Skip to Content

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-366-2/18/R-94-240
Datum: 17.10.2018.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 19. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka d) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 5. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 94. redovnoj sjednici, održanoj 17. oktobra 2018. godine, u Trebinju, donijela je 
 

ZAKLJUČAK
o održavanju opšte rasprave

I

Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji upućuje se na javnu raspravu.
U postupku javnog razmatranja ove odluke, Regulatorna komisija za eneregetiku Republike Srpske održaće opštu raspravu u Trebinju, u utorak 30. oktobra 2018. godine u sjedištu Regulatorne komisije, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7, a koja će se održati u dva dijela.

II

Prvi dio rasprave na kojem će se raspravljati o troškovima rada Operatora sistema podsticanja, kao jednom od elemenata naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogenaraciji, održaće se dana 30. oktobra 2018. godine u periodu od 10.30 do 11.30 časova.
Drugi dio rasprave na kojem će se raspravljati o Nacrtu Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji održaće se istoga dana sa početkom u 11.30 časova.

III

Cilj opšte rasprave iz tačke I ovog zaključka je animiranje zainteresovanih lica i javnosti da uzmu aktivno učešće na raspravi iznošenjem usmenih komentara na raspravi ili podnošenjem komentara u pisanoj formi na nacrt odluke.

IV

Regulatorna komisija objavljuje obavještenje za javnost o mjestu i terminu održavanja opšte rasprave u dnevnim novinama koje su dostupne na teritoriji Republike Srpske, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije.
Regulatorna komisija poziva zainteresovana lica da učestvuju na raspravi i/ili da dostave svoje komentare u pisanoj formi na nacrt odluke, najkasnije do 30. oktobra 2018. godine, na način propisan u obavještenju za javnost.
Nacrt odluke stavlja se na raspolaganje javnosti u prostorijama Regulatorne komisije u Trebinju, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7 i na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.

V

Za voditelja opšte rasprave imenuje se Gordana Mičeta, stručni saradnik za praćenje i analizu tržišta.
Za zamjenika voditelja postupka imenuje se Izolda Kapor, tarifni analitičar za proizvodnju električne energije.
Voditelj postupka rukovodi raspravom i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i drugim aktima Regulatorne komisije. 

VI

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije.
 

Predsjednik 
Vladislav Vladičić