Skip to Content

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - "Alfa Mix" d.o.o. Lončari

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-324-4/18/R-94-242 
Datum: 17.10.2018.

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d). Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10) u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''Alfa Mix" d.o.o. Lončari, zastupanog od strane Slavice Ristić, advokata iz Brčkog, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 94. redovnoj sjednici, održanoj 17.10.2018. godine, u Trebinju, donijela je 
 

Z A K LJ U Č A K

Spor pokrenut zahtjevom privrednog društva ''Alfa Mix" d.o.o. Lončari, zastupanog od strane Slavice Ristić, advokata iz Brčkog, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je dana 06.07.2018. godine zahtjev za rješavanje spora privrednog društva ''Alfa Mix" d.o.o. Lončari (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) od 29.06.2018. godine, zastupanog od strane Slavice Ristić, advokata iz Brčkog, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije. Podnosilac zahtjeva je istakao da je protivna strana na njegovom mjernom mjestu ED broj 0041921090009009, izvršila korekciju obračuna isporučene električne energije za mjesece decembar 2017. godine i januar 2018. godine, jer je došlo do kvara uklopnog sata na brojilu. Dalje se navodi, da je zamjena brojila na ovom mjernom mjestu izvršena dana 06.02.2018. godine. Podnosilac zahtjeva je istakao, da se nije mogao utvrditi tačan datum kvara uklopnog sata, zbog čega je korekciju obračuna električne energije trebalo izršiti za period od godinu dana, a na osnovu odredbe člana 79. stav 7. tačka v) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12) - u daljem tekstu: Opšti uslovi. S obzirom da se ne slaže sa periodom za koji je sačinjena korekcija obračuna, podnosilac zahtjeva traži da se korekcija obračuna električne energije izvrši za period od 12 mjeseci, te da mu se nadoknade troškovi zastupanja u iznosu od 300,00 KM.
Dana 05.09.2018. godine Regulatorna komisija je primila izjašnjenje protivne strane o zahtjevu podnosioca, u kome je navedeno da je podnosilac zahtjeva registrovan kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 0041921090012002 sa mjerenjem aktivne energije i ED broj 0041921090012013 sa mjerenje reaktivne energije, u kategoriji potrošnje ''ostala potrošnja na niskom naponu'', prva tarifna grupa, a ova mjerna mjesta se nalaze u mjestu Lončari-Đuričići, Donji Žabar. Napomenuto je i da je mjerno mjesto ED broj 0041921090012002 do 01.01.2010. godine bilo prijavljeno kao mjerno mjesto ED brojem 041921090009009. U svom izjašnjenju protivna strana navodi, da je dana 29.03.2016. godine doneseno Rješenje o izdavanju elektroenergetske saglasnosti kojom je podnosiocu odobrena priključna snaga od 28 kW i da je on tada još uvijek bio razvrstan u treću tarifu grupu. Takođe, protivna strana je ukazala da je na zahtjev podnosioca, dana 12.12.2017. godine doneseno Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti, kojom je podnosiocu odobrena priključna snaga od 78 kW i kojim je razvrstan u prvu tarifnu grupu kategorije potrošnje "ostala potrošnja na niskom naponu" i nakon čega je sa podnosiocem zahtjeva zaključen ugovor o snabdijavanju. Dalje je navedeno, da je podnosilac nakon prijema računa za decembar 2017. godine, prigovorio na ovaj račun, te da je dana 06.02.2018. godine od strane ovlaštenih lica protivne strane izvršena kontrola mjernog mjesta i brojila broj 001643, kojom prilikom je utvrđena njegova neispravnost. Kako protivna strana navodi, zamjena brojila broj 001643 je izvršena zbog neispravnosti uklopnog sata, te je dana 31.07.2018. godine izvršena korekcija obračuna isporučene električne energije za decembar 2017. godine i januar 2018. godine, a na osnovu odredbi člana 79. stav 6. Opštih uslova. Tom prilikom je kako ističe protivna strana izvršeno storniranje fakturisanih računa u iznosu od 4.526,34 KM, te je podnosilac zahtjeva za decembar 2017. godine i januar 2018. godine zadužen za iznos od 3.066,77 KM. Protivna strana ističe, da je korekcija obračuna električne energije izvršena samo za period od dva mjeseca, s obzirom da je podnosilac zahtjeva ranije bio razvrstan u drugu tarifnu grupu, bez mjerenja vršnog opterećenja, gdje je aktivna električne energije mjerena jednotarifnim brojilom. Imajući u vidu naprijed navedeno izjašnjenje na zahtjev podnosioca, protivna strana je predložila da se zahtjev podnosioca u vezi sa korekcijom obračuna utrošene električne energije odbije kao neosnovan. 
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je na 94. redovnoj sjednici održanoj 17.10.2018. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.
Pravna pouka: 
Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić