Skip to Content

Одлука о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-19-666-175/07

Датум: 21.12.2007. године

  

На основу члана 23. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 66/02, 29/03, 86/03, 111/04 и 60/07), члана 10. став 1. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04 и 67/07) члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), члана 68. став 3. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 61/05) и члана 72. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), у другом тарифном поступку за одобрење тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 19. редовној сједници одржаној 21.12.2007. године донијела je

 

 

О Д Л У К У

о тарифним ставовима за неквалификоване купце

електричне енергије у Републици Српској

 

 

I

Овом одлуком Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС) утврђује цијене електричне енергије,  изражене кроз тарифне ставове, који служе за обрачун и наплату електричне енергије од неквалификованих купаца.

Тарифни ставови за неквалификоване купце по категоријама потрошње и групама купаца одређени су у зависности од трошкова производње, преноса и дистрибуције електричне енергије које те категорије и групе купаца проузрокују својим начином и временом потрошње електричне енергије, уважавајући начело постепености промјена.

 

II

Тарифни ставови за испоручену електричну енергију за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској су сљедећи:

 

ОПИС

Тарифни ставови за неквалификоване купце електричне енергије

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

110 kV

 

ВТ

1,4544

0,0806

0,0190

МТ

-

0,0403

-

35 kV

 

ВТ

3,9070

0,0773

0,0209

МТ

-

0,0387

-

10 kV

 

ВТ

6,1400

0,0812

0,0248

МТ

-

0,0406

-

0,4 kV - остала потрошња

1 ТГ

ВТ

13,1900

0,0837

0,0355

МТ

-

0,0418

-

2 TГ

СТ

4,1000

3,1600

0,1767

0,1360

-

-

3 TГ

ВТ

4,1000

3,1600

0,2129

0,1638

0,0426

0,0284

МТ

-

-

0,1065

0,0819

-

-

6 TГ

СТ

4,1000

3,1600

0,1130

0,0869

-

-

7 TГ

ВТ

4,1000

3,1600

0,1362

0,1047

0,0426

0,0284

МТ

-

-

0,0681

0,0524

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,1374

-

0,4 - домаћинства

1 TГ

СТ

1,5800

1,2200

0,1126

0,0866

-

-

2 TГ

ВТ

1,5800

1,2200

0,1357

0,1044

-

-

МТ

-

-

0,0679

0,0522

-

-

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

III

Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група: 5 kW

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група: 7 kW

Домаћинства 1. тарифна група:    3,3 kW

Домаћинства 2. тарифна група:    5,2 kW.

Корисници дозволе за обављање дјелатности снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом могу за групе купаца из става 1. ове тачке одредити укупну мјесечну накнаду за обрачунску снагу и мјерно мјесто купца која је једнака износу који се добије множењем обрачунске снаге  из става 1. ове тачке и припадајућег тарифног става из тачке II ове одлуке и исказати у фиксном мјесечном износу по мјерном мјесту купца како слиједи:

 

Групе купаца

у КМ мјесечно

 

Виша сезона

Нижа сезона

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:

20,50

15,80

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:

28,70

22,12

Домаћинства 1. тарифна група:

5,21

4,03

Домаћинства 2. тарифна група:

8,22

6,34

 

IV

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењује се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 до 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 до 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 часа за зимско, односно 23,00 часа за љетно рачунање времена до понедељка у 06,00 часова за зимско, односно  07,00 часова за љетно рачунање времена.

 

V

Крајњим купцима из друге и шесте тарифне групе у категорији "остала потрошња на ниском напону" којима се повременим мјерењем утврди да преузимају прекомјерну реактивну електричну енергију, обрачун прекомјерно преузете реактивне енергије врши се примјеном тарифних ставова за прекомјерну преузету реактивну енергију треће, односно седме тарифне групе из те категорије потрошње.

 

VI

Корисници дозволе за обављање дјелатности снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом дужни су на одговарајући начин објавити тарифне ставове, релевантне одредбе ове одлуке и тарифни систем и учинити их доступним свим неквалификованим купцима.

 

VII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном Гласнику Републике Српске", а примјењује за обрачун електричне енергије  почев од 01.01.2008. године.

 

VIII

Даном почетка примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 27/06).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Тарифни ставови за неквалификоване купце су утврђени алокацијом трошкова производње електричне енергије, трошкова коришћења преносне мреже (трошкови Електропреноса БиХ, Независног оператора система у БиХ и трошкови обезбјеђења помоћних услуга), трошкова коришћења дистрибутивне мреже и трошкова снабдијевања електричном енергијом, на категорије потрошње и групе купаца и на тарифне елементе, укључујући сезонско и дневно временско диференцирање.

Учешће трошкова набавке електричне енергије у тарифи за неквалификоване купце утврђује се на бази просјечне пондерисане цијене електричне енергије за неквалификоване купце у износу од 0.0518 КМ/kWh на прагу свих електрана у Републици Српској које учествују у снабдијевању тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге. Учешће производње електричне енергије за снабдијевање тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге одређено је на основу потрошње свих тарифних купаца у Републици Српској и укупне производње у Републици Српској свих корисника дозволе за производњу електричне енергије којима је одређена та обавеза.

Учешће трошкова кориштења дистрибутивне мреже у тарифи за неквалификоване купце у износу 126.091.461 КМ, којег чине трошкови дистрибутивног капацитета у износу 103.024.726 КМ и трошкови губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи у износу 23.066.735 КМ, засновано је на Рјешењу о утврђивању цијене дистрибуције електричне енергије број 01-471-9/07 од 21.12.2007. године.

Учешће трошкова кориштења преносне мреже у тарифи за неквалификоване купце одређује се на бази јединичних цијена утврђених Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију од 19.12.2007. године како слиједи:

- трошкови Електропреноса БиХ од 1,454 KM/kW за постигнуте вршне снаге на мјестима преузимања и 0,00566 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса,

- трошкови Независног оператора система од 0,000399 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса,

- трошкови обезбјеђења резерве снаге за секундарну и терцијарну регулацију од 0,002188 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из преносне мреже.

Трошкови преносних губитака од 0,001881 КМ/kWh електричне енергије преузете из преносне мреже одређени су на основу одобрених губитака електричне енергије у преносној мрежи и пројектоване цијене електричне енергије за остале (нетарифне) купце на прагу електрана у Републици Српској.

Учешће трошкова услуге снабдијевања у тарифи за неквалификоване купце у износу од 13.689.226 КМ засновано је на Рјешењу о утврђивању цијене снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом у Републици Српској број 01-471-10/07 од 21.12.2007. године.

Приликом утврђивања тарифних ставова за крајње купце из категорије домаћинства и категорије "остала потрошња на ниском напону" којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем примијењено је начело постепености промјена у циљу избјегавања драстичних промјена тарифа у једном тарифном поступку, на тај начин што је износ процијењеног унакрсног субвенционисања између категорија потрошње на ниском напону смањен за половину. На тај начин ће се усклађивање прихода по основу тарифних ставова за групе крајњих купаца и трошкова електричне енергије које поједине групе купаца проузрокују потрошњом електричне енергије провести у прелазном периоду како је прописано одредбом члана 6. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку.

Дизајн тарифа утврђен овом одлуком темељи се на одредби чланова 7. став 2, 73. и 74. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку.

Тачка VII ове одлуке темељи се на одредби члана 33. став 4. Закона о електричној енергији и члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Предсједник

Миленко Чокорило