Skip to Content

Rješenje spora: Mile Erić, Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-158-9/18/R-89-191
Datum: 02.08.2018. 

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Erić Mila iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 89. redovnoj sjednici, održanoj 2. avgusta.2018. godine, u Trebinju, donijela je
 

R J E Š E NJ E

1. USVAJA SE zahtjev Erić Mila iz Zvornika od 01.03.2018. godine, kojim osporava Račun za neovlaštenu potrošnju električne energije broj 9000101482 od 23.01.2018. godine u iznosu od 2.230,06 KM za mjerno mjesto ED broj 0038511600067009 u naselju Čelopek bb u Zvorniku, te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina da ovaj račun stavi van snage.
2. NALAŽE SE MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina da za mjerno mjesto ED broj 0038511600067009 sačini korekcuju obračuna električne enegrije primjenom metode proračuna, za period od godinu dana unazad od dana 11.01.2018. godine.
3. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e

Dana 12.03.2018. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je zahtjev za rješavanje spora Erić Mila iz Zvornika od 01.03.2018. godine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se električna energija isporučuje, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na obračun neovlaštene potrošnje koji mu je dostavila protivna strana, nakon kontrole njegovog mjernog mjesta u Zvorniku. U podnesku je istaknuto da je tek skidanjem plombi sa brojila koje nisu bile oštećene, utvrđeno da brojilo ne mjeri električnu energiju na dvije faze. Takođe, ukazano je da zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje nije konstatovano oštećenje plombi, niti se zatečeno stanje na licu mjesta može podvesti pod neovlaštenu potrošnju iz člana 89. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanju električnom energijom – Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 90/12) – daljem tekstu: Opšti uslovi. Podnosilac zahtjeva je istakao i da je protivnoj strani u cilju sporazumnog rješavanja ovog spora, dostavio dopis u kojem je predložio da se obračun neovlaštene potrošnje stavi van snage i da se izvrši korekcija obračuna utrošene električne energije. Kako protivna strana nije prihvatila ovaj prijedlog, podnosilac zahtjeva se obratio Regulatornoj komisiji zahtjevom za rješavanje spora. 
Protivna strana je, na zahtjev Regulatorne komisije, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, dana 15.06.2018. godine, u kome je navedeno da je podnosilac zahtjeva u evidencijama protivne strane od 24.01.2006. godine evidentiran kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', na mjernom mjestu broj 0038511600067009, koje se nalazi u naselju Čelopek bb, Grad Zvornik. U izjašnjenju je ukazano, da je mjerno mjesto redovno očitavano i da su podnosiocu redovno ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju. Ukazano je i da je protiv podnosioca zahtjeva, dana 25.09.2013. godine, pokrenut parnični postupak, radi naplate potraživanja za isporučenu električnu energiju u iznosu od 7.301,42 KM, te da ovaj postupak još uvijek nije okončan. Protivna strana je navela da je 26.01.2015. godine izvršena kontrola navedenog mjernog mjesta, kada je utvrđeno da je mjerno mjesto tehnički ispravno. Dalje se navodi, da je, dana 11.01.2018. godine, bez prisustva krajnjeg kupca, izvršena kontrola ovog mjernog mjesta, kada je utvrđeno, da je poklopac priključnice na brojilu broj 4508112 ''nasilno povlačen'' i da su mjerni mostovi na fazama ''R'' i ''S'' pomjereni, zbog čega električna energija preko ovih faza nije mjerena. Protivna strana je istakla da je nakon obavljene kontrole mjernog mjesta podnosioca zahtjeva zaključeno da se radi o neovlaštenoj potrošnji iz člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, pa je podnosiocu zahtjeva obračunata neovlaštena potrošnja i po tom osnovu mu je, dana 23.01.2018. godine, fakturisan Račun broj 9000101482, u iznosu od 2.230,05 KM. Takođe je ukazano da je 11.01.2018. godine na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva izvršena zamjena brojila, kada je umjesto brojila broj 4508112 postavljeno brojilo broj 276812. Kako protivna strana navodi, podnosilac zahtjeva je dostavio dopis u kojem je predložio da umjesto fakturisanog obračuna neovlaštene potrošnje plati manji iznos, odnosno da se izvrši korekcija obračuna električne energije zbog greške u mjerenju. U izjašnjenju je ukazano i da podnosilac zahtjeva ne osporava činjenicu da električna energija nije mjerena preko dvije faza na brojilu. Imajući u vidu naprijed navedeno izjašnjenje, protivna strana je predložila da se zahtjev podnosioca kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje odbije kao neosnovan.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 87. redovnoj sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana dostave komentara na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku stranke nisu dostavile komentare na nacrt rješenja i zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku.
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju, koju su stranke priložile i to: Zahtjev podnosioca od 01.03.2018. godine, Izjašnjenje o zahtjevu podnosioca broj 268-4/18 od 13.06.2018. godine, Dostavu podataka od 01.06.2018. godine, Zapisnik o kontrolnom pregledu mjernog mjesta po nalogu broj 47514 od 26.01.2015. godine, Deklaraciju o priključku broj 434/15-01 od 23.02.2015. godine, Zapisnik o utvrđivanju neovlaštene potrošnje broj 1/2018 od 11.01.2018. godine, Zapisnik o kontrolnom prgledu mjernog mjesta po Nalogu broj 139282 od 11.01.2018. godine, Potvrdu o zamjeni brojila broj 01/18 od 11.01.2018. godine, Obračun neregistrovane energije broj 187/18 od 15.01.2018. godine, Dostavu fakture za naknadu neovlaštene potrošnje električne energije broj 268/18 od 23.01.2018. godine, Račun broj 9000101482 od 23.01.2018. godine, Prigovor na fakturu od 30.01.2018. godine, Izmjenjeni prigovor na fakturu od 30.01.2018. godine, Obavještenje o isključenju od 07.02.2018. godine, Odgovor po prigovoru 268-1/18 od 06.02.2018. godine, Odgovor po prigovoru broj 268-1/18 od 19.02.2018. godine, Izjavu podnosioca datu policijskom službeniku, Finansijsku karticu ED broj 0038511600067009, Energetsku karticu ED broj 0038511600067009 i račune za isporučenu električnu energiju na mjernom mjestu ED broj 0038511600067009.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
• Podnosilac zahtjeva je u evidencijama protivne strane evidentiran kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', 1. tarifna grupa, na mjernom mjestu ED broj 0038511600067009, koje se nalazi u naselju Čelopek bb, u Zvorniku;
• Dana 26.01.2015. godine ovlaštena lica protivne strane su izvršili kontrolu mjernog mjesta podnosioca ED broj 0038511600067009, kojom prilikom je utvrđeno da je mjerno mjesto u ispravnom stanju, a što je konstatovano Zapisnikom o kontrolnom pregledu mjernog mjesta po nalogu broj 47514 od 26.01.2015. godine;
• Olaštena lica protivne strane su, dana 11.01.2018. godine, izvršila kontrolu mjernog mjesta ED broj 0038511600067009, kojom prilikom su utvrdila da je izvršeno ''raskačivanje'' dva naponska mjerna mosta ''R'' i ''S'' faze na brojilu broj 4508112, zbog čega nije bilo mjerenja električne energije preko tih faza, što je konstatovano Zapisnikom o kontrolnom pregledu mjernog mjesta po nalogu broj 139281 i Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 1/2018 od 11.01.2018. godine;
• Zapisnikom o kontrolnom pregledu mjernog mjesta po nalogu broj 139281 od 11.01.2018. godine je konstatovano da nema oštećenja žigova i plombi na priključnici brojila, te da nije oštećen poklopac brojila;
• Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 1/2018 od 11.01.2018. godine je konstatovano da nije oštećen poklopac brojila i nisu konstatovane povrede distributivnih plombi i žigova, te da se brojilo nalazi u susjednom dvorištu;
• Podnosilac zahtjeve nije prisustvovao kontroli mjernog mjesta od 11.01.2018. godine, ali mu je naknadno dostavljen zapisnik o izvršenoj kontroli;
• Dana 11.01.2018. godine na mjernom mjestu ED broj 0038511600067009 izvršena je zamjena brojila broj 4508112 i postavljanje brojila brojila 276812, o čemu je sačinjena Potvrda o zamjeni brojila broj 01/18 od 11.01.2018. godine;
• Protivna strana je za mjerno mjesto ED broj 0038511600067009 sačinila obračun neovlaštene potrošnje za period od godinu dana i podnosiocu zahtjeva po tom osnovu fakturisala Račun broj 9000101482 od 23.10.2018. godine, u iznosu od 2.230,06 KM;
• Dana 30.01.2018. godine podnosilac zahtjeva je protivnoj strani dostavio prigovor na obračun neovlaštene potrošnje, na koji mu je protivna strana, dana 06.02.2018. godine i dana 19.02.2018. godine, dostavila odgovor na prigovor u kojem mu je ukazano da je njegov prigovor neosnovan i da se može obratititi Regulatornoj komisiji;
• Mjerno mjesto podnosioca zahtjeva ED broj 0038511600067009 je redovno očitavano i podnosiocu zahtjeva su redovno ispostavljani računi za isporučenu električnu energiju; 
• Podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa koji mu je fakturisan po osnovu neovlaštene potrošnje.
Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno, da je protivna strana, dana 11.01.2018. godine, obavila kontrolu mjernog mjesta podnosica zahtjeva ED broj 0038511600067009. Tom prilikom su ovlaštena lica protivne strane utvrdila da je poklopac brojila nasilno pomjeran i da je izvršeno ''raskačivanje'' dva naponska mjerna mosta na ''R'' i ''S'' fazi, zbog čega je brojilo mjerilo potrošnju električne energije samo preko jedne faze. Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 1/2018 od 11.01.2018. godine, koji je sačinjen nakon ove kontrole konstatovano je da nema oštećenja poklopca brojila i nisu konstatovane bilo kakve povrede žigova i plombi na brojilu, a navedeno je i da se brojlo nalazi u susjednom dvorištu na stubu. Takođe, nakon kontrole je sačinjen i Zapisnik o kontrolnom pregledu mjernog mjesta po nalogu broj 139282 od 11.01.2018. godine, kojim nisu konstatovane povrede žigova i plombi na brojilu broj 4508112. Protivna strana je nakon izvršene kontrole mjernog mjesta ED broj 0038511600067009 i stanja koje je tom prilikom utvrđeno, izvela zaključak da se u ovom slučaju radi o neovlaštenoj potrošnji iz člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, odnosno da se radi o preduzimanju neovlaštenih radnji u cilju onemogućavanja pravilnog registrovanja preuzete električne energije. Nakon toga, protivna strana je pozivajući se na odredbe člana 89.- 92. Opštih uslova, sačinila obračun neovlaštene potrošnje električne energije i podnosiocu zahtjeva dana 23.01.2018. godine fakturisala Račun broj 9000101482 u iznosu od 2.230,06 KM.
Iako su prilikom kontrole mjernog mjesta ED broj 0038511600067009, dana 11.01.2018. godine, konstatovane nepravilnosti na mjernom mjestu, nakon ocijene svih prikupljenih dokaza, utvrđeno je da protivna strana nije imala osnov da u ovom slučaju sačini obračun neovlaštene potrošnje. Naime, protivna strana je Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 1/2018 od 11.01.2018. godine konstatovala da nema oštećenja poklopca ispod kojeg se nalaze naponski mjerni mostovi, te nije konstatovala povrede žigova i plombi na brojilu. Pored toga, ni Zapisnikom o kontrolnom pregledu mjernog mjesta po nalogu broj 139282 od 11.01.2018. godine, takođe nisu konstatovane bilo kakve povrede žigova i plombi na brojilu broj 4508112. Imajući u vidu ove činjenicu, ne mogu se prihvatiti tvrdnje protivne strane, da je bilo moguće neovlašteno pristupiti naponskim mjernim mostovima, bez povrede plombi. Treba istaći da plombe na brojilu koje postavlja distributer, kako je to propisano odredbom člana 74. stav 2. Opštih uslova, predstavljaju garanciju ispravnosti stanja na brojilu i onemogućavaju neovlašten pristup brojilu u cilju onemogućivanja ispravnog registrovanja isporučene električne energije. U suprotnom, postavilo bi se kao opravdano i pitanje, koji je smisao i značaj postavljenih plombi na brojilu. Dakle, ne mogu se prihvatiti navodi protivne strane, da je izvršeno neovlašteno djelovanje na naponske mjerne mostove bez oštećenja plombi i poklopca brojila, niti se obračun neovlaštene potrošnje može zasnivati na takvim pretpostavkama. Takođe, treba ukazati da se time ne želi osporiti činjenica da naponski mjerni mostovi nisu bili ''raskopčani'', što uostalom nije sporno ni podnosiocu zahtjeva, ali se ne može prihvatiti ocjena da su zatečene nepravilnosti na brojilu prouzrokovne neovlaštenim djelovanjem na brojilu, na kome su bile uredno postavljene distributivne plombe. Prema tome, iz dostavljene dokumentacije se nije moglo zaključiti da su zatečene nepravilnosti nastale nakon plombiranja brojila, niti se obračun neovlaštene potrošnje može zasnivati na procjeni protivne strana da je bilo moguće neovlašteno djelovati na brojilu, iako su na njemu bile postavljene plombe.
Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u tački 1. ovog rješenja.
Kako je u postupku utvrđeno da na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva ED broj 0038511600067009, električna enegrija nije pravilno mjerena, odnosno da je isporučena električna energija mjerena samo preko jedne faze brojila, a koja činjenica nije sporna ni među strankama, protivnoj strani je na osnovu odredbe člana 79. stav 2. i 7. Opštih uslova, naloženo da za period od godinu dana, sačini korekciju obračuna isporučene električne energije, primjenjujući metodu proračuna na osnovu registrovane električne energije, te je odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.
Kako se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i kako su troškovi postupka bili neznatni, te s obzirom da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova, Regulatorna komisija je, tačkom 3. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: 
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. 
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić