Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Јокић Лука, Бања Луке

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-301-4/17/Р-55-214
Датум: 25.08.2017. годинеНа основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) те члана 71. и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Јокић Луке из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК
 

Спор покренут захтјевом Јокић Луке из Бање Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 101324300, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 04.05.2017. године Захтјев за рјешавање спора Јокић Луке из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) против МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са оспоравањем корекције обрачуна утрошене електричне енергије због истека рока важности верификационог жига бројила на мјерном мјесту овог купца ЕД број 101324300, у објекту на адреси Браће Мажар и мајке Марије број 78, у Бањој Луци. У захтјеву је наглашено да је неспорно да је мјерни уређај, коме је истекао рок верификације баждарног жига, кориштен више година, односно да је мјерење било неисправно, али да је корекција урађена само за једну годину. Из наведених разлога подносилац захтјева тражи од Регулаторне комисије да наложи противној страни да сачини објективну и реалну корекцију која не би оштетила ни једну страну.
У изјашњењу противне стране о захтјеву подносиоца је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева евидентирани крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 101324300, у категорији „Домаћинства“, на адреси Браће Мажар и мајке Марије број 78 у Бањој Луци. Мјерно мјесто се налази у стубишту зграде, редовно се очитава и подносиоцу се редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију. Дана 12.10.2016. године са подносиоцем је закључен Уговор о снабдијевању електричном енергијом. На захтјев подносиоца од 23.12.2016. године, на овом мјерном мјесту је дана 06.02.2017. године, након контроле мјерног мјеста, извршена замјена мјерног уређаја серијски број 4067850 због тога истека рок важности верификационог жига. На записнику су, поред осталих података, уписани и подаци о скинутом бројилу које је баждарено 1991. године. С обзиром да је мјерном уређају истекао рок важности верификационог жига, а у смислу одредби члана 74. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12), којом је прописано да мјерни уређаји морају бити прописно баждарени и жигосани те пломбирани од стране дистрибутера, то се у овом случају мјерни уређај није могао ни употребљавати. Из наведеног разлога у конкретном случају сачињена је корекција обрачуна утрошене електричне енергије, због неправилног мјерења, а на основу одредби члана 79. став 2. и 3. Општих услова. У складу са одредбом става 2. члана 79. Општих услова обрачуни су кориговани методом процјене, при чему је, у складу са ставом 3. истог члана, за процјену преузете електричне енергије узета потрошња постигнута у сљедећим обрачунским периодима од дана замјене бројила када је мјерење било исправно, на бази утрошка електричне енергије од 48 дана који је регистрован на новом бројилу серијски број 477313. Период корекције је утврђен у складу са одредбом члана 79. став 7. тачка в) Општих услова и обухвата дванаест мјесеци уназад од дана отклањања грешке у мјерењу, односно од замјене бројила коме је истекао рок важности верификационог жига. Дана 20.03.2017. године подносилац је доставио захтјев број 3702/17 у коме тражи исплату накнаде за цијели период од 1992. године, када је спорни мјерни уређај баждарен, па до 06.02.2017. године када је мјерни уређај замијењен. Корекција је извршена дана 29.03.2017. године тако што су на овом мјерном мјесту извршена енергетска одобрења-задужења у обрачунским периодима од фебруара 2016. године до фебруара 2017. године, те на тај начин подносиоцу кориговани рачуни у укупном износу од -211,30 КМ. Наведена корекција достављена је подносиоцу уз рачун за март 2017. године на Књижној обавијести број: 01-0317-101324300. Дана 18.04.2017. године подносиоцу захтјева је упућен Одговор број 3702/17 којим је обавијештен о корекцији, а дана 24.04.2017. године упућен му је још један допис са истим садржајем и у коме је поучен да се може обратити Регулаторној комисији.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. 
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.
 

Предсједник


Владислав Владичић