Skip to Content

Одлука о измјени одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: Р-44-283-32/12
Датум: 31.05.2012.  

На основу члана 23. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст(''Службени гласник Републике Српске" број 6/10), члана 37. тачка в. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 44. редовној сједници одржаној 31. маја 2012. године, донијела je

 

О Д Л У К У

измјени Одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

 

I

У Одлуци о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 117/09) у тачки II став 1. постојећа табела се замјењује сљедећом табелом:

ОПИС

Тарифни ставови за
неквалификоване купце електричне енергије

Обрачунска
снага

Активна електрична
енергија

Прекомјерно преузета
реактивна електрична
енергија

Категорије потрошње
и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

Остала потрошња

2 TГ

СТ

4,9399

3,7998

0,1712

0,1317

-

-

3 TГ

ВТ

4,9399

3,7998

0,2061

0,1585

0,0500

0,0385

МТ

-

-

0,1030

0,0793

-

-

6 TГ

СТ

4,9399

3,7998

0,1171

0,0901

-

-

7 TГ

ВТ

4,9399

3,7998

0,1408

0,1083

0,0481

0,0370

МТ

-

-

0,0704

0,0542

-

-

0,4 kV - домаћинства

1 TГ

СТ

2,0352

1,5655

0,1172

0,0902

-

-

2 TГ

ВТ

2,0352

1,5655

0,1410

0,1083

-

-

МТ

-

-

0,0705

0,0541

-

-

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", а примјењиваће се од 1. јула 2012. године.

Образложење

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 36. редовној сједници одржаној 22. децембра 2011. године донијела Правилник о квалификованом купцу (у даљем тексту: Правилник), а који је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 131/11. Ступањем на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о стицању статуса квалификованог купца ("Службени гласник Републике Српске", број 88/06 и 29/10).

Одредбом члана 6. Правилника прописано је да се квалификовани купци који су, у складу са Правилником о стицању статуса квалификованог купца, имали могућност да се до 1. јануара 2012. године снабдијевају као неквалификовани (тарифни) купци могу и даље снабдијевати као неквалификовани (тарифни) купци до 1. јула 2012. године, те да, у случају да до 1. јула 2012. године не изаберу снабдјевача квалификованих купаца, могу куповати електричну енергију од јавног (резервног) снабдјевача, при чему само мали купци могу куповати електричну енергију од јавног (резервног) снабдјевача као неквалификовани (тарифни) купци.

Дакле, купци из категорија потрошње 110 kV, 35 kV, 10(20) kV, 1. тарифне групе Остале потрошње на ниском напону и Јавне расвјете од 1. јула 2012. године немају могућност да се снабдијевају као неквалификовани (тарифни) купци, а уколико нису изабрали снабдјевача квалификованих купаца имају могућност да до 1. јануара 2015. године купују електричну енергију од јавног снабдјевача. Након 1. јануара 2015. године ови купци су дужни да сами купе електричну енергију на тржишту. Према одредбама Правилника цијену јавног снабдијевања за ове купце одређује јавни снабдјевач уз сагласност Регулаторне комисије.

С обзиром да је у складу са напријед наведеним потребно извршити измјене Одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 117/09), одлучено је као у тачки I ове одлуке.

Тачка II ове одлуке заснована је на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09 и на одредби члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

Предсједник
Миленко Чокорило