Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - “Solar 1” d.o.o. Bileća, MSE “Solar 3“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-68-3/18
Datum: 07.02.2018.

Na osnovu odredbi člana 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENЈE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnoj elektrani


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 2. februara 2018. godine od privrednog društva “Solar 1” d.o.o. Bileća primila kompletan zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana “Solar 3“. Solarna elektrana izgrađena je na krovu poslovnog objekta čiji je vlasnik „Nikprom“ d.o.o. Bileća, a na zemljištu označenom kao k.č. broj 2962/30 K.O. Bileća-Grad (novi premjer), odnosno 1651/8 K.O. Bileća (novi premjer). Instalisana snaga proizvodnog postrojenja je 47,7 kW, a planirana godišnja proizvodnja 72.500 kWh. 
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o dodjeli prava na podsticaj u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić