Skip to Content

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za izdavanje sertifikata za MSE elektrana "Novaković 2"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-260-6/18/R-93-227
Datum: 27.09.2018.

Na osnovu odredbi člana 29. stav 3. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 8. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 21. stav 1. tačka a. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17), odlučujući o zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Novaković 2", podnosioca Nenada Novakovića iz Banje Luke, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27.09.2018. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E 

1. ODBIJA SE Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koje koristi obnovljivi izvor energije, Mala solarna elektrana "Novaković 2", podnosioca Nenada Novakovića iz Banje Luke, broj 01-05/18 od 07.05.2018. godine, kao neosnovan.
2. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Nenad Novakovića iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), dana 23.05.2018. godine, podnio je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvore energije za Malu solarnu elektranu "Novaković 2", instalisane snage 3 kWp (DC), odnosno 3 kW (AC), broj 01-05/18 od 07.05.2018. godine (u daljem tekstu: zahtjev). Zahtjev je u Regulatornoj komisiji zaveden pod brojem 01-260-1/18.
Pregledom podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije, u smislu člana 15. stav 1. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik), utvrđeno je da je zahtjev nepotpun, kako bi se po istom moglo dalje postupati. Podnosilac zahtjeva je u obrascu zahtjeva za izdavanje sertifikata naveo da je namjena proizvodnog postrojenja "proizvodnja električne energije za vlastite potrebe po sistemu neto mjerenja". S obzirom na činjenicu da je zahtjev nepotpun, Regulatorna komisija je, na osnovu člana 16. Pravilnika, aktom broj 01-260-2/18 od 19.06.2018. godine, obavijestila podnosioca o nekompletnosti zahtjeva i zatražila dostavljanje nedostajuće dokumentacije u roku od 30 dana. 
Nakon što je podnosilac dostavio dopunu zahtjeva, utvrđeno je da je uz zahtjev priložena propisana dokumentacija, na osnovu koje se može dalje postupati i odlučiti o osnovanosti zahtjeva o čemu je obaviješten podnosilac zahtjeva aktom broj 01-260-4/18. Regulatorna komisija je o podnesenom zahtjevu objavila obavještenje za javnost, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije, kao i u dnevnim novinama. U obavještenju za javnost je naveden i rok za dostavljanje komentara javnosti i zainteresovanih lica, te su date informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za sticanje statusa umješača. U ostavljenom roku, odnosno do 13.09.2018. godine, nije bilo dostavljenih komentara na podneseni zahtjev, niti je bilo dostavljenih zahtjeva za sticanje statusa umješača. 
Podnosilac je uz zahtjev, između ostalih dokaza, dostavio i Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti broj 5590 od 12.12.2016. godine, Ugovor o priključenju objekta elektrane na distributivnu mrežu broj 5590/16 od 26.04.2017. godine, Deklaraciju o priključku elektrane broj 5590-01/16 od 17.04.2018. godine, Ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mrežu broj 5590/16 od 26.06.2017. godine, Tropolnu šemu izvedenog stanja Male solarne elektrane "Novaković 2" od 10.04.2018. godine, Deklaraciju o mjernim mjestima elektrane broj 5590-01/16 od 09.04.2018. godine, kao i Ugovor o snabdijevanju od 19.09.2013. godine. Analizom ovih akata utvrđeno je:
• da je objekat podnosioca zahtjeva, kao krajnji kupac, priključen na mrežu Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: operator sistema) na naponski nivo 0,4 [kV], 
• da proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Novaković 2" proizvodi električnu energiju koja se potroši za vlastite potrebe (u objektu krajnjeg kupca), a da se višak isporuči u mrežu operatora sistema, 
• da je u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Novaković 2" instalisan jedan mjerni uređaj (brojilo električne energije) kojim je obezbjeđeno mjerenje i registracija proizvedene električne energije koja je isporučena u elektroenergetsku mrežu i mjerenje i registracija preuzete električne energije iz elektroenergetske mreže (za potrebe rada proizvodnog postrojenja i za potrebe objekta krajnjeg kupca) i
• da je namjena proizvodnog postrojenja "proizvodnja za vlastite potrebe i isporuka u mrežu" upisana u navedeni aktima, izdatim podnosiocu zahtjeva. 
Imajuću u vidu navedene činjenice, u ovom slučaju neusaglašeno je Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti, Tropolna šema izvedenog stanja, Deklaracija o mjernim mjestima kao i ostali navedeni akti izdati i ovjereni od strane operatora sistema koji potvrđuju da je namjena proizvodnog postrojenja "proizvodnja za vlastite potrebe i isporuka u mrežu", sa obrascem zahtjeva kojim podnosilac kao krajnji kupac zahtjeva izdavanje sertifikata za postrojenje čija je namjena proizvodnja po principu "neto mjerenja". 
Takođe, imajuću u vidu navedene činjenice, utvrđeno je da nisu ispunjeni kriterijumi za izdanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Novaković 2", utvrđeni odredbom člana 6. stav 1. tačka đ. Pravilnika. Odredbom ovog člana Pravilnika, propisano je da su u proizvodnom postrojenju, u zavisnosti od namjene proizvodnog postrojenja, na mjernim mjestima instalisani mjerni uređaji kojima se obezbjeđuje mjerenje i registracija električne energije i da je jednopola šema i deklaracija o mjernim mjestima koja služi za mjerenje električne energije ovjerena od strane operatora sistema čime operator sistema potvrđuje da su obezbjeđena neophodna mjerenja električne energije koja su potrebna za izdavanje sertifikata za tu namjenu proizvodnog postrojenja, dok je odredbom VII-4. Pravilnika o uslovima priključenja elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpske propisano da se u elektrani koja ostvaruje pravo na primopredaju po principu neto mjerenja, vrši mjerenje bruto proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje elektrane (dvosmjerno mjerenje) i da se vrši mjerenje električne energije koju elektrana isporuči/preuzme iz distributivne mreže (primopredajno mjerno mjesto). Na osnovu Tropolne šeme izvedenog stanja, ovjerene i potpisane od strane operatora sistema, i Deklaracije o mjernim mjestima, izdate od strane operatora sistema, potvrđuje se da, za namjenu postrojenja Mala solarna elektrana "Novaković 2" po principu "neto mjerenja", nije u proizvodnom postrojenju instalisan dvosmjerni mjerni uređaj (brojilo električne energije) kojim bi bilo obezbijeđeno mjerenje i registracija električne energije proizvedene na stezaljkama generatora (bruto proizvedene električne energije) i vlastite potrošnje elektrane, odnosno nije obezbijeđeno mjerenje i registracija svih tokova električne energije u proizvodnom postrojenju za zahtjevanu namjenu proizvodnog postrojenja po principu "neto mjerenja".
Na osnovu neusaglašenosti namjene postrojenja u dokumentaciji izdatoj od strane operatora sistema sa namjenom navedenom u obrascu zahtjeva, navedenog činjeničnog stanja i navedenog pravnog osnova utvrđeno je da ovo proizvodno postrojenje ne ispunjava propisane kriterijume za izdavanje sertifikata, a koji su definisani odredbama člana 6. stav 1. tačka đ. Pravilnika, te je, na osnovu odredbe člana 21. stav 1. tačka a. Pravilnika, zahtjev podnosioca odbijen kao neosnovan, kako je odlučeno u tački 1. dispozitiva ovoga rješenja. 
Tačka 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici, s obzirom na konačnost i odredbi člana 5. tačka b. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, s obzirom na objavljivanje.
Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici, te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić