Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MSE „Pavićević 1“ i MSE „Pavićević 2“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-396-7/18
Datum: 06.11.2018. 

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENЈE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnim elektranama


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 29. oktobra 2018. godine od podnosioca Dragoslava Pavićevića primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani „Pavićević 1“ i Maloj solarnoj elektrani „Pavićević 2“.
U dostavljenim obrascima zahtjeva navedeno je da je instalisana snaga kod oba proizvodna postrojenja, pojedinačno, 46,8 kW, a pojedinačna planirana godišnja proizvodnja 72.500 kWh. Proizvodna postrojenja se grade na krovu poslovnog objekta, na zemljištu označenom kao k.č. broj 2052/1 SP KO Čičevo u opštini Trebinje, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, a planirani početak rada postrojenja je 31. novembar 2019. godine. 
Regulatorna komisija razmotriće zahtjeve i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na jednoj od narednih redovnih sjednica će donijeti konačnu odluku u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić