Skip to Content

Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-19-666-174/07 

Датум: 21.12.2007. године

 

На основу члана 23. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 66/02, 29/03, 86/03, 111/04 и 60/07), члана 10. став 1. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04 и 67/07), члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), члана 54. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 61/05) и члана 72.став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), у другом тарифном поступку, покренутом на захтјев корисника дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије у Републици Српској ради одобрења  тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 19. редовној сједници одржаној 21.12.2007. године донијела je

 

 

О Д Л У К У

 

о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

  

I

Овом одлуком Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС) утврђује тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система како слиједи:

 

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система

ОПИС

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

35 kV

 

ВТ

3,9050

0,0130

0,0209

МТ

-

0,0065

-

10 kV

 

ВТ

6,1300

0,0156

0,0248

МТ

-

0,0078

-

0,4 kV - остала потрошња

са мјерењем снаге

ВТ

13,1400

0,0191

0,0355

МТ

-

0,0096

-

једнотарифни

СТ

3,7500

2,8800

0,0526

0,0404

-

-

двотарифни

ВТ

3,7500

2,8800

0,0633

0,0487

0,0426

0,0284

МТ

-

-

0,0317

0,0244

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,0842                             

-

0,4 - домаћинства

једнотарифни

СТ

2,1100

1,6200

0,0526

0,0404

-

-

двотарифни

ВТ

2,1100

1,6200

0,0633

0,0487

-

-

МТ

-

-

0,0317

0,0244

-

-

 

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

II

За тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, обрачунска снага износи:

Остала потрошња са једнотарифним бројилом:  5 kW

Остала потрошња са двотарифним бројилом:    5 kW

Домаћинства са једнотарифним бројилом:        3,3 kW

Домаћинства са двотарифним бројилом:                    5,2 kW.

 

 

III

 

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 до 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 до 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 часа за зимско, односно 23,00 часа за љетно рачунање времена до понедељка у 06,00 часова за зимско, односно  07,00 часова за љетно рачунање времена.

 

IV

 

Прекомјерно преузета реактивна енергија обрачунава се у периоду примјене већих дневних тарифних ставова.

Крајњим купцима из друге и шесте тарифне групе у категорији "остала потрошња на ниском напону" којима се повременим мјерењем утврди да преузимају прекомјерну реактивну електричну енергију, за обрачун прекомјерно преузете реактивне енергије примјењују се тарифни ставови за прекомјерно преузету реактивну енергију треће, односно седме тарифне групе из те категорије потрошње.

 

V

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге коришћења електроенергетске мреже квалификованим купцима чији су објекти прикључени на  дистрибутивну мрежу ради надокнаде трошкова коришћења дистрибутивне мреже, пренесених трошкова коришћења преносне мреже (Електропренос БиХ, Независни оператор система у БиХ и обезбјеђење помоћних услуга) на кориснике дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије.

 

 

VI

Корисници дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије дужни су објавити тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и релевантне одредбе ове одлуке и учинити их доступним свим корисницима.

 

VII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном Гласнику Републике Српске", а примјењује за обрачун електричне енергије почев од 01.01.2008. године.

 

VIII

 

Даном почетка примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 28/06).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система утврђени су на основу трошкова дистрибуције електричне енергије, према Рјешењу РЕРС-а о утврђивању цијене за дистрибуцију електричне енергије у Републици Српској број 01-471-9/07 од 21.12.2007. године и припадајућег дијела трошкова коришћења преносне мреже који се преносе на кориснике дозвола за дистрибуцију електричне енергије у складу са тарифама Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК).

Трошкови дистрибутивне мреже, укључујући трошкове губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи, алоцирани на тарифне елементе и  категорије потрошње, утврђени  су  у сљедећим износима:

 

 

Категорија потрошње

Дистрибутивна мреже

Дистрибутивни губици

Цијене  дистрибуције

 

 

 

 

 

 

KM

КМ

KM/kW

KM/kWh

 

 

 

 

 

Корисници на 35 kV

923.595

476.122

2,8843

0,002890

Корисници на 10 kV

5.549.706

1.602.453

5,3648

0,004419

Корисници на 0,4 kV са мјерењем снаге

8.405.724

1.735.305

12,7173

0,009325

Јавна расвјета

2.542.577

403.289

 

0,068112

 

 

 

 

 

Корисници на 0,4 kV без мјерења снаге ("Остала потрошња")

13.852.958

3.050.382

2,7503

0,033260

Домаћинства

71.750.166

15.799.184

1,5489

0,033260

 

 

 

 

 

Укупно

103.024.726

23.066.735

 

 

 

Трошкови Електропреноса БиХ, трошкови рада Независног оператора система, трошкови помоћних услуга и трошкови преносних губитака, односно припадајуће цијене преузете од ДЕРК-а, алоцирани на категорије потрошње по напонским нивоима, заједно са цијенама коришћења дистрибутивне мреже из става 2. овог образложења, чине цијене коришћења електроенергетске мреже (мрежарину) за купце електричне енергије у Републици Српској.

Учешће цијене Електропреноса БиХ за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази јединичних цијена од 0,00566 КМ/kWh и 1,454 КМ/kW за преузету електричну енергију из мреже преноса, као и на бази јединичне цијене од 0,0087 КМ/kWh за декларисани извоз утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-396-35/07 од 19.12.2007. године.

Учешће цијене услуга Независног оператора система за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази јединичне цијене од 0,000399 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-395-39/07 од 19.12.2007. године.

Тарифни ставови за прекомјерно преузету реактивну електричну енергију за кориснике дистрибутивних система одређени су полазећи од цијене од 0,00951 KM/kVArh која се примјењује за кориснике преносне мреже.

Учешће трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну и терцијарну регулацију за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази јединичне цијене од 0,002188 КМ/kWh за преузету електричну енергију из мреже преноса утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-395-40/07 од 19.12.2007. године.

Учешће цијена преносних губитака за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази пројектоване продајне цијене производње на прагу електране за остале купце у износу од 0,065 КМ/kWh, што износи 0,001881 КМ/kWh електричне енергије преузете из преносне мреже.

Укупни трошкови и цијене електроенергетске мреже алоцирани на категорије потрошње корисника дистрибутивних система по тарифним елементима су сљедећи:

 

 

Категорија потрошње

Трошкови мреже

Укупна цијена мреже

 

 

 

 

 

 

КМ

KM/kW

KM/kWh

KM/kVArh

 

 

 

 

 

Корисници на 35 kV

3.373.659

3,905

0,0106

0,02086

Корисници на 10 kV

12.478.457

6,134

0,0127

0,02478

Корисници на 0,4 kV са мјерењем снаге

12.882.120

13,143

0,0159

0,03548

Јавна расвјета

3.639.973

0,000

0,0842

0,00000

 

 

 

 

 

Корисници на 0,4 kV без мјерења снаге ("остала потрошња")

22.588.827

3,315

0,0463

0,03548

Домаћинства

116.027.033

1,867

0,0463

0,00000

 

 

 

 

 

Укупно трошкови за кориснике на дистрибутивној мрежи

170.990.068

 

 

 

 

Тачка VII ове одлуке темељи се на одредби члана 33. став 4. Закона о електричној енергији и члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

Предсједник 

Миленко Чокорило