Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - Tesla, d.o.o. Modriča, MHE "Crkvina"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-44-7/18
Datum: 08.02.2018.

Na osnovu odredbi člana 21. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u hidroelektrani

 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 25. januara 2018. godine primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja se proizvodi u proizvodnom postrojenju MHE „Crkvina“. Podnosilac zahtjeva je privredno društvo Tesla, d.o.o. iz Modriče, a prema podacima koji su navedeni u obrascu zahtjeva hidroelektrana je izgrađena na rijeci Crkveni, u naselju Ugodnovići, opština Teslić, planirana godišnja neto proizvodnja je 965.300 kWh, a instalisana snaga proizvodnog postrojenja na turbini je 249 kW.
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je zahtjev za odobrenje prava na podsticaj nekompletan, o čemu je podnosilac zahtjeva obaviješten 29. januara 2018. godine putem obavještenja o nekompletnosti. Na osnovu ovog obavještenja, podnosilac je dostavio svu navedenu i propisanu dokumentaciju, predajom na poštu 2. februara 2018. godine, te je zahtjev kompletiran.
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13 i 108/13) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku u formi rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić