Skip to Content

Obavještenje o rješavanju spora u skraćenom postupku - Stevo Đurić, Modriča

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-271-7/18
Datum: 27.09.2018.

Na osnovu člana 28. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 73. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o rješavanju spora u skraćenom postupku


Na 93. redovnoj sjednici održanoj dana 27.09.2018. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Đurić Steva iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, donijela je Zaključak broj 01-271-6/18/R-93-236 o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku i utvrdila nacrt rješenja ovog spora. Doneseni zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama u postupku, tako da stranke i zainteresovana lica mogu podnijeti Regulatornoj komisiji komentare na ove akte u pismenoj formi, u roku od osam dana od dana dostavljanja, odnosno objavljivanja ovog obavještenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić