Skip to Content

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju el. energije - MHE "Mesići-Nova"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-517-5/17
Datum: 07.02.2018.

Na osnovu člana 54. stav 1. i 2. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 15. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje 

 

OBAVJEŠTENЈE ZA JAVNOST
o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije


Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale, podnijelo je 05.12.2017. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Mesići - Nova", na rijeci Prači. 
U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva, utvrđeno je da je zahtjev kompletan i da sadrži:
• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije (OB.04.01) i
• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenog zahtjeva.
Status umješača u postupku izdavanja dozvole, Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole. 
Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije: "www.reers.ba", najkasnije do 13.02.2018. godine.
Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku može se dostaviti, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić