Skip to Content

Мишљење- "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: Р-30-232-18/06

Датум: 27.04.2006.

 

Поступајући по захтјеву за давање мишљења "Електрокрајине" а.д. Бања Лука број 962 од 31.03.2006. године, Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске је на 30. редовној сједници размотрила овај захтјев са приложеном документацијом и дала слиједеће

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е

 

  1. "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца, може закључити уговор о купопродаји електричне енергије произведене у МХЕ "Дивич" Котор Варош, чији је власник "Елингнжињеринг" д.о.о. Теслић, када овај произвођач добије дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије и продавати је тарифним купцима по тарифном систему и тарифним ставовима.
  2. Није неопходно да "Електрокрајина" а.д. Бања Лука посједује дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања на територији БиХ да би закључила овај уговор, уколико не жели продавати електричну енергију субјектима који нису тарифни купци. Oвом дозволом "Електрокрајина" а.д Бања Лука би могла закључити уговор о купопродаји електричне енергије произведене у МХЕ "Дивич" Котор Варош, чији је власник "Елингнжињеринг" д.о.о. Теслић, иако овај произвођач не посједује дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије, али само до 01.07.2006. године.
  3. Имајући у виду приложену документацију о преписци "Електрокрајине" а.д. Бања Лука са "Електропривредом РС" а.д. Требиње, "Електропривреда РС" а.д. Требиње као корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања на територији БиХ, може закључити уговор о купопродаји електричне енергије произведене у МХЕ "Дивич" Котор Варош, чији је власник "Елингнжињеринг" д.о.о. Теслић, иако овај произвођач не посједује дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије и продавати електричну енергију на тржишту, али само до 01.07.2006. године, односно на рок утврђен уговором када се произвођачу изда дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Захтјевом број 962 од 31.03.2006. године "Електрокрајина" а.д. Бања Лука је затражила мишљење од РЕЕРС-а у погледу питања "да ли "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник почетне дозволе за обављање дјелатнсти дистрибуције електричне енергије и почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, може закључити уговор о купопродаји електричне енергије из МХЕ "Дивич" Котор Варош, чији је власник "Елинг- Инжињеринг" д.о.о. Теслић, или је за закључење таквог уговора потребна и дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ?"

Имајући у виду документацију која је достављена уз захтјев, издате дозволе  "Електрокрајини" а.д. Бања Лука и "Електропривреди РС" а.д. Требиње, те да је у току поступак издавања дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ Дивич Котор Варош, по захтјеву предузећа "Елинг-Инжињеринг" д.о.о. Теслић, РЕЕРС је на 30. редовној сједници одржаној 27.04.2006. године дао мишљење у вези закључења уговора о купопродаји електричне енергије са овим произвођачем.

На основу издатих почетних дозвола за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом дистрибутивним предузећима у Републици Српској и издате почетне дозволе за трговину и снабдијевање "Електропривреди" РС а.д. Требиње, уговор о купопродаји електричне енергије до издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Дивич од стране РЕЕРС-а, према условима издатих дозвола, може закључити   "Електропривреда" РС. Према условима почетне дозволе за трговину и снабдијевање број 01-1054-04/18/05, тачка 6.3.3,  прописано је да "Корисник дозволе не смије куповати електричну енергију од субјеката који не посједују дозволу за обављање електроенергетске дјелатности", док је тачком 13.2. прописано сљедеће "Одредба из тачке 6.3.3. ове дозволе примјењиваће се  од 01.07.2006. године". Условима почетне дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом број 01-1059-04/17/05, тачка 6.5.2. прописано је "Корисник дозволе дужан је да регулише односе са корисницима дозволе за производњу електричне енeргије у Републици Српској на начин који ће обезбиједити стабилну јавну услугу снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом", што значи да "Електрокрајина" може преузимати електричну енергију искључиво од лиценцираних произвођача.

 

 

Предсједник

Миленко Чокорило

Достављено:

- "Електрокрајини" а.д. Бања Лука

- огласна табла и веб страница РЕЕРС-а

- а/а