Skip to Content

Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MHE „Medoš“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-285-18/17/R-92-219 
Datum: 13.09.2018.


Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 181B, PP13, Banja Luka, za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Drinjače, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Medoš“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 92. redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2018. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E
o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Medoš“


1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Medoš“, nominalne aktivne snage na turbinama 4.920 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 18.040.000 kWh, koja se gradi na rijeci Drinjači u mjestu Duga Njiva, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1/2, 836 k.o. Gobelje, opština Vlasenica, te k.č. br. 10193/2, 10328/1, 10328/2, 10332, 10333, 10329, 10330, 10331, 10335, 10336 i 13713/3 k.o. Kamenica, grad Zvornik.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 18.040.000 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-30-114/18 od 16.4.2018. godine, a na osnovu koje ima mogućnost da u 2019. godini ostvari pravo na podsticaj za ukupnu planiranu godišnju proizvodnju. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 1. marta 2019. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za usklađivanje/zaključivanje predugovora o podsticanju, kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije, čime produžava rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni. 
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 1. septembra 2019. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za usklađivanje/zaključenje predugovora. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo za proizvodnju električne energije „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za produženje perioda važenja preliminarnog prava na podsticaj od 26. jula 2018. godine, kao i dopunu dokumentacije, dostavljenu 24. avgusta 2018. godine.
Podnosiocu zahtjeva je rješenjem Regulatorne komisije broj 01-285-10/17/R-50-155 od 29. juna 2017. godine i rješenjem broj 01-285-13/17/R-82-143 od 7. juna 2018. godine odobreno preliminarno pravo na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Medoš“, na rijeci Drinjači, planirane nominalne aktivne snage na turbinama 4.920 kW i planirane neto godišnje proizvodnje 18.040.000 kWh. Elektrana se gradi u mjestu Duga Njiva, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1/2, 836 k.o. Gobelje, opština Vlasenica, te k.č. br. 10193/2, 10328/1, 10328/2, 10332,10333, 10329, 10330, 10331, 10335, 10336 i 13713/3 k.o. Kamenica, grad Zvornik, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 15.03-360-142/16 od 24. januara 2017. godine, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske. 
U skladu sa izdatim rješenjem o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj, podnosilac zahtjeva je sa Operatorom sistema podsticaja zaključio Predugovor o pravu na podsticaj, broj 1.1/04/1-99-255/17 od 29. avgusta 2017. godine kojim su rezervisane količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i to u 2018. godini za djelimične količine, a počev od 1. januara 2019. godine za ukupnu planiranu godišnju proizvodnju električne energije.
Zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj je blagovremeno podnesen, odnosno podnesen je u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđenog naprijed navedenim rješenjem Regulatorne komisije, a u skladu sa odredbom člana 33. stav 4. Pravilnika. U zahtjevu za produženje preliminarnog prava na podsticaj, Informaciji o obavljenim aktivnostima na izgradnji MHE Medoš i Pregledu utrošenih sredstava za izgradnju MHE Medoš na rijeci Drinjači, opština Zvornik podnosilac zahtjeva je u zahtjevu istakao da je za izgradnju ovoga proizvodnog objekta do trenutnka podnošenja zahtjeva, realizovao investiciona sredstva u iznosu od 5.869.950,85 EUR, te je uz zahtjev dostavio potrebnu dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova za produženje preliminarnog prava na podsticaj, odnosno da je ralizovao 50% vrijednosti investicije, koja je utvrđena u Studiji ekonomske opravdanosti. Kao dokaze da je ralizovano 50% vrijednosti investicije za ovaj proizvodni objekat, podnosilac zahtjeva je priložio:
1. ugovor za nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i aneks ugovora sa dobavljačem ATB Sever Subotica, (broj podnosioca zahtjeva 26-01/17, broj izvođača 40/2017) od 20. aprila 2018. godine, predračune i odgovarajuće ovjerene izvode sa banke o izvršenim plaćanjima u ukupnom iznosu od 3.229.515,30 EUR kao dokaz o nabavljenoj i plaćenoj hidro-mehaničkoj opremi; 
2. za izvršenje građevinskih radova koji čine najveći dio ukupnih radova dostavljeni su:
- četrnaest privremenih građevinskih situacija - GP ŽGP d.d. Sarajevo, prema kojima je vrijednost izvršenih radova na dan 5. jul 2018. godine (datum 14. privremene situacije) iznosila 724.216,76 EUR, dodatak 1 ugovora za građevinske radove za malu hidroelektranu „Medoš“ od 6. aprila 2017. godine, ugovori o cesiji sa cesionarom „Zvornik putevi“ a.d. Karakaj, bb Zvornik, te ovjereni izvod transakcionog računa banke o izvršenim plaćanjima; 
- ugovor o pristupanju pravima i obavezama iz ugovora za dio građevinskih radova od 9. aprila 2018. godine sa Ruding Koop Ugljevik, avansni račun i ovjereni izvodi sa banke o izvršenim plaćanjima u ukupnom iznosu od 590.817,55 EUR; 
- privremene situacije - Siming trejd Foča i ovjereni izvodi sa banke o izvršenim plaćanjima u ukupnom iznosu od 260.716,77 EUR i
- ovjereni izvodi sa banke o izvršenim plaćanjima u ukupnom iznosu od 1.086.593,22 EUR za ostale građevinske, kao i ostale radove za koje je dostavljen pregled po vrsti ugovorenih radova i izvođačima.
Na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je realizovana investicija u iznosu većem od 50% iznosa koji je utvrđen u studiji ekonomske opravdanosti i koji iznosi 9.685.786 EUR i to: za građevinske radove 1.575.751 EUR, hidro-mehaničku opremu u iznosu od 3.229.515,30 EUR, ostale radove koji se odnose na izradu projekta, garancije i slično u iznosu od 1.086.593,22 EUR, što ukupno iznosi 5.891.859,52 EUR. Dakle, ocjenom priloženih dokaza utvrđeno je da je realizovano više od 50% investicije, čime su u smislu odredbe člana 33. stav 4. Pravilnika o podsticanju ispunjeni uslovi za produženje preliminarnog prava na podsticaj u trajanju od šest mjeseci, odnosno do 1. marta 2019. godine. Imajući u vidu navedenu odredbu Pravilnika nije se mogao prihvatiti prijedlog podnosilaca da se produži trajanje preliminarnog prava na podsticaj do 30. septembra 2019. godine, te je odlučeno kao u tački 1. i 3. dispozitiva ovoga rješenja.
Operator sistema podsticaja je 20. juna 2017. godine izdao Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Medoš“, broj 1.1/04/1-99-180/17, a 16. aprila 2018. godine Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Medoš“, broj 1.1/04/1-30-114/18. Potvrda za energiju iz 2018. godine je izdata radi usklađivanja raspoloživih količina za podsticanje u 2018. godini. Prema ovim potvrdama podnosilac zahtjeva je mogao rezervisati djelimične količine električne energije i u 2018. godini, međutim, imajući u vidu da je prelimilarno pravo na podsticaj ovim rješenjem produženo do 1. marta 2019. godine, te da je izvjesno da se neće podsticati proizvodnja električne energije u ovom proizvodnom postrojenju u toku 2018. godine, to je odlučeno da se količine električne energije za podsticanje za ovo proizvodno postrojenje rezervišu u 2019. godini. Dakle, u toku 2019. godine i nadalje, podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na podsticaj za ukupnu planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije u količini od 18.040.000 kWh, te je odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) i (7) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj, dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju, te da je proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 kW dužan da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 1. septembra 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora o podsticaju i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i na odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić