу Записника број 001/0000563 сачињен је обрачун неовлашћено преузете електричне енергије у укупном износу од 3.769,58 КМ, за који сматра да је неоснован јер не постоји ни један материјални доказ који би упућивао на чињеницу да је наведено бројило неправилно регистровало електричну енергију. Поред тога, подносилац истиче да се ради само о констатацијама које не потврђују постојање неовлашћене потрошње, јер није било неправилности у раду бројила као ни евентуалних повреда службеног печата или пломби. У допуни захтјева од 14.06.2017. године подносилац наводи да приложене фотографије не могу бити доказ јер нису сачињене на начин како је то прописано интерним актом противне стране. С обзиром да не постоји доказ на основу кога је утврђено постојање неовлашћене потрошње подносилац у цјелости оспорава основ за обрачун неовлашћене потрошње, као и цјелокупан износ задужења по том основу, те тражи од Регулаторне комисије да стави ван снаге наведене обрачуне.
Регулаторна комисија је захтјев подносиоца доставила противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. Противна страна је доставила изјашњење број 2228/17 од 05.06.2017. године, које је у Регулаторној комисији примљено 12.06.2017. године у коме је, између осталог, наведено да је на мјерном мјесту ЕД број 102579850 у улици Браће Кукрика број 34 у Бањој Луци, у категорији потрошње ''Домаћинства'' на 0,4 kV, ЈТ, регистрован подносилац захтјева као крајњи купац електричне енергије и сврстан у ТГ 1. Дана 10.12.2013. године са подносиоцем је закључен Уговор о снабдијевању електричном енергијом. Мјерно мјесто се налази на објекту, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за утрошену електричну енергију. Према наводима противне стране, приликом ванредног очитања које је вршено дана 10.02.2017. године, читач је уочио да је у бројило постављен негатив РТГ филма, фотографисао је затечено стање и обавијестио надлежне. По дојави читача, на овом мјерном мјесту је истог дана 10.02.2017. године, на основу Налога за рад број 4946900, извршена контрола мјерног мјеста-директно мјерење, којом приликом су сачињени: Записник број 001/0000563 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, Записник број 001/0026609 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста и Потврда о замјени бројила број 02/02/17, које је потписао и подносилац захтјева. Противна страна даље наводи да је, на Записнику о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, поред података о мјерном мјесту, констатован и начин на који је подносилац неовлашћено трошио електричну енергију тако што је у мјерни уређај број 5424925 поставио негатив РТГ филма који је уочио читач и фотографисао. Чланови контролног тима даље наводе да је, док су чекали раднике полиције, наведени негатив РТГ филма неко извукао. Припадници полиције су извршили увиђај и фотографисали мјерни уређај. Након увиђаја бројило је замијењено, али није искључена електрична енергија.
Дана 13.02.2017. године сачињен је и достављен подносиоцу обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 у износу од 2.983,83 КМ и обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 у износу од 785,75 КМ, што укупно износи 3.769,58 КМ, за период неовлаштене потрошње од годину дана.
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије извршен је у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, због тога што је онемогућавано правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге. Период за обрачун неовлашћене потрошње утврђен је на основу одредбе члана 90. Општих услова за годину дана уназад од дана утврђивања неовлашћене потрошње. У том смислу подносиоцу су испостављена два обрачуна, јер су дана 01.05.2016. године на снагу ступили нови тарифни ставови.
Подносилац захтјева је дана 27.02.2017. године поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње и начин замјене бројила. Противна страна је навела да је дана 06.03.2017. године подносиоцу захтјева доставила одговор на приговор у коме му је образложила да је на основу записника о утврђивању неовлашћене потрошње сачињен обрачун у складу са одредбама Општих услова, којима је прописан појам неовлашћене потрошње и начин обрачуна неовлашћене потрошње и указано му је на могућност обраћања Регулаторној комисији.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је на 52. редовној сједници, одржаној 27. јула 2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коменатаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтјева је, путем свог пуномоћника, доставио коментар на наведене акте у коме наводи да је сагласан са нацртом рјешења, али тражи трошкове овог поступка у износу од 468,00 КМ и предлаже да се противна страна обавеже на надокнаду трошкова поступка.
Увидом у захтјев подносиоца од 12.04.2017. године, изјашњење противне стране број 2228/17 од 12.06.2017. године, налог за рад број 4946900 контрола мјерног мјеста подносиоца, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/0000563 од 10.02.2017. године, обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 011-02/17 у износу од 2.983,83 КМ и обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 у износу од 785,75 КМ, приговор на обрачун неовлашћене потрошње од 27.02.2017. године, одговор на приговор од 06.03.2017. године, енергетску и финансијску картицу, као и финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате, утврђене су сљедеће чињенице:
- на мјерном мјесту ЕД број 102579850 у улици Браће Кукрика број 34 у Бањој Луци, у категорији потрошње ''Домаћинства'' на 0,4 kV, ЈТ, регистрован је подносилац захтјева као крајњи купац електричне енергије;
- мјерно мјесто се налази на објекту, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за утрошену електричну енергију;
- дана 10.02.2017. године, вршено је ванредно очитање, при чему је читач фотографисао затечено стање и обавијестио надлежне да је у мјерном уређају број 5424925 постављен негатив РТГ филма;
- дана 10.02.2017. године противна страна је издала налог за контролу овог мјерног мјеста, а радници противне стране су истога дана поступили по налогу,
- о контроли мјерног мјеста сачињен је Записник број: 001/0000563 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, у којем је констатовано, да је у мјерни уређај број 5424925 увучен негатив РТГ филма, да је бројило фотографисано, да су обавијештени радници полиције да изађу на лице мјеста, те да је извучен негатив РТГ снимка из бројила док је чекана полиција;
- Запиником број 001/0000563 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, није утврђено стање пломби на бројилу;
- након контроле извршена је замјена бројила, а мјерном мјесту је и даље настављена испорука електричне енергије;
- противна страна није обезбиједила нити је приложила валидне доказе о затеченом стању на мјерном мјесту, односно доказе да је негатив РТГ филма био постављен на бројилу;
- противна страна је дана 13.02.2017. године сачинила и доставила подносиоцу захтјева обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 у износу од 2.983,83 КМ и обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 011-02/17 у износу од 785,75 КМ;
- дана 27.02.2017. године подносилац захтјева је поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње, а противна страна је дана 06.03.2017. године подносиоцу захтјева доставила одговор на приговор у коме му је образложила да је обрачун неовлашћене потрошње сачињен у складу са одредбама Општих услова, те му је указано на могућност обраћања Регулаторној комисији.
На основу наведеног чињеничног стања, противна страна је извела погрешан закључак о постојању чињенице да је на овом мјерном мјесту неовлашћено преузимана електрична енергија у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова. Противна страна није обезбиједила нити поднијела доказе на основу којих би се несумњиво могло утврдити да је на овом бројилу био постављен негатив РТГ филма, чиме би на овом мјерном мјесту било онемогућено правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге. Дакле, противна страна није доставила доказе да су њени овлаштени радници, нити радници полиције изузели негатив РТГ филма, који је наводно био затечен у бројилу. Сачињене и достављене фококопије фотографија противне стране о затеченом стању на бројилу, се нису могле прихватити као валидан доказ, на основу кога би се несумњиво могла утврдити чињеница да је дана 10.02.2017. године, на бројилу 5424925, затечен негатив РТГ филма, којим би се онемогућило правилно регистровање утропене електричне енергије.
Такође, на основу увида у осталу достављену документацију, а посебно Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије и изјашњења противне стране, није се могло са сигурношћу утврдити да је у конкретном случају постојала неовлашћене потрошње у виду онемогућавања правилног регистровања утрошене електричне енергије. Овалаштени радници противне стране су пропустили записнички констатовати да ли је негатив РТГ филма затечен у бројилу или није, те су пропустили записнички констатовати стање дистрибутивних пломби на бројилу, што би могло постужити као доказ о предузимању неовлаштених радњи на онемогућавању правилног регистровања утрошене електричне енергије. Наиме, у овом случају Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, није садржавао констатације о затеченом стању на мјерном мјесту, већ констатације шта су читачи уочили на мјерном уређају, и шта су радили радници полиције на лицу мјеста. Поређењем фотокопије овог записника који је доставио подносилац захтјева и противна страна, утврђено је да ови записници нису идентични, односно на записнику који је доставила противна страна, накнадно је између прве и друге цртице истим рукописом додат текст: "горе наведено бројило". И ова околност тако потврђује да се приликом оцјене доказа овај записник није могао прихватити као валидан доказ да је на овом мјерном мјесту постојала неовлашћена потрошња, у смислу онемогућавања правилног регистовања утрошене електричне енергије. Поред тога, што у овом записнику, нису документоване релевантне околности о стању на мјерном мјесту, радници полиције нису затекли нити узузели негатив РТГ филма, као премет који би могао послужити као доказ и потрдити да је било онемогућавања правилног регистровања утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту. Дакле, овлаштени радници противне стране нису предузели дужне радње на обезбјеђењу доказа о постојању неовлаштене потрошње.
Због тога је противна страна неосновано сачинила обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије у износу од 2.983,83 КМ и обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије у износу од 785,75 КМ за период од 10.02.2016. године до 10.02.2017. године, иако се позивала на одредбе члана 89, 90, 91, и 92. Општих услова.
Према томе, у конкретном случају противна страна није предузела прописане радње на прикључку и мјерном мјесту у циљу обезбјеђења доказа и утврђивања чињеничног стања, на основу којих би се, недвосмислено могло потврдити постојање неовлаштене потрошње, као основа за обрачун неовлашћено преузете електричне енергије. Због тога, противна страна је неосновано задужила подносиоца захтјева за обрачунати износ неовлаштене потрошње. С обзиром да су странке дужне да обезбиједе доказе за своје тврдње, то је, у овом случају, одлучено на основу чињеница и доказа које су странке прикупиле и доставиле у поступку.
На основу утврђених чињеница и наведене одредбе Општих услова, захтјев подносиоца којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње је усвојен и наложено је противној страни да стави ван снаге сачињене обрачуне неовлаштене потрошње, те је одлучено као у тачкама 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Што се тиче захтјева за накнаду трошкова у овом поступку овакви трошкови нису били нужни и оправдани у смислу одредбе члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10). На основу одредбе члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да свака странака по правилу сноси своје трошкове, које је евентуално имала у поступку, као и на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, којом је прописано да о трошковима поступка рјешавања спорова одлучује Регулаторна комисија, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку, као у тачки 3. диспозитива овога рјешења.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник


Владислав Владичић