Skip to Content

Rješenje o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MSE „Torič 2“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-300-7/18/R-92-220
Datum: 13.09.2018.


Na osnovu odredbe člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), odlučujući po zahtjevu podnosioca privrednog društva „Solar Torič“ d.o.o. Banja Luka, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 92. redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2018. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E
o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“


1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „Solar Torič“ d.o.o. Banja Luka, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“, instalisane snage 171,6 kW i planirane neto godišnje proizvodnje električne energije 243.000 kWh, koje se gradi na zemljištu označenom kao k.č. broj 479/1 K.O. Bileća (novi premjer), Bileća.
2. Podnosilac zahtjeva na osnovu ovog rješenja stiče pravo da zaključi predugovor sa Operatorom sistema podsticaja o ostvarivanju prava iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 243.000 kWh, u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-30-246/18, od 27. avgusta 2018. godine, a na osnovu koje ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2018. godini. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja daje se do 31. decembra 2018. godine do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje/usklađivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni u skladu sa ovim rješenjem. 
5. Pravo na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 30. juna 2019. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora.
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za usklađivanje/zaključenje predugovora u skladu sa ovim rješenjem.
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, 16. marta 2016. godine primila zahtjev, broj 1-30-03/16 od 16. marta 2016. godine, privrednog društva „Solar Torič“ d.o.o. Bileća (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju, koju će proizvoditi korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“. Uz zahtjev je dostavljena i prateća dokumentacija. Prema podacima koji su navedeni u zahtjevu, proizvodno postrojenje se gradi na zemljištu označenom kao k.č. broj 479/1 K.O. Bileća (novi premjer), instalisana snaga fotonaposnkih panela je 171,6 kWp, te je planirana neto godišnja proizvodnja električne energije od 243.000 kWh, a planirani početak rada postrojenja je 1. mart 2017. godine.
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 21. marta 2016. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva i javnost o prijemu kompletnog zahtjeva, te je uputila zahtjev MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, za izdavanje potvrde za energiju kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije - u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 111/15 i 5/16). 
Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Malu solarnu elektranu „Torič 2“ broj 1.1/04/1-85-107/16 od 28. marta 2016. godine na osnovu koje je utvrđeno da su količine električne energije planirane za podsticaj do 2020. godine u cjelosti rezervisane. Postupajući po ovom zahtjevu Regulatorna komisija je, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2016. godine, donijela Zaključak o obustavljanju ovoga postupka. Zaključkom je, takođe, utvrđeno da se podnosilac evidentira na listu čekanja, kod Operatora sistema podsticaja, za slučaj da se pojave raspoložive količine električne energije za podsticanje, jer u vrijeme odlučivanja o zahtjevu nije bilo raspoloživih količina električne energije za podsticanje, a što je utvrđeno na osnovu izdate potvrde za energiju. Dakle, ovim zaključkom, kao aktom proceduralne prirode, nije meritorno odlučeno o zahtjevu, već je konstantovano da se ponosilac evidentira na listi čekanja kod Operatora sistema podsticaja, što podrazumijeva privremenost u postupku, do eventualne pojave raspoloživih količina. 
S obzirom na dinamiku ostvarivanja ciljeva iz Akcionog plana, te na osnovu uvida u izdate potvrde za energiju Operatora sistema podsticaja, Regulatorna komisija je, ponovo, na 43. redovnoj sjednici, razmotrila zahtjev podnosioca.
Odredbama člana 23. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da će Regulatorna komisija odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni svi kriterijumi i uslovi propisani Pravilnikom o podsticanju. Odrebama člana 27. stav 2. Zakona, definisano je da proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji može ostvariti preliminarno pravo na podsticaj obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju u toku izgradnje postrojenja ako ispunjava uslove iz člana 21. stav 1. tačka a) i b) i stava 2. Zakona. Odredbama člana 21. Zakona definisani su uslovi pod kojima se može ostvariti pravo na podsticaj, a odredbom stava 1. tačka b) ovoga člana Zakona propisan je i uslov da količine električne energije za podsticanje ne prelaze količine utvrđene Akcionim planom. Takođe, i odredbama člana 6. stav 1. tačka b) Pravilnika o podsticanju propisano je da instalisani kapaciteti, odnosno proizvodnja električne energije u proizvodnim postrojenjima, koja koriste obnovljive izvore ili efikasnu kogeneraciju za koje se ostvaruje pravo na podsticaj, ne prelaze količine za podsticanje utvrđene Akcionim planom, a što se dokazuje potvrdom za kapacitet, odnosno potvrdom za energiju Operatora sistema podsticaja. Na osnovu Potvrde za energiju za Malu solarnu elektranu „Torič 2“ broj 1.1/04/1-85-107/16 od 28. marta 2016. godine, nedvosmisleno je utvrđeno da su količine električne energije planirane za podsticanje proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije u cjelosti rezervisane. 
Na osnovu navedenog pravnog osnova, a posebno činjenice da prema Akcionom planu ne postoje raspoložive količine energije za podsticanje do 2020. godine, ukazala se potreba da se o podnesenom zahtjevu za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj meritorno odluči. Imajući u vidu da nije ispunjen uslov za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj propisan odredbom člana 21. stav 1. tačka b. Zakona i odredbom člana 6. stav 1. tačka v. Pravilnika o podsticanju, zahtjev podnosioca je Rješenjem, broj 01-196-7/16/R-43-76, od 21. aprila 2017. godine odbijen kao neosnovan. 
Takođe, na 43. redovnoj sjednici Regulatorna komisija je donijela zaključak, broj 01-255-1/17/R-43-96, prema kome će se, ukoliko se oslobodi dio raspoređenih količina energije u sistemu podsticaja u okviru količina određenih Akcionim planom u vrijeme donošenja ovog zaključka, zbog odustajanja korisnika prava na podsticaj, gubitka prava na podsticaj ili normalizacije plana proizvodnje, slobodne količine rasporediti u skladu sa ranije stečenim statusom podnosilaca zahtjeva utvrđenim odlukama Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, s tim da je potrebno podnijeti novi zahtjev za odobrenje prava na podsticaj.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 8. juna 2018. godine od Operatora sistema podsticaja primila obavještenje, odnosno Potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-163/18 za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana „Torič 2“ od 31. maja 2018. godine, u kojoj je navedeno da su se nakon izvršene normalizacije plana proizvodnje za 2018. godinu i gubitka preliminarnog prava na podsticaj pojedinih korisnika prava pojavile raspoložive količine za podsticaj za Malu solarnu elektranu „Torič 2“ u 2018. godini, u iznosu od 76.252 kWh. 
Takođe, u prethodnom periodu podnosilac zahtjeva je obavijestio Regulatornu komisiju o izvršenim promjenama u upisu u odgovarajući registar, odnosno o promjeni sjedišta privrednog društva, te da podnosilac posluje pod firmom „Solar Torič“ d.o.o. Banjaluka.
S obzirom na naprijed navedeni zaključak o načinu raspodjele slobodnih količina električne energije za podsticanje u skladu sa statusom podnosioca utvrđenim odlukom Regulatorne komisije, kao i Potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-163/18 za proizvodno postrojenje Malu solarnu elektranu „Torič 2“, privredno društvo „Solar Torič“ d.o.o. Banja Luka podnijelo je Regulatornoj komisiji novi zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj u Maloj solarnoj elektrani „Torič 2“, dana 18. juna 2018. godine, pri čemu je prethodno za ovo proizvodno postrojenje dostavljena sva propisna dokumentacija. Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju, dana 19. juna 2018. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva i javnost o prijemu kompletnog zahtjeva. 
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja broj 1.1/04/1-30-163/18 i činjenicu da su postojale raspoložive količine za podsticanje u iznosu od 76.252 kWh, Regulatorna komisija je, na 84. redovnoj sjednici, održanoj 21. juna 2018. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani „Torič 2“ i donijela rješenje broj 01-300-5/18/R-84-162.
Operator sistema je 5. septembra 2018. godine, nakon što su se pojavile raspoložive količine za podsticanje usljed gubitka preliminarnog prava na podsticaj drugih korisnika, za Malu solarnu elektranu „Torič 2“ dostavio novu Potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-246/18 od 27. avgusta 2018. godine na osnovu koje ovo proizvodno postrojenje može ostvariti pravo na podsticaj u toku 2018. godine za ukupnu planiranu godišnju proizvodnju u iznosu od 243.000 kWh.
S obzirom na navedeno, Regulatorna komisija je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak donošenja novog rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“, a u smislu odredbe člana 112. Zakona o opštem upravnom postupku, te je, na 92. redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2018. godine, ponovo razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani „Torič 2“
U skladu sa odredbama člana 27. Zakona i 32. Pravilnika o podsticanju razmotren je zahtjev i utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava sve kriterijume i uslove u pogledu izvora energije, snage postrojenja, planirane godišnje proizvodnje i količina koje su Akcionim planom određene za podsticanje, te je podnosiocu zahtjeva odobreno preliminarno pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za neto proizvedenu električnu energiju koja se isporučuje u mrežu u planiranom godišnjem iznosu od 243.000 kWh, a u skladu sa Potvrdom za energiju za Malu solarnu elektranu „Torič 2“, broj 1.1/04/1-30-246/18, od 27. avgusta 2018. godine, odnosno odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u zahtjevu od 18. juna 2018. godine naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 31. decembar 2018. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za usklađivanje/zaključivanje predugovora o podsticaju. Imajući ovo u vidu, odlučeno je kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. juna 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. 
Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenog odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Pored navedenog, odredbom člana 33. stav (4) i (5) Pravilnika o podsticanju je propisano da proizvođač/investitor, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj kraći od tri godine, može da podnese zahtjev za produženje perioda trajanja preliminarnog prava na podsticaj, najduže za šest mjeseci u slučaju da je realizovano 50% planirane investicije iz studije ekonomske opravdanosti, s tim da ukupan period trajanja preliminarnog prava na podsticaj ne može iznositi duže od tri godine od dana izdavanja ovog rješenja, te da se zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj koji je utvrđen rješenjem Regulatorne komisije.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić