Skip to Content

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MHE „Glavica“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-391-18/17/R-92-218
Datum: 13.09.2018.


Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „BBB“ d.o.o. Šipovo, sa adresom Lubovo bb u Šipovu, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Plive, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 92. redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2018. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E
o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“

1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „BBB“ d.o.o. Šipovo, za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Glavica“, instalisane snage 1.473 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 9.452.500 kWh, koja se gradi na rijeci Plivi, na zemljištu označenom kao dio k.č. 37/1/1 k.o. Sarići, dio k.č. 15/29/1 i dio k.č. 15/29/7 k.o. Sokolac, na teritoriji opštine Šipovo.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja u periodu od 1. januara 2019. godine pa nadalje, za ukupnu planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije u količini od 9.452.500 kWh, u skladu sa Potvrdom za energiju broj 1.1/04/1-30-116/18 od 16. aprila 2018. godine.
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 1. januara 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za usklađivanje/zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije, čime rezerviše količine u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni u skladu sa ovim rješenjem. 
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 1. jula 2019. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za usklađivanje/zaključenje predugovora u skladu sa ovim rješenjem. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo „BBB“ d.o.o. Šipovo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je 26. juna 2018. godine (dokumentacija je evidentirana na protokolu 29. juna 2018. godine) Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj koje je odobreno rješenjem broj 01-391-13/17/R-82-142 od 7. juna 2018. godine, kao i dopunsku dokumentaciju dostavljenu 20. avgusta 2018. godine.
Podnosiocu zahtjeva je rješenjem Regulatorne komisije broj 01-391-10/17/R-60-246 od 25. oktobra 2017. godine i rješenjem broj 01-391-13/17/R-82-142 od 7. juna 2018. godine odobreno preliminarno pravo na podsticaj proizvodnje električne energije u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka rijeke Plive, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“, koja se gradi na teritoriji opštine Šipovo, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 15.03-360-204/12 od 10. juna 2014. godine, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske. Instalisana snaga proizvodnog postrojenja je 1.473 kW, planirana neto godišnja proizvodnja 9.452.500 kWh, a planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta je 1. jul 2018. godine. 
U skladu sa izdatim rješenjem o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac zahtjeva je sa Operatorom sistema podsticaja zaključio Predugovor o pravu na podsticaj, broj 1.1/04/1-30-33/18 od 31. januara 2018. godine kojim su rezervisane količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
Zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj je blagovremeno podnesen, odnosno podnesen je u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđenog naprijed navedenim rješenjem Regulatorne komisije, a u skladu sa odredbom člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju). U zahtjevu za produženje preliminarnog prava na podsticaj navedeni su razlozi za podnošenje ovog zahtjeva, kao i opisano trenutno stanje radova na Maloj hidroelektrani „Glavica“ u ukupnom iznosu od 3.644.329 KM za šta su dostavljene skenirane fotografije, neovjerene fotokopije izvoda (kod Unikredit banke, a.d. Banja Luka broj: 62, 48, 23, 8, 1, 55, 49, 39, 35, 25, 17, 11 i 10) neovjerena kopija 11. privremene situacije od 31.5.2018. godine od MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, dva predračuna firme „Kossler“ Austrija na iznos 703.600 EUR i 102.300 EUR, račun, broj 12/18 od 28.11.2017. godine od firme „Ganges“ d.o.o. Doboj, te predračuni broj 17005/1/1 od 3.8.2017. godine i broj 17006/1/1 od 2.10.2017. godine od firme „Advensys engineering“ d.o.o. Zagreb, Hrvatska. 
Pošto dostavljena dokumentacija nije bila adekvatno ovjerena, o čemu je podnosilac zahtjeva obaviješten dopisom broj 01-391-16/17, podnosilac zahtjeva je 20. avgusta 2018. godine dostavio dokumentaciju i obrazloženje sa navedenim stepenom izvršenih građevinskih i ostalih radova, kao i nabavke opreme, ovjeren primjerak ugovora sa „Kossler“ Austrija od 9. avgusta 2017. godine na engleskom jeziku, te ovjerene ugovore, kako slijedi:
- „Advensys engineering“ d.o.o. Zagreb, Hrvatska za izradu, isporuku i montažu opreme za MHE Glavica od 26.7.2017. godine i od 24. januara 2018. godine, 
- MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka – Ugovor o zajedničkom ulaganju za izgradnju – rekonstrukciju prelaska na 20 kV naponski nivo i izgradnju priključnog voda, 
- MIG Elektro d.o.o. Mrkonjić Grad, za izvođenje i instalaciju rasvjete, uzemljenja i gromobranske zaštite prema Glavnom projektu MHE Glavica, Knjiga 02,
- Ugovor broj 01/17 od 2.8.2017. godine za aktivnosti na projektu MHE Glavica, kao i Aneks 1 ugovora br. 01/17 od 2. avgusta 2017. godine sa ENKOS d.o.o. Sarajevo za obradu Izvedenog projekta MHE Glavica,
- „Toding“ d.o.o. Zagreb, ugovori broj 07/17 i broj 07-1/17 za izradu Glavnog Arhitektonskog građevinskog projekta „Strojarnice“ za MHE Glavica, Šipovo, 
- Grupa ponuđača: „Routing“ d.o.o. Banja Luka i „IGH“ d.o.o. Mostar za usluge stručnog nadzora, od 7. juna 2017. godine,
- „Ganges“ d.o.o. Doboj, od 28. novembra 2017. godine za nabavku dijelova opreme i 
- „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad za izgradnju objeta MHE Glavica. 
Takođe je dostavljena ovjerena 12. privremena situacija od 30. juna 2018. godine od „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad, kao i ovjereni izvodi kod Unikredit banke, a.d. Banja Luka broj: 32, 29, 43, 64, 57, 62, 64, 80, 48, 23, 8, 1, 55, 49, 39, 35, 25, 17, 11 i 10, te izvodi banke SPARKASSE, poslovnica Mostar pod brojevima 1, 4 i 3. 
Na osnovu dostavljene dokumentacije, kao i na osnovu fotodokumentacije koju su predstavnici Regulatorne komisije obezbijedili u toku postupka izdavanja dozvole za izgradnju Male hidroelektrane „Glavica“, odnosno prilikom održavanja opšte rasprave po Nacrtu dozvole za izgradnju Male hidroelektrane „Glavica“, koja je obavljena 9. jula 2018. godine u Šipovu, utvrđeno je da su građevinski radovi koje je potrebno izvesti prema studiji izvodljivosti i glavnom projektu realizovani u značajnom obimu, da je elektromašinska oprema plaćena u iznosu većem od 50% vrijednosti planirane glavnim projektom, odnosno ugovorene sa proizvođačem opreme i da su razlozi za produženje preliminarnog prava na podsticaj opravdani. Na osnovu prethodno navedenog odlučeno je da se odobri produženje trajanje preliminarnog prava na podsticaj u trajanju od šest mjeseci, odnosno do 1. januara 2019. godine, te je odlučeno kao u tački 1. i 3. dispozitiva ovoga rješenja.
Operator sistema podsticaja je 16. juna 2018. godine, radi usklađivanja raspoloživih količina za podsticanje u 2018. godini, izdao novu Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Glavica“, broj 1.1/04/1-30-116/18 od 16. aprila 2018. godine, prema kojoj je podnosilac zahtjeva mogao rezervisati djelimične količine električne energije i u 2018. godini. Međutim, imajući u vidu da je preliminarno pravo na podsticaj ovim rješenjem produženo do 1. marta 2019. godine, te da je izvjesno da se neće podsticati proizvodnja električne energije u ovom proizvodnom postrojenju u toku 2018. godine, to je odlučeno da se količine električne energije za podsticanje za ovo proizvodno postrojenje rezervišu u 2019. godini. Dakle, u toku 2019. godine i nadalje, podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na podsticaj za ukupnu planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije u količini od 9.452.500 kWh. S obzirom na navedeno odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) i (7) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju, te da je proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 kW dužan da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 1. jula 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. 
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić