Skip to Content

Rješenje o utvrđivanju planirane neto godišnje proizvodnje el. energije za MHE „Grabovička rijeka“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-315-12/14/R-93-228 
Datum: 27.09.2018. 

Na osnovu odredbi člana 14. stav 1. tačka e) Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 112. i 190. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10), člana 40. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 114/13, 88/14 i 43/16), postupajući po službenoj dužnosti radi utvrđivanja planirane godišnje proizvodnje električne energije u sistemu podsticaja u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovička rijeka“, privrednog društva „E-promet“ d.o.o. Kotor Varoš, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2018. godine, u Trebinju, donijela 
 

R J E Š E NJ E

1. UTVRĐUJE SE da planirana neto godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Grabovička rijeka“, instalisane snage 785 kW, iznosi: "1.840.800", umjesto: "2.990.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-315-5/14/R-87-202, od 10. jula 2014. godine.
2. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, postupajući po službenoj dužnosti, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2018. godine, razmotrila stanje količina u sistemu podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Prethodno je privrednom društvu „E-promet“ d.o.o. Kotor Varoš, Rješenjem o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovička rijeka“ broj 01-315-5/14/R-87-202, od 10. jula 2014. godine, odobreno pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za neto proizvedenu električnu energiju koja se isporučuje u mrežu u planiranom godišnjem iznosu od 2.990.000 kWh. Ovo privredno društvo je sa Operatorom sistema podsticaja, na osnovu navedenog rješenja, zaključilo Ugovor o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, broj 1.1/04/1-26-241/14 od 18. jula 2014. godine. 
U periodu nakon izdavanja rješenja o odobrenju prava na podsticaj, na osnovu dokumentacije koju je dostavio Operator sistem podsticaja, utvrđeno je da prosječna ostvarena neto godišnja proizvodnja u ovom proizvodnom postrojenju u periodu 2015.-2018. godine iznosi 1.840.800 kWh. 
Odredbom člana 14. stav 1. tačka e) Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, propisano je da Operator sistema podsticaja analizira ostvarenje planirane proizvodnje električne energije za koju se ostvaruje pravo na podsticaj, dok je odredbom člana 40. stav 1. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), propisano da, u cilju ostvarenja ciljeva iz Akcionog plana Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Akcioni plan) i realnog planiranja i funkcionisanja sistema podsticaja, Operator sistema podsticaja vrši normalizaciju planirane godišnje proizvodnje, u slučaju da je u periodu od tri godine, za pojedino proizvodno postrojenje, odstupanje prosječno ostvarene proizvodnje od planirane proizvodnje, na osnovu koje je izdata potvrda za energiju, veće od 20%, te da o tome izvještava Regulatornu komisiju radi usklađivanja rješenja o pravu na podsticaj, kako je propisano odredbom člana 40. stav 2. Pravilnika o podsticanju. Imajući u vidu navedene odredbe, Operator sistema podsticaja je izdao novu Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Grabovička rijeka“, broj 1.1/04/1-30-237/18, od 15. avgusta 2018. godine, na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj za planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije od 1.840.000 kWh. 
S obzirom na izvršenu normalizaciju planirane godišnje proizvodnje električne energije, odnosno novoizdatu Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Grabovička rijeka“, broj 1.1/04/1-30-237/18, od 15. avgusta 2018. godine od strane Operatora sistema podsticaja, Regulatorna komisija, po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbom člana 40. stav 2. Pravilnika o podsticanju, utvrđuje novu planiranu neto godišnju proizvodnju u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovička rijeka“, koja za ovo proizvodno postrojenje iznosi 1.840.000 kWh umjesto ranije utvrđenih 2.990.000 kWh, kako je odlučeno tačkom 1. dispozitiva ovog rješenja. Na osnovu ovog rješenja Operator sistema podsticaja će izdavati nove potvrde za energiju na osnovu raspoloživih količina električne energije u sistemu podsticaja, a koje su utvrđene Akcionim planom.
Tačka 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te na odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić