Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodno postrojenje MSE "EFT Solar"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-363-7/18/R-93-229 
Datum: 27.09.2018. 

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu „EFT Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana EFT Solar, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2018. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E
o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana EFT Solar


1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „EFT Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj, u vidu premije za vlastite potrebe, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana EFT Solar, instalisane snage 405,4 kW, ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 480.000 kWh, a koja se gradi na krovu postojećeg objekta mašinske radionice u okviru kompleksa termoelektrane Stanari, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 2514 (novi premjer) k.o. Dragalovci, opština Stanari.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja u skladu sa Potvrdom za energiju broj 1.1/04/1-30-272/18 od 24. septembra 2018. godine prema sljedećoj dinamici:
- tokom 2019. godine za proizvedenu električnu energiju u količini od 70.555 kWh, a
- u 2020. godini i nadalje za ukupnu proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 480.000 kWh. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 30. juna 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na premiju za vlastite potrebe i da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije, čime rezerviše količine u sistemu podsticaja radi ostvarenja premije za vlastite potrebe. 
5. Pravo na podsticaj može se ostvariti najkasnije do 30. decembra 2019. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, 7. septembra 2018. godine, od privrednog društva „EFT Rudnik i termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), primila zahtjev broj 1660, od 5. septembra 2018. godine, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na premiju za potrošnju električne energije za vlastite potrebe, koja će se proizvoditi korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana EFT Solar. Uz zahtjev je dostavljena sva propisana dokumentacija koja se obavezno prilaže.
Proizvodno postrojenje gradi se na teritoriji opštine Stanari, na krovu postojećeg objekta mašinske radionice u okviru kompleksa termoelektrane Stanari, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. broj 2514 (novi premjer) k.o. Dragalovci, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 15.03-360-102/18 od 29. avgusta 2018. godine, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. U obrascu zahtjeva je navedeno da je instalisana snaga proizvodnog postrojenja 405,4 kW, planirana neto godišnja proizvodnja iznosi 480.000 kWh, a planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta je 30. jun 2019. godine. 
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 13. septembra 2018. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva i javnost o prijemu kompletnog zahtjeva i, u skladu sa članom 39. Pravilnika o podsticanju, uputila zahtjev za izdavanje potvrde za energiju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Akcioni plan).
Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Malu solarnu elektranu EFT Solar, broj 1.1/04/1-30-272/18 od 24. septembra 2018. godine na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj prema sljedećoj dinamici: 
- tokom 2019. godine za proizvedenu električnu energiju u količini od 70.555 kWh, a
- u 2020. godini i nadalje za ukupnu proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 480.000 kWh. 
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja, Regulatorna komisija je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2018. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana EFT Solar.
U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za proizvedenu električnu energiju, u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-30-272/18 od 24. septembra 2018. godine, odnosno odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja. 
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u svom zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 30. jun 2019. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) i (7) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju, te da je proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 kW dužan da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije. Prema dostavljenoj studiji ekonomske opravdanosti vrijednost investicije za Malu solarnu elektranu EFT Solar iznosi 749.961 KM. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Operator sistema podsticaja prilikom zaključenja ugovora vodi računa o redoslijedu izdavanja rješenja Regulatorne komisije o pravu na podsticaj i preliminarnom pravu na podsticaj, koji je u saglasnosti sa redoslijedom izdavanja potvrda za energiju, tj. redoslijedom podnošenja kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj i preliminarnog prava na podsticaj.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na podsticaj odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. decembra 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. 
Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o podsticaju primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Pored navedenog, odredbom člana 33. stav (4) i (5) Pravilnika o podsticanju je propisano da proizvođač/investitor, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj kraći od tri godine, može da podnese zahtjev za produženje perioda trajanja preliminarnog prava na podsticaj, najduže za šest mjeseci u slučaju da je realizovano 50% planirane investicije iz studije ekonomske opravdanosti, s tim da ukupan period trajanja preliminarnog prava na podsticaj ne može iznositi duže od tri godine od dana izdavanja ovog rješenja, te da se zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj koji je utvrđen rješenjem Regulatorne komisije.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te na odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i na odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić