Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava - "VIZ – ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-399-7/18
Datum: 07.11.2018.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnim elektranama
 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu Regulatorna komisija) je 15. oktobra 2018. godine od privrednog društva "VIZ – ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u solarnim proizvodnim postrojenjima: "Eko energetika 1", "Eko energetika 2", "Eko energetika 3", "Eko energetika 4",i "Eko energetika 5", a koje se grade na zemljištu u naselju Brezičani u Prijedoru.
Nakon obavještenja o nekompletnosti koje je podnosiocu zahtjeva uputila Regulatorna komisija 24. oktobra 2018. godine, zahtjevi su dopunjeni 30. oktobra 2018. godine, kada su i predati na protokol Regulatorne komisije, te se ovaj datum smatra datumom kompletiranja ovih zahtjeva.
U obrascima zahtjeva navedeno je da nominalna aktivna snaga na pragu za proizvodna postrojenja "Eko energetika 1", "Eko energetika 2", "Eko energetika 3" i "Eko energetika 4 iznosi 249,98 kW, a za proizvodno postrojenje "Eko energetika 5" taj podatak iznosi 170,82 kW.
Planirana neto godišnja proizvodnja za proizvodna postrojenja "Eko energetika 1", "Eko energetika 2", "Eko energetika 3" i "Eko energetika 4" iznosi pojedinačno 281.000 kWh, a za proizvodno postrojenje "Eko energetika 5" 191.000 kWh.
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj kompletni, o čemu je podnosilac obaviješten 7. novembra 2018. godine. 
Regulatorna komisija razmotriće zahtjeve i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o preliminarnom pravu na podsticaj u formi rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić