Skip to Content

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Stevo Đurić, Modriča

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-271-6/18/R-93-236
Datum: 27.09.2018. 

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Đurić Steva iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27.09.2018. godine, u Trebinju, donijela 
 

Z A K LJ U Č A K

Spor pokrenut zahtjevom Đurić Steva iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 28.05.2018. godine, zahtjev za rješavanje spora Đurić Steva iz Modriče (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) od 19.05.2018. godine, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na obračun neovlaštene potrošnje koji mu je obračunala protivna strana zbog povrede polombe, te tvrdi da su plombu na "priključnici" brojila odsijekli zaposleni protivne strane. Takođe, podnosilac zahtjeva ističe da su radnici protivne strane, dana 05.10.2017. godine, vršili mjerenje napona na njegovom mjernom mjestu, kojom prilikom su naveli pogrešne vrijednosti izmjerenog napona, a ukazao je i da su na njegovo insistiranje plombirali ormar za brojilom, kako bi se izbjegle moguće manipulacije na brojilu. Pored toga, u zahtjevu se ističe da je protivna strana izvršila obustavu isporuke električne energije predmetnom mjernom mjestu i da je zbog toga pričinjena velika materijalna šteta, s obzirom da je sušnica duvana koja pripada podnosiocu zahtjeva ostala bez napajanja električnom energijom. Dalje je navedeno da se podnosilac zahtjeva više puta bezuspješno obraćao protivnoj strani, zahtjevajući da se izvrši uključenje električne energije. S obzirom da se ne slaže sa obračunom neovlaštene potrošnje, podnosilac zahtjeva traži da se utvrdi da li je u ovom slučaju bilo neovlaštene potrošnje i da mu se nadoknadi materijalna šteta koja je prouzrokovana isključenjem električne energije. 
Na zahtjev Regulatorne komisije za dostavu izjašnjenja o zahtjevu podnosioca, protivna strana je, dana 19.07.2018. godine, dostavila traženo izjašnjenje, kao i dopunu ovog izjašnjenja, dana 05.09.2018. godine. U izjašnjenju protivne strane se navodi da je podnosilac zahtjev registrovan kao krajnji kupac na mjernom mestu ED broj 26002072, koje se nalazi mjestu Gajevi, Opština Šamac. Kako protivna strana ističe mjerno mjesto je locirano na parcelama koje su u suvlasništvu podnosioca zahtjeva i isto je smješteno u priključno-mjernom ormaru, koji se nalazi na stubu elektordistributivne mreže. Dalje se ističe, da je ormar vlasništvo podnosioca zahtjeva, koji posjeduje ključ od ormara i koji je imao pristup brojilu i plombama. Protivna strana je istakla da je, dana 05.10.2017. godine, izvršena kontrola mjernog mjesta, kada je utvrđeno da je skinuta distributivna plomba sa mjerne letve broj 588740, a čije je postavljanje konstatovano Zapisnikom broj 007533 od 21.06.2016. godine. U izjašnjenju se navodi, da su ovoj kontroli prisustvovali članovi uže porodice podnosioca zahtjeva, koji im se kasnije pridružio, kao i da je nakon konstatovanja neovlaštene potrošnje, izvršena obustava isporuke električne energije. Kako protivna strana ističe, obračun neovlaštene potrošnje je sačinjen za period od 17.07.2017. godine do 05.10.2017. godine, odnosno 120 dana, a što je u skladu sa odredbom člana 91. stav 2. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12) - u daljem tekstu: Opšti uslovi. Pored navedenog u izjašnjenju se navodi da je na ovom mjernom mjestu vršeno mjerenje napona, kojom prilikom je utvrđena razlika između vrijednosti koje su izmjerene na priključnici brojila i na displeju mjernog uređaja. Protivna strana je istakla da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa koji mu je fakturisan po osnovu neovlaštene potrošnje.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27.09.2018. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.
Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pismenoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić