Skip to Content

Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-213-64/15/Р-08-121
Датум: 25.03.2016.

На основу члана 23. алинеја 1. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2, a у вези са одредбом члана 243. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 61 и 81. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 96/12 и 15/15) и члана 43. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), одлучујући у поновљеном тарифном поступку покренутом на захтјев јавних снабдјевача у Републици Српској за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела je

О Д Л У К У
о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској

I

Овом одлуком утврђују се тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије из категорије потрошње домаћинства и малих купаца.
Тарифни ставови за јавно снабдијевање по категоријама потрошње и групама купаца одређени су у зависности од трошкова енергије, преноса и дистрибуције електричне енергије које те категорије и групе купаца стварају својим начином и временом потрошње електричне енергије, уважавајући начело постепености промјена.

II

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској могу се исказати на два начина:
а) Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифне елементе обрачунска снага и активна електрична енергија (за јавну расвјету) су сљедећи:

Тарифни ставови за
јавно снабдијевање

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

0,4 kV - остала потрошња

1. ТГ

ВТ

16,5300

0,0966

0,0285

МТ

-

0,0483

-

2. TГ

СТ

4,6448

3,6875

0,1712

0,1317

0,0376

0,0289

3. TГ

ВТ

4,6448

3,6875

0,2070

0,1592

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,1035

0,0796

-

-

6. TГ

СТ

4,5030

3,5457

0,1199

0,0923

0,0376

0,0289

7. TГ

ВТ

4,5030

3,5457

0,1446

0,1110

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0723

0,0555

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,1580

-

0,4 - домаћинства

1. TГ

СТ

2,1667

1,8402

0,1229

0,0945

-

-

2. TГ

ВТ

1,8920

1,5655

0,1486

0,1140

-

-

МТ

-

-

0,0743

0,0570

-

-

 

б) Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно мјесто су сљедећи: 

Тарифни ставови за
јавно снабдијевање

Mјерно мјесто

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

КМ/ММ/

мјесец

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС

(зима)

НС

(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба

дана

0,4 kV - остала потрошња

1. ТГ

ВТ

2,48

16,4625

0,0966

0,0285

МТ

 

0,0483

 

2. TГ

СТ

2,48

4,1486

3,1913

0,1712

0,1317

0,0376

0,0289

3. TГ

ВТ

2,48

4,1486

3,1913

0,2070

0,1592

0,0453

0,0349

МТ

 

 

0,1035

0,0796

   

6. TГ

СТ

2,48

4,1486

3,1913

0,1199

0,0923

0,0376

0,0289

7. TГ

ВТ

2,48

4,1486

3,1913

0,1446

0,1110

0,0453

0,0349

МТ

   

0,0723

0,0555

   

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

2,48

 

0,1578

 

0,4 - домаћинства

1. TГ

СТ

2,48

1,4149

1,0884

0,1229

0,0945

   

2. TГ

ВТ

2,48

1,4149

1,0884

0,1486

0,1140

   

МТ

   

0,0743

0,0570

   
 

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.
Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:
Остала потрошња 2. и 3. тарифна група: 5 kW
Остала потрошња 6. и 7. тарифна група: 7 kW
Домаћинства 1. тарифна група: 3,3 kW
Домаћинства 2. тарифна група: 5,2 kW.

III

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.
Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.
Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.
Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

IV

Јавни снабдјевачи, корисници дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца, односно јавно снабдијевање електричном енергијом дужни су на одговарајући начин објавити тарифне ставове и релевантне одредбе ове одлуке и учинити их доступним свим крајњим купцима који имају право да се снабдијевају код јавног снабдјевача.

V

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се за обрачун утрошене електричне енергије од 01.05.2016. године.

VI

ПОНИШТАВА СЕ Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској број 01-213-42/15/Р-108-106 од 11.06.2015. године.

VII

Даном почетка примјенe ове одлуке престаје примјена Одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској број Р-01-1054-122/09 и Р-44-283-32/12 (Службени гласник Републике Српске, број 117/09 и 57/12).

VIII

Ова одлука објављује се у Службеном гласнику Републике Српске, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија је на 108. редовној сједници одржаној 11.06.2015. године донијела рјешења и одлуке у тарифном поступку покренутом по захтјевима електроенергетских субјeката из састава Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'', Матично предузеће а.д. Требиње, међу којима је и Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској број 01-213-42/15/Р-108-106.
Донесена рјешења и одлуке у тарифном поступку имају шири значај и односе се на већи број лица, односно стварају права и обавезе за већи број лица, као што су електроенергетски субјекти и крајњи купци електричне енергије у Републици Српској, која у наведеним актима нису одређена, али су одредива у смислу одредбе члана 200. став 2. Закона о општем управном поступку.
Иако је Регулаторна комисија рјешења и одлуке у наведеном тарифном поступку донијела у оквиру законом утврђене надлежности, након доношења ових одлука, накнадно су се појавиле неизвјесности у вези са постојањем овлаштења за одлучивање у овом тарифном поступку, што је објективно могло довести у питање законитост донесених аката усљед постојања битних повреда правила поступка у смислу одредбе члана 234. тачка 8. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да се поступак може поновити уколико колективни орган који је донио рјешење није рјешавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за рјешење није гласала прописана већина. Наиме, од укупно пет чланова Регулаторне комисије, четворици чланова, а који су именовани Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 01-1837/09 од 23.12.2009. године, број 01-1838/09 од 23.12.2009. године и број 01-1839/09 од 23.12.2009. године (Службени гласник Републике Српске, број 116/09) и број 01-1201/10 од 14.09.2010. године (Службени гласник Републике Српске, број 95/10), био је истекао мандат.
У циљу спречавања негативних посљедица које би могле наступити примјеном одлука из овог тарифног поступка, те потребе да се заштити јавни интерес, као и правна сигурност већег броја субјеката, Регулаторна комисија је на 2. ванредној сједници одржаној 30.06.2015. године, поступајући по службеној дужности, донијела Закључак о понављању тарифног поступка број 01-213-53/15/В-2-126 од 30.06.2015. године, а на основу одредбе члана 234. тачка 8. и члана 235. став 1. Закона о општем управном поступку. Иначе, одредбом члана 234. тачка 8. Закона о општем управном поступку, јасно је прописано да се поступак може поновити уколико колективни ораган који је донио рјешење није рјешавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за рјешење није гласала прописана већина.
Овим закључком, којим је по службеној дужности поновљен тарифни поступак, одлучено је да се одложи извршење рјешења и одлука донесених у овом тарифном поступку на 108. редовној сједници одржаној дана 11.06.2015. године, до доношења коначне одлуке у поновљеном поступку. Међу овим одлукама, одложено је извршење и Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској број 01-213-42/15/Р-108-106. Закључак о понављању поступка је достављен учесницима у поступку и објављен је у Службеном гласнику Републике Српске број 54/15, те на интернет страници Регулаторне комисије.
У току поновљеног тарифног поступка, Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 02/1-021-1111/15 од 23.09.2015. године (Службени гласник Републике Српске, број 100/15), именовани су предсједник и три члана Регулаторне комисије, који су ступили на дужност 16.12.2015. године, чиме су отклоњени разлози из одредбе члана 234. тачка 8. Закона о општем управном поступку који су довели до понављања поступка, те су испуњени законом прописани услови за одлучивање у поновљеном поступку.
У поновном поступку, Регулаторна комисија је на 6. редовној сједници одржаној 14.03.2016. године, донијела закључак којим је констатовано стање поступка, да ће у поновљеном поступку бити размотрени сви захтјеви и резултати предузетих радњи, те да ће се донијети нове одлуке по захтјевима подносилаца.
Комисија је у поновном разматрању на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године утврдила стање како је ниже образложено, те донијела нове одлуке по захтјевима подносилаца.
Тарифни ставови за јавно снабдијевање су утврђени на основу претходно утврђене цијене енергије за јавно снабдијевање и тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система.
У наредној табели приказана је цијена енергије која се састоји од цијене набавке електричне енергије (просјечна пондерисана цијена производње на прагу електрана које имају обавезу пружања јавне услуге намијењена за јавно снабдијевање) и цијене услуге јавног снабдијевања изражена кроз тарифне ставове, а након диференцирања на сезонске и дневне тарифне ставове у складу са Правилником о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну eнергију и Одлуком о тарифном систему за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже (Службени гласник Републике Српске, број 28/06, 40/06, 59/07 и 114/07).
Цијена енергије за јавно снабдијевање утврђена Одлуком о цијени енергије за јавно снабдијевање, број 01-213-63/15/Р-06-94, а на основу цијене набавке (производње) електричне енергије и цијене услуге снабдијевања и у случају када се цијена услуге снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифне елементе обрачунска снага и активна електрична енергија (за јавну расвјету) је сљедећа: 

Цијена енергије за јавно снабдијевање

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС

(зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

0,4 kV - остала потрошња

1. ТГ

ВТ

0,0675

0,0742

МТ

 

0,0371

2. TГ

СТ

0,4962

0,4962

0,1136

     0,0874

3. TГ

ВТ

0,4962

0,4962

0,1374

0,1056

МТ

 

 

0,0687

0,0528

6. TГ

СТ

0,3544

0,3544

0,0651

0,0501

7. TГ

ВТ

0,3544

0,3544

0,0784

0,0602

МТ

 

 

0,0392

0,0301

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

 

