Skip to Content

Мишљење о цијенама електричне енергије за мале електране до 5 MW

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: Р-31-251-32/06

Датум: 12.05.2006. године

 

Поступајући по захтјеву Министарства привреде, енергетике и развоја Републике Српске број 05-312-785/06 од 20.04.2006. године, Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске је на 31. редовној сједници размотрила прописе и процедуре утврђивања и примјене цијена електричне енергије за  мале електране снаге до 5 MW и даје сљедеће:

 

МИШЉЕЊЕ

о цијенама електричне енергије  за мале електране снаге до 5 MW

 

I - Релевантни прописи

Чланом 5. Закона  о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ број 66/02, 29/03 и 86/03) прописано је да Влада Републике Српске води енергетску политику, којом се обезбјеђује „могућности коришћења различитих примарних извора енергије“, „употреба обновљивих извора енергије“, као и „очување еколошке равнотеже при производњи, преносу и коришћењу електричне енергије“.

Oдредбом члана 37. Законa прописује да предузеће које производи електричну енергију користећи отпад или обновљиве изворе  енергије на економски примјерен начин и у складу са мјерама заштите околине, може стећи статус квалификованог произвођача, по основу услова које прописује Регулатор.

Закон је дефинисао обновљиве изворе електричне енергије као „изворе електричне енергије који су сачувани у природи и који се обнављају у цјелости или дјелимично, посебно енергија водотокова, вјетра, биомаса, геотермална и неакумулирана соларна енергија“.

Одредбама Закона о електричној енергији и правила и прописа које је донијела Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске  у складу са својим законским овлашћењима на основу Закона, у области цијена електричне енергије на прагу електране мора се поштовати сљедеће:

  1. Влада Републике Српске води енергетску политику којом се обезбјеђује коришћење обновљивих извора за производњу електричне енергије.
  2. Регулатор утврђује структуру и укупну цијену електричне енергије на прагу електрана.
  3. Регулатор утврђује просјечну пондерисану цијену електричне енергије на прагу свих електрана у Републици Српској у систему обавезе јавне услуге ради утврђивања тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије.
  4. Регулатор издаје дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије, којом се корисницима дозволе који учествују у систему снабдијевања тарифних купаца прописује  обавеза јавне услуге.
  5. Цијена електричне енергије корисника дозволе за производњу који није у систему обавезе јавне услуге формира се слободно.
  6. Предузеће које у појединачном производном објекту производи електричну енергију користећи отпад или обновљиве изворе  енергије на економски примјерен начин и у складу са мјерама заштите околине, може стећи статус квалификованог произвођача, по основу услова које прописује Регулатор (Члан 37. Закона о електричној енергији).
  7. Регулатор је дужан да донесе субвенције за изворе који користе отпад или комбиновану производњу топлотне и електричне енергије (члан 30. Закона о електричној енергији).

 

-          Надлежност  Владе Републике Српске

Влада Републике Српске у оквиру енергетске политике и стратегије развоја електроенергетског сектора, а у складу са Законом о електричној енергији и Споразумом о енергетској заједници земаља Југоисточне Европе[1],  утврђује могућности коришћења различитих примарних извора енергије и употребу обновљивих извора енергије (Члан 5. Закона).

Пракса у многим земљама је да се пропише удио електричне енергије произведене из обновљивих извора у укупној потрошњи и наметне обавеза операторима система да одређеним електранама („квалификованим произвођачима“) који производе такву енергију обезбиједи предност у диспечирању (члан 11. и 14. Директиве 2003/54/ЕЦ) и/или да се наметне обавеза снабдјевачима да купују електричну енергију са учешћем енергије из обновљивих извора које не може бити мање од прописаног („зелени цертификати“ и „обиљежавање енергије“).

У циљу подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора, многе земље прописују и друге мјере, као што су минималне откупне цијене, субвенције за енергију из одређених примарних извора у складу са циљевима енергетске политике земље,  ослобађање дијела пореза на добит и друге пореске олакшице, мјере подршке инвеститорима у производне објекте који користе обновљиве изворе, систем надметања итд.

Чланом 3. Директиве 2001/77/ЕЦ од земаља чланица се тражи да усвоје и објаве извјештај у којем су постављене „циљне вриједности“ будуће потрошње електричне енергије из обновљивих извора као проценат од укупне потрошње за наредних 10 година, као и мјере којима ће се постићи те циљне вриједности.

 

-          Надлежност Регулатора 

Регулатор је дужан да пропише услове за стицање статуса квалификованог произвођача и субвенције за изворе прописане чланом 30. Закона.

Регулатор је дужан да донесе правила и прописе којима се обезбјеђује надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и купаца електричне енергије у циљу регулисања монополског положаја и обезбјеђења транспаретног и недискриминирајућег положаја свих учесника на тржишту (члан 23. Закона).

Чланом 23(ф) Директиве 2003/54/ЕЦ прописано је да је регулатор одговоран за обезбјеђење недискриминације, ефикасне конкуренције и ефикасно функционисање тржишта, а посебно за надгледање услова и тарифа за прикључење нових произвођача електричне енргије, како би обезбиједио да су они објективни, транспарентни и недискриминирајући, водећи нарочито рачуна о различитим технологијама производње из обновљивих извора, и комбиноване производње топлотне и електричне енергије.

Регулатор је надлежан да надзире ефикасност механизама и поступака који обезбјеђују средњорочну и дугорочну равнотежу између потрошње и испорука електричне енергије (члан 24. Закона), те према томе и механизама за одржавање сигурности снабдијевања, који укључују и одговарајућу количину и структуру производње електричне енергије из стабилних обновљивих примарних извора електричне енергије, а све у складу са енергетском политиком и стратегијом развоја. У складу са том политиком, водећи рачуна о равнотежи између потрошње и испорука електричне енргије, Регулатор прописује услове за стицање статуса квалификованог произвођача, а један од услова може бити и инсталисана снага електране.

 

-          Обавезе произвођача и дистрибутера електричне енергије

Тарифном методологијом РЕЕРС-а прописано је да се цијена електричне енергије на прагу електране одобрава на основу потребног прихода за обављање дјелатности. Корисници дозволе за производњу електричне енергије дужни су се придржавати одобрене цијене на прагу електране за неквалификоване купце.

Корисник дозволе за производњу електричне енергије који нема обавезу јавне услуге електричну енергију продаје по цијенама које се формирају на тржишту. РЕЕРС не одобрава цијену на прагу електране за корисника дозволе који не снабдијева неквалификоване купце.

Да би стекао статус квалификованог произвођача, корисник дозволе треба доказати да испуњава услове које пропише РЕЕРС у складу са чланом 37. Закона, којим је прописан услов да се електрична енергија производи на економски примјерен начин.

Док се не пропишу услови и процедура за стицање статуса квалификованог произвођача и створе услови за конкретну примјену аката који регулишу статус „квалификованог произвођача“, дистрибутер нема обавезу преузимања електричне енергије од малих ХЕ, као ни од других произвођача електричне енергије из обновљивих извора, на свом дистрибутивном подручју у смислу члана 14. став (4) Директиве 200/54/ЕЦ.

 

II - Критеријуми за формирање цијене електричне енергије у малим ХЕ до 5 MW

Са становишта РЕЕРС-а, у погледу цијене електричне енергије из малих електрана, основни критеријум је да се електрична енергија производи на економски примјерен начин.

Ако произвођач нема статус квалификованог произвођача, односно док не стекне тај статус у прописаној процедури, односи дистрибутера и произвођача прикљученог на дистрибутивну мрежу уређују се у складу са сљедећим критеријумима:

1.       дистрибутер мора омогућити приступ мрежи произвођачу који испуњава прописане услове;

2.       дистрибутер који има дозволу за снабдијевање тарифних купаца може закључити уговор о набавци електричне енергије од произвођача прикљученог на његову мрежу, ако произвођач има дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије;;

3.       дистрибутер - снабдјевач тарифних купаца има право и обавезу да електричну енергију набави од произвођача којима је одређена обавеза јавне услуге по цијенама које је одобрио РЕЕРС;

4.       дистрибутеру - снабдјевачу тарифних купаца се не признаје као оправдан трошак снабдијевања пренесени трошак електричне енергије  набављене по цијени вишој од просјечне пондерисане цијене за тарифне купце коју је одобрио РЕЕРС.

На основу изложеног, дистрибутер - снабдјевач тарифних купаца, којем је условима дозволе утврђена обавеза да „приликом набавке  електричне енергије за снабдијевање тарифних купаца набавља електричну енергију на економичан начин и уговори потребне количине електричне енергије како би у потпуности задовољио потребе купца“, електричну енергију може набављати од произвођача којима је одређена обавеза јавне услуге производње електричне енергије за тарифне купце, као и од других произвођача „на економичан начин“. 

Економичан начин набавке електричне енергије, осим од произвођача којима је РЕЕРС одредио цијену на прагу електране за неквалификоване купце у оквиру обавезе јавне услуге, представља и набавка од других произвођача који су укључени у електроенергетски биланс Републике Српске, ако се тиме обезбјеђују у цјелини повољни ефекти за крајње купце у Републици Српској.

Пренесени трошкови електричне енергије на неквалификоване купце неће бити већи од одобрених по просјечној пондерисаној цијени електричне енергије на прагу електрана за неквалификоване купце, ако дистрибутер - снабдјевач тарифних купаца набавља електричну енергију од произвођача прикључених на његову дистрибутивну мрежу по цијенама које нису више од пренесених трошкова производње, увећаних за трошкове преноса и дистрибуције електричне енергије до напонског нивоа на којем је произвођач прикључен.

Имајући у виду горе наведено, све до доношења и конкретне примјене аката који регулишу статус „квалификованог произвођача“, РЕЕРС може прихватити као оправдан трошак набавке електричне енергије за одређивање тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купаце,  трошак набавке заснован на уговореним цијенама на прагу нове електране прикључене на дистрибутивну мрежу које су мање или једнаке:

1.) за произвођача електричне енергије чија је електрана прикључена на 35 kV напону по цијени која је на прагу електране мања или једнака 0,0588 КМ/kWh;

2.) за произвођача електричне енергије чија је електрана прикључена на 10 (20) kV напону по цијени која је на прагу електране  мања или једнака 0,0620 КМ/kWh;

3.) за произвођача електричне енергије чија је електрана прикључена на ниском (1 kV и нижем) напону по цијени која је на прагу електране  мања или једнака 0,0737 КМ/kWh

Куповина енергије од електрана прикључених на дистрибутивну мрежу по наведеним цијенама индиректно се повољно одражава и на цијене електричне енергије за крајње купце у Републици Српској.  Производњом електричне енергије у електранама прикљученим на дистрибутивну мрежу и њеним преузимањем од стране дистрибутера - снабдјевача неквалификованих купаца повећава се количина електричне енергије за извоз код произвођача електричне енергије који имају обавезу јавне услуге производње за неквалификоване купце. С обзиром на чињеницу да је просјечна извозна цијена већа од просјечне пондерисане цијене на прагу електрана у Републици Српској, као и да се не очекује пад цијена на европском тржишту, набавка електричне енергије од произвођача прикључених на дистрибутивну мрежу омогућава повећање прихода од осталих купаца код произвођача који имају обавезу јавне услуге и  индиректно смањење просјечне пондерисане цијене на прагу електрана за неквалификоване купце.

Произвођачи електричне енергије у малим хидроелектранама могу закључити уговоре о купопродаји са корисницима дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом и квалификованим купцима по тржишним цијенама.

 

 III - Планиране активности РЕЕРС-а

План активности РЕЕРС-а на доношењу правила и прописа из своје надлежности у наредном периоду од 6 мјесеци обухвата, поред доношења Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, чији Нацрт је у поступку јавне раправе, доношење прописа о условима и поступку стицања статуса квалификованог произвођача и прописа о условима и поступку  стицања статуса квалификованог купца.

Положај квалификованог произвођача, који испуни услове прописане од стране Регулатора, на основу члана 37. Закона, укључује подстицаје за изградњу и коришћење електричне енергије из обновљивих извора у складу са енергетском политиком  Републике Српске.

Због тога је нужно да се активности РЕЕРС-а на доношењу ових прописа ускладе са активностима Владе Републике Српске на доношењу енергетске политике и стратегије развоја електроенергетског сектора, у првом реду процентуалне циљне вриједности потрошње електричне енергије из обновљивих извора у односу на укупну потрошњу електричне енергије, структуру различитих примарних извора у укупној производњи електричне енергије и механизме којима се то постиже (предност у диспечирању, минимални удио енергије из обновљивих извора у набавкама снабдјевача, евентуалне субвенције, пореске олакшице за учеснике који производе, купују, или троше електричну енергију из обновљивих извора, и/или друге расположиве мјере).

                                                                         

                       Предсједник
Миленко Чокорило[1] Овим споразумом се прихвата обавеза примјене Директиве 2003/54/ЕЦ (Општа правила ЕУ за интерно тржиште електричне енергије) и Директиве 2001/77/ЕЦ (Подстицање електричне енергије из обновљивих извора на интерном тржишту ЕУ) у року од 12 мјесеци од ступања на снагу Споразума)