0,0572

0,4 - домаћинства

1. TГ

СТ

0,7518

0,7518

0,0559

0,0429

2. TГ

ВТ

    0,4771

0,4771

0,0672

0,0516

МТ

-

-

0,0336

0,0258

 

Цијена енергије за јавно снабдијевање у случају када се цијена услуге снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елементи мјерно мјесто је сљедећа: 

Цијена енергије за јавно снабдијевање

Мјерно мјесто

Активна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

КМ/ММ/

мјесец

КМ/kWh

Сезона

ВС

(зима)

НС

(љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба дана

0,4 kV - остала потрошња

1. ТГ

ВТ

2,48

0,0742

МТ

0,0371

2. TГ

СТ

2,48

0,1136

0,0874

3. TГ

ВТ

2,48

0,1374

0,1056

МТ

0,0687

0,0528

6. TГ

СТ

2,48

0,0651

0,0501

7. TГ

ВТ

2,48

0,0784

0,0602

МТ

0,0392

0,0301

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

2,48

0,0570

0,4 - домаћинства

1. TГ

СТ

2,48

0,0559

0,0429

2. TГ

ВТ

2,48

0,0672

0,0516

МТ

0,0336

0,0258

 

У наредној табели приказани су тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система за купце који се снабдијевају код јавног снабдјевача, а који се односе на трошкове коришћења дистрибутивне и преносне мреже (Пренос, НОС и помоћне услуге).

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежа)

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

0,4 kV - остала потрошња

1. ТГ

ВТ

16,4625

0,0224

0,0285

МТ

-

0,0112

-

2. TГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0576

0,0443

0,0376

0,0289

3. TГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0696

0,0536

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0348

0,0268

-

-

6. TГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0548

0,0422

0,0376

0,0289

7. TГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0662

0,0508

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0331

0,0254

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

 

0,1008

 

0,4 - домаћинства

1. TГ

СТ

1,4149

1,0884

0,0670

0,0516

-

-

2. TГ

ВТ

1,4149

1,0884

0,0814

0,0624

-

-

МТ

-

-

0,0407

0,0312

-

-

 

 Укупан трошак набавке за купце који се могу снабдијевати код јавног снабдијевача износи 134.081.827 КМ и израчунат је на бази просјечне пондерисане цијене електричне енергије на прагу електране намијењене за јавно снабдијевање купаца електричном енергијом у износу од 0,0570 KM/kWh, а у складу са Одлуком о цијени енергије за јавно снабдијевање број 01-213-63/15/Р-08-120 од 25.03.2016. године.
Укупан трошак коришћења дистрибутивне мреже за купце који се могу снабдијевати код јавног снабдјевача износи 178.405.187 КМ, од чега 142.580.227 КМ за дистрибутивну мрежу и 35.824.960 КМ за преносну мрежу, а у складу са Одлуком о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-61/15/Р-08-118 од 25.03.2016. године.
Тарифни ставови из тачке II диспозитива овог рјешења ће се примјењивати за електричну енергију која се испоручује од 01.05.2016. године, а прва практична примјена ће услиједити по истеку првог обрачунског периода 31.05.2016. годинe, односно приликом обрачуна и доставе рачуна купцима за утрошену електричну енергију за мјесец мај 2016. године.
На основу напријед образложеног чињеничног стања и наведеног правног основа, одлучено је као у тачки I, II, III, IV и V oве одлуке.
Тачком 2. диспозитива Закључка о понављању поступка број 01-213-53/15/В-2-126 од 30.06.2015. године одлучено је да се одложи извршење рјешења и одлука донесених у тарифном поступку дана 11.06.2015. године, до доношења коначне одлуке у поновљеном поступку, како би се отклонило наступање негативних посљедица, те заштитио јавни интерес, као и правна сигурност, будући да су се донесене одлуке односиле на већи број субјеката. Тако је одложено и извршење Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској број 01-213-42/15/Р-108-106 од 11.06.2015. године. С обзиром да је у поновљеном поступку донесена нова Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској, то је на основу одредбе члана 243. Закона о општем управном поступку поништена Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској број 01-213-42/15/Р-108-106 од 11.06.2015. године, како је одлучено у тачки VI диспозитива ове одлуке.
С обзиром да су овом одлуком утврђени нови тарифни ставови за јавно снабдијевање у Републици Српској, то је тачком VII ове одлуке одлучено да даном почетка примјена ове одлуке престаје примјена Одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској број Р-01-1054-122/09 и Р-44-283-32/12 (Службени гласник Републике Српске, број 117/09 и 57/12).
Тачка VIII ове одлуке заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици, с обзиром на објављивање рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.
 

Предсједник
Владислав Владичић


Документ у .pdf (Acrobat Reader) формату можете преузети овдје, а документ у .doc (Word) формату на овом линку.